Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny

Mosina: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny
Numer ogłoszenia: 221166 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji oświetlenia placu 20 Października i ulic: Kościelna, Poznańska, Wąska, Krotowskiego na terenie Mosiny zawierająca w swoim zakresie trzy części: a. Część pierwsza obejmuje zakres stałych prac obligatoryjnych wymienionych w załączniku nr 3. Ta część umowy objęta jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Kalkulacja opłaty wskazana, również w załączniku nr 3, ustalona została na podstawie koniecznych nakładów rzeczowych. b. Część druga obejmuje wszelkie doraźne prace nie objęte częścią pierwszą, kierowane do realizacji każdorazowo na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, Zakres tych prac wraz z ich cennikiem określa załącznik nr 4. Zamawiający zaplanuje i zleci określoną ilość doraźnych prac do wykonania, stosownie do potrzeb i możliwości finansowych. c. Część trzecia obejmuje zadania związane z poprawą jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych. Zakres poprawy jakości i efektywności oświetlenia został określony w załączniku nr 5, natomiast koszt poprawy jakości i efektywności oświetlenia określony został w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Okres wykonania usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny do 30 lipca 2014r. , a okres związany z eksploatacją przedmiotu zamówienia od 1 sierpnia 2014 r. do 31 marca 2018r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENEOS, Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 354547,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 382911,48
  • Oferta z najniższą ceną: 382911,48 / Oferta z najwyższą ceną: 382911,48
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zm. do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.. Art. 3 pkt. w/w ustawy zawiera definicje finansowania oświetlenia przez co należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszt budowy i ich utrzymania . W związku z tym , że niezależnie kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych , to gminom realizując zadania własne jest zobowiązana do ponoszenia kosztów energii pobranej przez punkty świetlne oraz kosztów ich i utrzymania , a więc eksploatacji i konserwacji tych urządzeń Postępowanie prowadzone będzie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp który stanowi , że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujący okoliczności dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę a / z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze b/ z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Mosina występują okoliczności faktyczne i prawne. Na terenie Gminy Mosina ok. 75% punktów świetlnych, sieci i urządzeń stanowi własność ENEOS Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu i nie jest instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Mosina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej Eneos Sp z o. o w Poznaniu na świadczenie usług konserwacji przez innego wykonawcę. Gmina Mosina wystąpiła z pismem do ENEOS sp. z o. o o możliwość przygotowania procedury przetargowej przetargu na unowocześnienie istniejących i zabudowę nowych urządzeń oświetlenia drogowego oraz rozbudowę infrastruktury oświetleniowej na placu 20 Października i rejonu ulic przyległych w Mosinie na majątku ENEOS Sp z o.o w Poznaniu. Eneos Sp z.o.o w Poznaniu pismem z dnia 26 marca 2014r. nr Eneos/Z/ZE/14/4/2014 nie wyraził na zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez osoby trzecie . Z istoty prawa własności wynika, Spółka jest co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej o czym stanowi art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń Wskazany stan prawny i faktyczny w pełni wskazuje na spełnienie określonych przesłanek w art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b przyczyny związane z ochrona praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego Gminy. W.w okoliczności prawne i faktyczne w pełni uzasadniają proponowany tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.