Przebudowa ulicy Szkolnej – budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin

Mosina, dnia  11.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.29.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną ofertową brutto: 179 554,42 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 70,87 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tor-Bruk Sp. z o.o.

Oś. Winiary 23/3 60-665 Poznań (oferta z liczbą punktów 83,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 93,10 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a