Ogłoszenia o zawarciu umów

Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2016 roku

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 318446-2015 z dnia 2015-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2016 roku oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych następujących szkół : 1. Gimnazjum w Pecnej - ok. 18 000 litrów 2. Szkoła Podstawowa w Pecnej - 18 000 litrów 3....
Termin składania ofert: 2015-12-03

Mosina: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 342520 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318446 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2016 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2016 roku oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych następujących szkół : 1. Gimnazjum w Pecnej - ok. 18 000 litrów 2. Szkoła Podstawowa w Pecnej - 18 000 litrów 3. Zespół Szkół w Rogalinku - 22 000 4. Szkoła Podstawowa w Krosinku- budynek w Dymaczewie Starym - ok. 7 000 litrów Przewidywana ilość dostaw wynosi ok . 65 000 litrów. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,5 MJ/kg b) gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż 0,860 g/ml c) temp. zapłonu nie niższa niż 55 stopni C d) zawartość siarki nie więcej niż 0,20 % (m/m) e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg f) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg g) lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max 6,00 mm2/s Wykonawca , każdorazowo, wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przedłoży Odbiorcy dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów podanych powyżej. Warunki dostaw : 1. Miejscem dostawy są magazyny paliw wyszczególnionych powyżej placówek. 2. Dostawy będą wymagane w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, przesłania faksu lub maila do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz w ilości przez niego wskazanej w zamówieniu cząstkowym. 3. Zamawiający zastrzega prawo zakupu paliwa w okresie objętym umową do wysokości faktycznych potrzeb zamawiającego - możliwe jest niezrealizowanie do 20 % wartości umowy, ze względu na niższe zapotrzebowanie. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 4. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności związane z transportem i napełnianiem zbiorników znajdujących się w powyższych placówkach. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach opisanych we wzorze umowy. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140270,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 154700,00
·         Oferta z najniższą ceną: 152100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 156650,00
·         Waluta: PLN .
 

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256636-2015 z dnia 2015-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a....
Termin składania ofert: 2015-10-15

Mosina: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1
Numer ogłoszenia: 298360 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256636 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 2 w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a. demontaż istniejącego ogrzewania wraz z utylizacją elementów demontowanych b. wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię c. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej d. wykonanie kotłowni e. wykonanie sterowań instalacją ogrzewczą f. wykonanie w kotłowni niezbędnych instalacji elektrycznych g. wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania h. przeprowadzenie wymaganych przepisami odbiorów W przygotowywanej ofercie należy w szczególności uwzględnić : 1. obiekt jest obiektem czynnym- odbywa się nauka i zabawa dzieci 2. konieczność wykonania części prac po godzinach pracy przedszkola wg ustalonego z dyrektorem placówki szczegółowego harmonogramu robót 3. konieczność zapewnienia ciągłości w ogrzewaniu obiektu poprzez realizację ogrzewania wyłączającą na czas robót tylko poszczególne fragmenty budynku. 4. w czasie robót należy zachować szczególną ostrożność i stosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Mateusz Woźniak Instal-Mat-Bud, Grodzisko 1c, 64-113 Osieczna, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276875,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 192320,44
·         Oferta z najniższą ceną: 192320,44 / Oferta z najwyższą ceną: 239911,74
·         Waluta: PLN .
 

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256550-2015 z dnia 2015-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a. demontaż...
Termin składania ofert: 2015-10-15

Mosina: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.
Numer ogłoszenia: 298338 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256550 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a. demontaż istniejącego ogrzewania wraz z utylizacją elementów demontowanych b. wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię c. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej d. wykonanie kotłowni e. wykonanie sterowań instalacją ogrzewczą f. wykonanie w kotłowni niezbędnych instalacji elektrycznych g. wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania h. przeprowadzenie wymaganych przepisami odbiorów W przygotowywanej ofercie należy w szczególności uwzględnić : 1. obiekt jest obiektem czynnym- odbywa się nauka i zabawa dzieci 2. konieczność wykonania części prac po godzinach pracy przedszkola wg ustalonego z dyrektorem placówki szczegółowego harmonogramu robót 3. konieczność zapewnienia ciągłości w ogrzewaniu obiektu poprzez realizację ogrzewania wyłączającą na czas robót tylko poszczególne fragmenty budynku. 3. w czasie robót należy zachować szczególną ostrożność i stosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • STG s.c., Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238117,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 181828,99
·         Oferta z najniższą ceną: 142410,06 / Oferta z najwyższą ceną: 232182,42
·         Waluta: PLN .
 
