Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Mosina, dnia  15.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.4.2014

 

                                                       

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  w Mosinie w
ul. Żeromskiego / Nałkowskiej -  sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 - złożoną przez: Tomasz i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo z ceną ofertową brutto: 417 922,48 zł.

 

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Juliusz Wojtkowiak „AUREA" Instalacje Wod.- Kan. Zagospodarowanie Terenów Zielonych, Ul. L. Proroka 39, 60-461 Poznań (oferta z liczbą punktów 65,50 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 93,22 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 72,54 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 3 - Fretless Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Zwierzyniecka 13, 62-035 Kórnik.

Wykonawca wraz z ofertą nie  złożył wymaganej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.1.  tj.

  • Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b. ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.2d.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a                       

                                       

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.