Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dod

Mosina, dnia 04.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.1.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 - złożoną przez: Dorota Kubicka-Mikoś Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, Ul. Warszawska 49/50, 25-531 Kielce z ceną ofertową brutto: 108 830,00 zł

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 76,81 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Łukasz Kotwica Solid Consulting, Ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta z liczbą punktów 68,04 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie (oferta z liczbą punktów 62,65 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 75,30 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Zbigniew Michalak MERIDIUM, Ul. Bojerowa 10, 62-510 Konin (oferta z liczbą punktów 90,89 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.