 

Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256550-2015 z dnia 2015-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a. demontaż...
Termin składania ofert: 2015-10-15

Mosina: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.
Numer ogłoszenia: 298338 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256550 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku przedszkola następujących robót : a. demontaż istniejącego ogrzewania wraz z utylizacją elementów demontowanych b. wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię c. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej d. wykonanie kotłowni e. wykonanie sterowań instalacją ogrzewczą f. wykonanie w kotłowni niezbędnych instalacji elektrycznych g. wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania h. przeprowadzenie wymaganych przepisami odbiorów W przygotowywanej ofercie należy w szczególności uwzględnić : 1. obiekt jest obiektem czynnym- odbywa się nauka i zabawa dzieci 2. konieczność wykonania części prac po godzinach pracy przedszkola wg ustalonego z dyrektorem placówki szczegółowego harmonogramu robót 3. konieczność zapewnienia ciągłości w ogrzewaniu obiektu poprzez realizację ogrzewania wyłączającą na czas robót tylko poszczególne fragmenty budynku. 3. w czasie robót należy zachować szczególną ostrożność i stosować wszelkie niezbędne zabezpieczenia dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • STG s.c., Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238117,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 181828,99
·         Oferta z najniższą ceną: 142410,06 / Oferta z najwyższą ceną: 232182,42
·         Waluta: PLN .

Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 134485-2015 z dnia 2015-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w...
Termin składania ofert: 2015-09-28

Mosina: Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83.
Numer ogłoszenia: 283098 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134485 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej w miejscowości Mieczewo; etap III - chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00 do km 0+447,83 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Tomasz Koralewski Korbud Usługi brukarskie, ul. Poznańska 5, 62-022 Sasinowo, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160296,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 134429,54
·         Oferta z najniższą ceną: 132709,24 / Oferta z najwyższą ceną: 245366,54
·         Waluta: PLN .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124475-2015 z dnia 2015-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm z przyłączami Ø160 mm oraz sieci wodociągowej Ø180 mm. Zadanie inwestycyjne obejmuje poniższe zadania: 3-03-11-094-1 Mosina sieć...
Termin składania ofert: 2015-09-07

Mosina: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej
Numer ogłoszenia: 269398 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124475 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm z przyłączami Ø160 mm oraz sieci wodociągowej Ø180 mm. Zadanie inwestycyjne obejmuje poniższe zadania: 3-03-11-094-1 Mosina sieć wodociągowa w rejonie ul. Konopnickiej i Orzeszkowej 3-03-15-166-1 Mosina kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Konopnickiej i Orzeszkowej Płatnikiem będzie AQUANET S.A ul. Dolna Wilda 126 ; 61-492 Poznań Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty montażowe dla sieci kanalizacyjnej a) wykopy z umocnieniem ścian b) podsypki i obsypki rurociągów c) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 200 mm łączone metodą na wcisk d) studnie rewizyjne Ø 1000 mm e) studnie rewizyjne Ø 425 mm f) kanały PVC o śr. zew 160 mm długości łączone metodą na wcisk g) oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej h) próba szczelności i) monitoring TV sieci kanalizacyjnej 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) wykopy z umocnieniem ścian b) podsypki i obsypki rurociągów c) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 180 mm łączone zgrzewaniem doczołowym d) hydranty Ø 80 mm e) oznakowanie trasy sieci wodociągowej f) próba szczelności, g) badania jakości wody h) badanie wydajności hydrantów i ciśnienia wody 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłuczniem kamiennym granitowym o grubości warstwy tłucznia = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, d) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. 4. Wykonanie 70 przyłączy zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi typu ,VAVIN fi 450 , a zlokalizowanych bezpośrednio na działkach mieszkańców. UWAGA: ilość w/w przyłączy, z uwagi na możliwość odmowy podpisania zgody przez właścicieli, może ulec zmniejszeniu Przy realizacji robót budowlano - montażowych należy stosować obowiązujące na obszarze działania Aquanet S.A.: Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy (opracowanie Aquanet S.A. styczeń 2013r.) wraz z załącznikami dotyczącymi m.i. standardów materiałowych Opłata za odbiory sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej na rzecz Aquanet ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 11 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-. Przez pojęcie -lub równoważne- Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 21.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Alicja Tomczak ALTRANS, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2315609,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1259305,13
·         Oferta z najniższą ceną: 1189177,29 / Oferta z najwyższą ceną: 2446263,71
·         Waluta: PLN .

Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 193230-2015 z dnia 2015-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie. Roboty obejmują m. innymi następujący zakres prac : 1. mechaniczne...
Termin składania ofert: 2015-08-18

Mosina: Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie.
Numer ogłoszenia: 234066 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193230 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie. Roboty obejmują m. innymi następujący zakres prac : 1. mechaniczne sfrezowanie nawierzchni bitumicznej ( starej warstwy ścieralnej ) 2. regulacja pionowa występujących włazów i kratek 3. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 4. skropienie nawierzchni asfaltem 5. ułożenie nowej warstwy grysowo-asfaltowej 6. Wymiana części zniszczonych krawężników 7. Wykonanie podbudowy - skrzyżowanie z ul. Czereśniową Uwaga.Oferent zobowiązany jest , w ramach realizowanego zadania, do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów oraz opracowania oraz uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe Pra-Mas S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129466,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 93937,20
·         Oferta z najniższą ceną: 93937,20 / Oferta z najwyższą ceną: 108656,04
·         Waluta: PLN .

Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 147872-2015 z dnia 2015-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych...
Termin składania ofert: 2015-07-03

Mosina: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina.
Numer ogłoszenia: 111931 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147872 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-. Przez pojęcie -lub równoważne-Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Mateusz Maćkowiak Zakład Instalcyjno-Budowlany, Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127374,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 100319,65
·         Oferta z najniższą ceną: 100319,65 / Oferta z najwyższą ceną: 126000,00
·         Waluta: PLN.
 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140474-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie Budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, usytuowany w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75.Roboty obejmują...
Termin składania ofert: 2015-06-29

Mosina: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Numer ogłoszenia: 175668 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140474 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie Budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, usytuowany w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75.Roboty obejmują następujący zakres prac : 1. Roboty ogólnobudowlane: 1.1 Termomodernizacja obiektu (docieplenie ścian i dachu) 1.2 Wymiana stolarki okiennej 1.3 Opierzenia, parapety, rynny, rury spustowe, kamienozbiorniki 1.4 Elewacja 2. Instalacje elektryczne 2.1 Instalacje odgromowe - wymiana 2.2 Pomiary Uwaga ! Oferent zobowiązany jest , w ramach realizowanego zadania do:opracowanie świadectwa energetycznego, opracowanie dokumentacji powykonawczej - 2 egzemplarze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);parametrów bezpieczeństwa użytkowania;standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Mateusz Maćkowiak Zakład Instalacyjno Budowlany, Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1528455,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1175277,72
·         Oferta z najniższą ceną: 1175277,72 / Oferta z najwyższą ceną: 1457432,77
·         Waluta: PLN.

Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 120066-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej, wraz z robotami...
Termin składania ofert: 2015-06-08

Mosina: Mosina: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej.
Numer ogłoszenia: 165026 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120066 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mosina: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej, wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Bartosz Piotrowski BAJA Wod-Kan , Ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna, kraj/woj. wielkopolskie.
 • Tomasz Szabelski SABRE, Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 618528,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 411066,00
·         Oferta z najniższą ceną: 411066,00 / Oferta z najwyższą ceną: 568648,59
·         Waluta: PLN.

Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 102298-2015 z dnia 2015-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z...
Termin składania ofert: 2015-05-19

Mosina: Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10
Numer ogłoszenia: 140014 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102298 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Czereśniowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap I - odcinek od km 0+325 do km 0+468,10 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Leszek Grześkowiak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Dróg, ul. D.Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 420343,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 352633,04
·         Oferta z najniższą ceną: 352633,04 / Oferta z najwyższą ceną: 401676,25
·         Waluta: PLN.

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85376-2015 z dnia 2015-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są usługi: Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Istniejący budynek szkoły usytuowany jest w Czapurach przy ul. Poznańskiej...
Termin składania ofert: 2015-04-24

