Posiłki dla dzieci – catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej, zgodnie z projektem : „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina

Mosina, dnia  20.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.45.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.45.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.45.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej, zgodnie z projektem : „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Małgorzata Wolfe „Wolf", Florentynów 19, 95-045 Parzęczew z ceną ofertową brutto: 7,48 zł (po złożeniu oferty dodatkowej,  pierwotna cena 8,00 zł)

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Emil Huszaluk, Domowy obiadek.pl, Ul. Północna 36, 62-051 Łęczyca (oferta z liczbą punktów 88,21 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Piotr Madej, Ul. Dworcowa 2b, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 85,00 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Agnieszka Kordylewska Restauracja Działkowiec,
Ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 94,80 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Piekarnia „Art-Mik" Andrzej Walenciak, Ul. Wiejska 79B, Krosinko, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 83,11 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 1 - Piotr Adrych Catering-Frytka, Ul. Gen. Kutrzeby 1/65, 62-010 Pobiedziska.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, jednak w rubryce wartość wpisał przedziały cenowe na m-c. W SIWZ wymagano wykazania wartości 100 000 zł w okresie 12 m-cy. Do oferty załączył również nieaktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 oraz pkt.2  ppkt.2.2 tj. 

  • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentów w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferta nr 5 - Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa MAGI, Wiórek,
ul. Poznańska 52, 61-160 Poznań.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, w którym wykazuje się czterema usługami. Żadna z wskazanych usług nie spełniała wymagań zamawiającego określonych w SIWZ. W rubryce data rozpoczęcia/zakończenia wykonawca wpisał tylko daty rozpoczęcia świadczenia usług (zamawiający nie jest w stanie stwierdzić w jakim okresie świadczono usługę) , również wartości świadczonych usług nie były zgodne z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 tj. 

  • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty, jednak z treści uzupełnionych dokumentów nadal nie wynika, iż Wykonawca spełnił warunek postawiony w SIWZ. Wykonawca w uzupełnionym wykazie wskazał realizowane usługi lecz w żadnej z nich nie wskazał, iż osiągnął wartość 100 000 zł w okresie 12 m-cy ( podaje wartość oraz daty początkowe świadczenia usług bez wskazania czy wartość została osiągnięta w okresie 12 m-cy).

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.