Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

Mosina, dnia  21.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.6.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dotyczy: „Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez Konsorcjum firm:

1.      Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,

Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

2.      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba sp. z o.o.

Ul. 28 Czerwca 56r. nr 392, 61-441 Poznań

3.      Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne,

Ul. Lipowa 20, 62-031 Luboń

z ceną ofertową brutto: 5 953 956,33 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 (oferta z liczbą punktów 81,75 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Colas Polska Sp. z o.o., Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 (oferta z liczbą punktów 81,79 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Infrakom Sp. z o.o., Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (oferta z liczbą punktów 89,12 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe

      „Pra-Mas" Sp. z o.o.

      Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

2.      Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS" Sp. z o.o.

Ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno

 (oferta z liczbą punktów 96,36 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Skanska S.A., Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

(oferta z liczbą punktów 94,00 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.