Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 417150-2012 z dnia 2012-10-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Wykonanie odwodnienia : a) roboty pomiarowe b) budowa...
Termin składania ofert: 2012-11-09


Mosina: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I.
Numer ogłoszenia: 491872 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 417150 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Wykonanie odwodnienia : a) roboty pomiarowe b) budowa kanalizacji deszczowej c) wykonanie studni rewizyjnych S11, S12, S13, S14 d) wykonanie wpustów deszczowych W10, W11, W12, W13, W14 e) wykonanie połączenia pomiędzy S11 i S14 z rewizją 2. Roboty drogowe : a) roboty pomiarowe b) roboty ziemne c) wbudowanie krawężników na ławie , d) wbudowanie obrzeży e) wykonanie podsypki f) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu g) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g=8 cm na podsypce 3. Roboty elektryczne - budowa oświetlenia zewnętrznego a) roboty pomiarowe b) roboty demontażowe c) wykonanie linii kablowej i montaż słupów z lampami I/10, I/11, I/12, I/13, I/14, I/15, I/16 4. Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą 5. Oznakowanie i zabezpieczenie robót w terenie obiekt czynny - boisko szkolne 6. Wykonanie na czas robót ogrodzenia oddzielającego plac robót od pozostałej części boiska szkolnego Uwaga : Oferent zobowiązany jest , w ramach realizowanego zadania, do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów , oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie . Obiekt czynny - należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające : - Przedmiar robót- załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.33.11.00-3, 53.30.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Komplex-Bruk s.c. R. Kociałkowski - D. Kurzawa, ul. Chopina 4/9, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 447417,14 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 283516,29·         Oferta z najniższą ceną: 283516,29 / Oferta z najwyższą ceną: 487587,68·         Waluta: PLN.