Budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa cz I długość 843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5

Mosina, dnia  25.06.2013 r.

Sprawa: IK.271.9.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej  w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa  cz I długość  843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Tomasz Zieliński P.P.H.U. „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4

63-210 Żerków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz (oferta z liczbą punktów 84,96 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny Baja Wod-Kan,
Ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna (oferta z liczbą punktów 93,74 została sklasyfikowana na
II miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans", Ul. 3 maja 10

62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 66,78 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67

63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 86,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 6 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,88 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Stanisław Kornosz Usługi Wodno-Kanalizacyjne, Ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 89,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 Oferta Nr 8 złożona przez Tomasz Janaszak, Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlno-Transportowe Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 80,83 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk

MATT s.c., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 55,81 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a