Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego

Mosina, dnia  04.12.2013 r.

Sprawa: IK.271.39.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.39.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.39.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: „Mac-Benz" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna, Ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły z ceną ofertową brutto: 335 556,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Jan Cegłowski BUDMAX, Ul. Podgórna 19a, 62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

 

Oferta Nr 2 złożona przez Mat-Oil Sp. z o.o., Ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe, Petrol-Hawen

Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - Spółka Jawna, Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.