Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110490-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00, polegające na rozbudowie istniejącego pasa drogowego w zakresie: utwardzenia...
Termin składania ofert: 2013-04-04


Mosina: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00.
Numer ogłoszenia: 172440 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110490 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00, polegające na rozbudowie istniejącego pasa drogowego w zakresie: utwardzenia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowy chodników z kostki brukowej bet. - kolor szary, budowy zjazdów do posesji z kostki brukowej bet. - kolor grafit, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej bet. - kolor czerwony, przebudowy włączenia ulicy Lipowej do ulicy Wiejskiej w Krosinku, budowy kanalizacji deszczowej z rur GRP wraz z przyłączami, przedłużenia istniejącego przepustu, budowy oświetlenia drogowego, nasadzenia zieleni drogowej, wraz z: obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, oznakowaniem robót w terenie, ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II (NPPDL). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3410218,23 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 2458684,32·         Oferta z najniższą ceną: 2458684,32 / Oferta z najwyższą ceną: 2982816,67·         Waluta: PLN.