Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej – etap II

Mosina, dnia  10.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.2.2014

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.2.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  linii kablowej energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy  Głównej, Jesiennej - etap II".

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Marcin Wylegała M Marconi, Ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 65 226,19 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Andrzej Poradka  Zakład Elektroenergetyczny, Ul. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo (oferta z liczbą punktów 76,18 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp. z o.o., Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las (oferta z liczbą punktów 70,71 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez SerwisDrogowy Sp. z o.o., Ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 (oferta z liczbą punktów 57,30 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator

Ul. Rynek 24, 64-113 Osieczna (oferta z liczbą punktów 63,95 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Radosław Gołuch Energorad, Ul. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp.

Zbigniew Gołuch Instalatorstwo Elektryczne, Ul. M. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp. (oferta z liczbą punktów 93,79 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Dariusz Karnabal P.U. ELKAR, Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 94,70 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 8 złożona przez ELTEL Sp. z o.o. Ul. Albańska 17, 60-123 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,24 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Stanisław Stachowicz PPUH Eltrans, Ul. Trzemeszeńska 7

62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 89,11 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.