Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usług opiekuńczych

OPS-OR.251.1.2017.LSW                                                                        Mosina, 30.10.2017 r.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                            
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę MARMED Sp. z o.o., 15-171 Białystok, ul. Jęczmienna 4.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej. Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny: 

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena   Liczba punktów w kryterium doświadczenie koordynatora usług Łączna punktacja
  1. MARMED Sp. z o.o. 15-171 Białystok ul. Jęczmienna 4   80,00   20,00   100,00
  2. Medis24 Sp. z o.o. ul. Żelazna 67/13 00-871 Warszawa    Oferta pozostawiona bez rozpatrzenia  
  3. Firma „Gwarant" Tomczyk sp. jawna ul. Rynek 3A 67-200 Głogów   70,02   20,00   90,02