„Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika”.

Mosina, dnia  23.07.2013 r.

Sprawa: IK.271.19.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika".
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Piotr Dezor P.P.H.U. FORK ul. Bliźniąt 14c/2, 61-244 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,15 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 82,85 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Kluj Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrogaz" ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,28 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 5 złożona przez Leszek Grześkowiak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech-Dróg" ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 86,48 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a