Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206240-2013 z dnia 2013-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne...
Termin składania ofert: 2013-06-12


Mosina: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego.
Numer ogłoszenia: 266840 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206240 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) przewiert lub przecisk sterowany f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe a) podsypki i obsypki rurociągów b) - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 200 mm na odcinku o długości 130 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - dla kanalizacji sanitarnej - rura PE- o śr. zewn. 160 mm na odcinku o długości 4 m - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 90 mm na odcinku o długości 200 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - sieć wodociągowa - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 63 mm na odcinku o długości 33 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - sieć wodociągowa c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej h) studnie szt. 7 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu g = 20 cm 4. Roboty towarzyszące, oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na drodze wojewódzkiej ( na czas włączenia do sieci ) wykonuje Wykonawca prac. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca prac. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet-u ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a) Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, c) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Garby, ul.Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211467,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147071,97
  • Waluta: PLN.