Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina

Mosina, dnia  26.11.2013 r.

Sprawa: IK.271.37.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina".

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający - Gmina Mosina, PL. 20 października 1, 62-050 Mosina, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą", informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

1.      W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę z numerem 1 Wykonawcy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

2.      Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru:  „cena" oraz „Zakres ryzyk podlegających ocenie". Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

3.      W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „cena"

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Zakres ryzyk dodatkowych"

Łączna punktacja przyznana ofertom

Kolejność ofert według łącznej punktacji

Ceny ofert

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

80,00 pkt

14,60 pkt

94,60  pkt

I w kolejności

365 713,50 zł

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Piękna 58, 60- 589 Poznań

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Rataje 164,  61 - 165 Poznań

63,08 pkt

13,80 pkt

76,88 pkt

II w kolejności

463 776,00 zł

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.