Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km

Mosina, dnia  22.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.5.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2013    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km
0+860,00”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 – złożoną przez:

Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera, Zakład Robót Drogowych,
Ul. Ks. I. Posadzego 5B,62-040 Puszczykowo
(oferta z liczbą punktów 90,45 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., Bonikowo,
 ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan
(oferta z liczbą punktów 89,46 została sklasyfikowana na III miejscu).

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 4Konsorcjum: Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans”, Ul. 3 maja 10,
62-030 Luboń i Maciej Kubacha MARDROG, Ul. Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń.

Dokumenty uzupełnione na wezwanie zamawiającego nie spełniają wymagań postawionych w SIWZ. Z treści uzupełnionego wykazu osób nie wynika niezbędne wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 3 letnie doświadczenie w odniesieniu do kierownika budowy oraz kierownika robót kanalizacyjnych, nie uzupełniono również brakujących danych w rubrykach doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz kwalifikacje zawodowe w odniesieniu do wskazanego kierownika robót kanalizacyjnych. Ponadto z uzupełnionego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów nadal nie wynika komu podmiot udostępnia swoje zasoby oraz w jakim zakresie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 5 złożona przez Skanska S.A. , Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

  Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wycenił robót związanych z zielenią zgodnie z przedmiarem robót na zieleń w zamian wycenił ponownie pozycje 1,2,3 oraz 14 i 15 z przedmiaru na roboty drogowe.Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3”. Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a