Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina

Mosina, dnia  21.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.46.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.46.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.46.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Joanna Szymczak FALCO, Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina

 z ceną ofertową brutto: 83 600,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.