Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – świetlica w Wiórku

Mosina, dnia 08.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.26.2013

                                              

               

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.26.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.26.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1- złożoną przez: Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany,
Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań z ceną ofertową brutto: 64 551,10 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Michał Budziński OBUD, Ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta z liczbą punktów 54,41 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a