Budowa chodnika w Sowinkach i Baranówku etap I – odcinek 0 + 800,00

Mosina, dnia  23.06.2014 r.

Sprawa: IK.271.10.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  chodnika  w Sowinkach i

Baranówku etap I - odcinek  0 + 800,00".

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. . Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                                    

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.