Unieważnienia przetargów

Informacja o unieważnieniu postępowania ws. usług opiekuńczych

OPS-OR.252.1.2014.LSW                                                                                    Mosina, 03.11.2014 r.
  
                                                                        
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
 
1.
 
Agencja Pomocy Społecznej KASPIAN - Sebastian Wichłacz
ul. Sztuki 31/1B, 04-320 Warszawa
 
 
2.
 
MEDIS24 Sp.z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
 
3.
 
Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B, 61-563 Poznań
 
 
4.
 
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów
 
 
Z uwagi na fakt, że oferty złożone przez dwóch pierwszych wykonawców, tj. Agencję Pomocy Społecznej KASPIAN - Sebastian Wichłacz oraz MEDIS24 Sp.z o.o. zawierały taką samą cenę i termin płatności, w obecnym stanie prawnym należało postępowanie unieważnić, albowiem brak podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 91 ust. 4 lub 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec gm. Mosina

                       Mosina, dnia  07.10.2014 r.
Sprawa: IK.271.22.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.22.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.22.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec  gm. Mosina".
 
  
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".
 
 
UZASADNIENIE
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Zamawiający stosownie do art.83 ust.3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 79 000 zł brutto. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z czego oferta z najniższą ceną o 59 900 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż po analizie możliwości finansowych stwierdza, iż nie istnieje możliwość zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na udzielenie zamówienia.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Budowa chodnika w Sowinkach i Baranówku etap I – odcinek 0 + 800,00

Mosina, dnia  23.06.2014 r.

Sprawa: IK.271.10.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  chodnika  w Sowinkach i

Baranówku etap I - odcinek  0 + 800,00".

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. . Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                                    

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.


"Zakład Usług komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy kruszyw w 2012 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o.w Mosinie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu asenizacyjnego

Informacja o unieważnieniu postępowania w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 sztuki używan

W pliku do pobrania ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka KulturyZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Mosina, dnia 28 lipca 2009r.

Sprawa nr MOK.341-1/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU  WYKONAWCY ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

1.    Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: PPURB HIRMARK s.c., ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina, gdyż wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawierające błędy.

Podstawa prawna wykluczenia:

art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający pismem z dnia 20 lipca br. wystąpił do wykonawcy: z żądaniem uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych o następujące dokumenty:

1)    potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, tj.:

a)   aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oraz

b)   decyzja o nadaniu uprawnień,

2)    pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby – Pana Józefa Niedbały do wykonania zamówienia.

Wykonawca został także poinformowany, że złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. nie później niż w dniu 16 lipca br. (dokumenty mogą być wydane z datą aktualną, ale muszą potwierdzać wyraźnie stan na dzień 16 lipca 2009r.)

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył dokumenty, jednak nie potwierdzają one spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

W związku z warunkiem określonym w punkcie 6.1. lit. b. ppkt 1 części I SIWZ, wykonawca zobowiązany był do potwierdzenia, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych o specjalności uprawnień budowlanych konstrukcyjno – budowlanej- jedna osoba oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

Zgodnie natomiast z pkt 7.1 lit. f części I SIWZ potwierdzeniem powyższego warunku winny być: decyzja o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Tymczasem uzupełnione zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika robót elektrycznych potwierdza wpis na listę członków od dnia 2009-08-01, czyli nie potwierdza spełnienia warunku na dzień 16 lipca br.

Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

2.    Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ

Podstawa prawna odrzucenia:

art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w pkt 7.3 lit. b części I SIWZ zamawiający wskazał na konieczność załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, zaznaczając jednocześnie, że jest on dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast w pkt 13.2 części I SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót, jako dokument informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku, jednak pominięcie pozycji z przedmiaru uważane będzie za wycenienie pominiętej pozycji w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, pozycje nieujęte i niewycenione nie będą zapłacone

Zamawiający pismem z dnia 10 lipca 2009r., zmodyfikował treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

Mosiński Ośrodek Kultury, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zakres zmiany:

 

1. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Opis Remont

W punkcie 5.3. wprowadza się opis czynności związanych z odnowieniem podłogi. Skreśla się akapit od słów  „Uwaga…..” i wprowadza się poniższy tekst.

