Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna

Mosina, dnia  20.08.2014 r.
Sprawa: IK.271.19.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2014
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny BAJA Wod-Kan.
 ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna z ceną ofertową brutto: 196 542,00 zł.
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny „Dachbud"
ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 49,28 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O., ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,24 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel" ul. Wojska Polskiego 4,
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 82,15 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 87,35 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.