„Opis prac przy odnowieniu podłogi:

- demontaż parkietu i oczyszczenie podłoża z kleju,

- uzupełnienie dużych ubytków zaprawą wyrównującą,

- gruntowanie emulsją gruntującą,

- wylanie wylewki samopoziomującej,

- położenie folii paraizolacyjnej PE,

- montaż paneli podłogowych.”

2. Zmianie ulega załącznik do SWIZ Roboty Budowlane – przedmiar

 

W punkcie 1 Roboty demontażowe - zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac demontażowych istniejącego parkietu – szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku.

W punkcie 2 Roboty wykończeniowe – zamawiający dokonał zmian ze względu na dodanie prac polegających na wyrównaniu posadzki po zdjęciu parkietu - szczegółowe zmiany uwzględniono w poprawionym i uzupełnionym załączniku.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.”

 

Pismem z dnia 20 lipca br. zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprosił o wyjaśnienie treści oferty w zakresie wyliczonej ceny i ujęcia w niej dodanej pozycji.

Wykonawca w odpowiedzi wskazał, że treść oferty nie obejmuje zmodyfikowanej pozycji i wskazał na nową cenę za wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiający, a wykonawcą jakichkolwiek negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Tym samym z kosztorysu załączonego do oferty nie wynika, że wykonawca wykona całość zamówienia określonego przez Zamawiającego, a z wyjaśnień wynika, że pozycja niewyceniona nie została ujęta przez Wykonawcę w innym miejscu kosztorysu ofertowego. „Mimo, iż Zamawiający wynagrodzenie za wykonanie zamówienia określił jako wynagrodzenie ryczałtowe, to jednak w postanowienia SIWZ zawarł wyraźne postanowienie, iż wykonawcy zobowiązani są dołączyć kosztorys ofertowy [w omawianym postępowaniu pkt 7.3 lit. c SIWZ].Skoro więc w złożonym kosztorysie brak jest niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót powyższe stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ” – KIO/UZP 1306/08, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Zeszyty orzecznicze Zeszyt Nr 3, wyd. UZP.

3.    Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Obie oferty zostały w odrzucone, tym samym brak ważnych ofert implikuje konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 W imieniu Zamawiającego:

 

                                                                                              Alicja Adamska

                                                                                               z-ca Dyrektora

 

 

otrzymują:

1.    www.kultura.gmina.pl

2.    bip.mosina.wokiss.pl

3.    a/a


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług autobusowego transoportu publicznego na regularnych liniach autobusowych - pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach autobusowych  - pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania.

Unieważnienie przetargu na usługi opiekuńcze

OPS-ZP-2/2008                                                                       Mosina, 27.10.2008 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Na podst. Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta powyższa była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i dlatego uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium wyboru ofert (cena-100%).
Ponadto pragniemy poinformować, że przetarg w przedmiotowej sprawie został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 

Przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".

Mosina, dnia 16 lipca 2007 r.
 
PP.MS.341-1/07
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
            Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
            Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            W dniu 13 lipca 2007r. Zamawiający wyznaczył termin otwarcia i składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Przetarg na dostawę używanego samochodu dostawczego dla ZUK Mosina


Przetarg nieograniczony na dostawę dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie używanego samochodu dostawczego.


Unieważnienie postępowania na modernizację i rozbudowę remizy w Mosinie - Etap I

                                                                                             
Mosina, dnia 5 września 2006 r.
Sprawa : IK.341-32/06
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia
 
 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REMIZY w MOSINIE - ETAP I
 
 
postępowanie zostało unieważnione na podstawie : art.93 ust.1 ptk.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
 
Uzasadnienie faktyczne :
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.