Mosina: Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina.
Numer ogłoszenia: 120210 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85376 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi: Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Istniejący budynek szkoły usytuowany jest w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78. UWAGA : Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncepcją opracowaną przez Pracownię Projektową PROARCHIT Renata Zacharczuk. Koncepcja stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Poszczególne etapy projektowania należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Termin realizacji - Zamawiający określa jako termin , do którego należy złożyć w Starostwie Wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność - Projektant składa fakturę za całość wykonanej usługi w momencie kiedy Zamawiający otrzyma Pozwolenie na budowę. Zakresem prac należy objąć: Doprojektowanie kolejnej bryły o 3 kondygnacjach nadziemnych, która pomieści: 12 pełnowymiarowych sal lekcyjnych sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem szatnie dla dzieci - szatnie boksowe z przedzieleniem ażurowym WC damski i męski dla dzieci WC dla personelu WC dla niepełnosprawnych pomieszczenia biurowe pomieszczenie socjalne pomieszczenia gospodarcze ( 1 z wyjściem na zewnątrz) stołówkę z zapleczem + świetlicę bibliotekę windę skrzydła rozsuwane na całej ścianie pomiędzy świetlicą a stołówką 2.zaprojektowanie sali gimnastycznej: docelowo sala główna ma mieć wymiary podłogi 30x18 m. sala dostosowana ma być do prowadzenia zajęć w grupach. kotara grodząca salę na 2 części - automatyczna lub ręczna Ponadto należy uwzględnić następujące elementy infrastruktury: trybuny rozkładane dla widzów - 150 siedzisk (każdorazowo trybuny należy uwzględnić poza obrysem sali głównej) zaplecze - pomieszczenie na sprzęt sportowy (piłki, stoły do tenisa, siatki, drążki, skrzynie, materace, kozły itp.) pomieszczenie dla salki do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem pomieszczenie dla nauczycieli i instruktorów sportu z zapleczem sanitarnym i prysznicem pomieszczenie dla pracowników obsługi magazyn na sprzęt gospodarczy i środki czystości 4 szatnie z prysznicami i toaletami toaleta ogólnodostępna wentylacje mechaniczne wyposażenie sali gimnastyczne boisko do koszykówki z opuszczanymi koszami,boisko do siatkówki z słupkami,boisko do piłki ręcznej z bramkami , tablica punktacyjna sterowana zdalnie,nagłośnienie sali otwieranie elektryczne górnych okien,siatki ochronne,drabinki. budynek powinien być również wyposażony w:alarmy i instalacje przeciw włamaniowe monitoring (kamery na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku , centrala - rejestrator , monitory),instalacje odgromowe,sieci strukturalne do internetu,instalację dzwonkową,instalację telefoniczną,instalację głośnikową ,instalację otwierania głównych drzwi wejściowych Projektant zobowiązany jest również do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina Istniejący budynek szkoły usytuowany jest w Krosinku przy ul. Wiejskiej 43 UWAGA : Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncepcją opracowaną przez Pracownię Projektową PROARCHIT Renata Zacharczuk. Koncepcja stanowi załącznik nr 8 do SIWZ Poszczególne etapy projektowania należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Termin realizacji - Zamawiający określa jako termin , do którego należy złożyć w Starostwie Powiatowym Wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność - Projektant składa fakturę za całość wykonanej usługi w momencie kiedy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy Pozwolenie na budowę. Zakresem prac należy objąć: 1. Doprojektowanie kolejnej bryły o 3 kondygnacjach nadziemnych, która pomieści: a. 6 pełnowymiarowych sal lekcyjnych b. sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem c. szatnie dla dzieci d. WC damski i męski dla dzieci e. WC dla personelu f.WC dla niepełnosprawnych g.pomieszczenia biurowe h.pomieszczenie socjalne i.pomieszczenia gospodarcze ( 1 z wyjściem na zewnątrz) j.świetlicę + pomieszczenie kuchenne dla cateringu k. bibliotekę l.windę m.kotłownię 2. zaprojektowanie sali gimnastycznej: a. docelowo sala główna ma mieć wymiary podłogi 28x16 m. sala dostosowana ma być do prowadzenia zajęć w grupach. b. kotara grodząca salę na 2 części - automatyczna lub ręczna Ponadto należy uwzględnić następujące elementy infrastruktury: c. trybuny rozkładane dla widzów - ok. 150 d. zaplecze - pomieszczenie na sprzęt sportowy (piłki, stoły do tenisa, siatki, drążki, skrzynie, materace, kozły itp.) e. pomieszczenie dla salki do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem f. pomieszczenie dla nauczycieli i instruktorów sportu z zapleczem sanitarnym i prysznicem g. pomieszczenie dla pracowników obsługi h. magazyn na sprzęt gospodarczy i środki czystości i. 4 szatnie z prysznicami i toaletami j. toaleta ogólnodostępna k. wentylacja mechaniczna l. wyposażenie sali gimnastycznej - boisko do koszykówki z opuszczanymi koszami - boisko do siatkówki z słupkami - bosko do piłki ręcznej z bramkami - tablica punktacyjna sterowana zdalnie - nagłośnienie sali - otwieranie elektryczne górnych okien - siatki ochronne - drabinki 3. budynek powinien być również wyposażony w: a. alarmy i instalacje przeciw włamaniowe b. monitoring (kamery na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku, centrala - rejestrator , monitory) c. instalacje odgromowe d. sieci strukturalne do internetu e. instalację dzwonkową f. instalację telefoniczną g. instalacja głośnikowa h. instalacja otwierania głównych drzwi wejściowych Projektant zobowiązany jest również do uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00-7, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Paweł Jędraś Agencja Budowlana KALDO, Ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 74169,00
·         Oferta z najniższą ceną: 74169,00 / Oferta z najwyższą ceną: 220170,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Bogdan Mrozowski, ABK-PROJEKT, Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 76260,00
·         Oferta z najniższą ceną: 74169,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164820,00
·         Waluta: PLN.

BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 46151-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina obejmujące zadania : Część 1. Zadanie nr 1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, polegająca w szczególności na wykonaniu,...
Termin składania ofert: 2015-04-17

Mosina: BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA
Numer ogłoszenia: 115920 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46151 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina obejmujące zadania : Część 1. Zadanie nr 1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, polegająca w szczególności na wykonaniu, następujących robót w miejscowości: A) Mosina w ulicy Czwartaków i Wrzosowej - ulica Czwartaków - II etap a)od istniejącego słupa o numerze 8 wybudowanego w I etapie , ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego, b) zabudować 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m o numerach: 7, 6, 5, 4 , 3 ( oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami i oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W B) Dymaczewo Nowe rejon ulicy Pogodnej II etap : na istniejącej linii kablowej wybudowanej w I etapie, zabudować 1 słup oświetlenia stalowy ocynkowany ośmiokątny o h= 8 mb o numerze 1/4 (oznaczenie wg projektu ) z wysięgnikiem i oprawą sodową energooszczędną ze źródłem światła 100 W wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik nr 8 Przedmiar robót - Mosina, ul. Czwartaków - II etap Załącznik nr 8 a Przedmiar robót - Dymaczewo Nowe rejon ul. Pogodna - II etap Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Mosina, ul. Czwartaków i Wrzosowa Załącznik nr 9 a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Dymaczewo Nowe rejon ul. Pogodna Załącznik nr 10 cz. 1 Dokumentacja projektowa - Mosina, ul. Czwartaków i Wrzosowa Załącznik nr 10 cz. 2 Dokumentacja projektowa - Mosina, ul. Czwartaków i Wrzosowa Załącznik nr 10 a Dokumentacja projektowa - Dymaczewo Nowe rejon ul. Pogodna Część 2. Zadanie nr 2 W ramach realizacji zadania -Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z przebudową kolidującej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Daszewice w ulicy Piaskowej-, wykonanie zadania pod nazwą: -Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Daszewice w ulicy Piaskowej - II etap- polegające w szczególności na wykonaniu, następujących robót : a) zabudować szafkę sterująco-pomiarową oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1kpl. b) zabudować 7 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 6 mb o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (oznaczenia wg projektu) z wysięgnikami i oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik nr 8 b Przedmiar robót - Daszewice ul. Piaskowa - II etap Załącznik nr 9 b Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Daszewice ul. Piaskowa Załącznik nr 10 b cz. 1 Dokumentacja projektowa - Daszewice , ul. Piaskowa Załącznik nr 10 b cz. 2 Dokumentacja projektowa - Daszewice , ul. Piaskowa Załącznik nr 10 b cz. 3 Dokumentacja projektowa - Daszewice , ul. Piaskowa Załącznik nr 10 b cz. 4 Dokumentacja projektowa - Daszewice , ul. Piaskowa Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla każdej ww. części : 45 31 61 10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45 23 14 00- 9 roboty w zakresie energetycznych linii kablowych Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-. Przez pojęcie -lub równoważne- Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mosina w ulicy Czwartaków i Wrzosowej - ulica Czwartaków - II etap oraz w miejscowości Dymaczewo Nowe rejon ulicy Pogodnej II etap
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PNP Sp. z o.o., ul. Chabrowa 20, 62-022 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34671,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 26470,11
·         Oferta z najniższą ceną: 16802,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43408,65
·         Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Daszewice w ulicy Piaskowej - II etap
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PNP Sp. z o.o., ul. Chabrowa 20, 62-022 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41181,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 31593,09
·         Oferta z najniższą ceną: 29058,01 / Oferta z najwyższą ceną: 61984,30
·         Waluta: PLN.
 

Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 71180-2015 z dnia 2015-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11, wraz z robotami...
Termin składania ofert: 2015-04-15

Mosina: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11
Numer ogłoszenia: 111616 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71180 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11, wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.11.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany, Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1016891,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 762351,56
·         Oferta z najniższą ceną: 762351,56 / Oferta z najwyższą ceną: 957455,85
·         Waluta: PLN.
 

Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy

05/02/2015    S25    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta  Polska-Mosina: Urządzenia komputerowe
2015/S 025-041557
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Mosina
pl. 20 Października 1
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kasprzyk
62-050 Mosina
POLSKA
Tel.: +48 618109538
E-mail: agnieszka.kasprzyk@mosina.pl
Faks: +48 618109558
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mosina.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów oraz oprogramowania wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet Beneficjentom Ostatecznym (zwanych dalej „BO") za pośrednictwem samodzielnych i sieciowych punktów dostępowych na terenie Gminy Mosina, w skład której wchodzi:
1. Dostawa 200 komputerów przenośnych - laptopów, 60 komputerów stacjonarnych - All-In-One.
2. Umożliwienie dostępu do sieci internetowej 120 BO za pośrednictwem Samodzielnych punktów dostępowych AP I wraz z abonamentem do 31.12.2019.
3. System obsługi Sieciowych AccesPointów - Radiowa Sieć Miejska (zwanych dalej „RSM") - umożliwiający dostęp do sieci internetowej 80 BO i 60 komputerom (w 5 jednostkach podległych) wraz z abonamentem do 31.12.2019.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej Stacji Klienckiej, Firewalla - 1 szt., Przełącznika Głównego - 1 szt., Przełącznika Dostępowego - 4 szt., Kontrolera Sieci Radiowej - 1szt., Radiowy punkt dostępowy AP „sieciowy" zewnętrzny - 25 szt., Radiowy punkt Dostępowy AP „sieciowy" wewnętrzny - 5 szt., Radiolinia. 4 kpl. - 8 urządzeń, 8 masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy zainstalować, skonfigurować oraz podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30200000, 30213100, 30213300, 32418000, 72411000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 1 816 081,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą IK.271.20.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 170-301521 z dnia 5.9.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 2.2.2015
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konwerga Sp. z o.o.
ul. Janikowska 21
61-070 Poznań
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 487 317,07 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 816 081,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość".
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2.2.2015

Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 397674-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina. Zakres prac w szczególności obejmuje: 1) pełnienie całodobowego...
Termin składania ofert: 2014-12-12

Mosina: Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina.
Numer ogłoszenia: 2326 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397674 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina. Zakres prac w szczególności obejmuje: 1) pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych przez 7 dni w tygodniu, 2) schwytanie i przesiedlenie drobnego zwierzęcia dzikiego (np. borsuk, lis, jenot, kuna), 3) schwytanie i przesiedlenie grubego zwierzęcia dzikiego (np. dzik, sarna), 4) wyłapywanie zwierząt bezdomnych i przewóz do schroniska, 5) skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie, lub zwierząt stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi (ocena stanu zwierzęcia, skrócenie cierpień), 6) przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego grubej dzikiej zwierzyny i przekazanie do skupu, 7) przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego drobnej dzikiej zwierzyny i transport do utylizacji, 8) zbiórka padłej zwierzyny i transport do utylizacji. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenia ilości do 20 % (z zaokrągleniem w dół w przypadku ułamków) w pozycjach nr 2, 3, 5, 6, 7 oraz do 10% (z zaokrągleniem w dół w przypadku ułamków) w pozycjach 4 i 8 po cenach jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym. Do usługi w ramach prawa opcji stosuje się postanowienia umowy dotyczące ilości podstawowych. W ramach w/w usług, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Posiadania zezwolenia Burmistrza Gminy Mosina na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) . 2. Podjęcia działań interwencyjnych w czasie najkrótszym, nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia interwencji. 3. Pokrycia kosztów zakupu środków oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i narzędzi koniecznych do realizacji zamówienia. 4. Zagwarantowania, że środki oraz inne materiały i narzędzia użyte do realizacji zamówienia są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 5. Zabezpieczenie terenu prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych. 6. Zapewnienia na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie zapisów BHP i ppoż. 7. Poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Joanna Szymczak FALCO, ul.Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83233,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 83000,00
·         Oferta z najniższą ceną: 83000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83000,00
·         Waluta: PLN.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 375006-2014 z dnia 2014-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty...
Termin składania ofert: 2014-12-01

Mosina: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3
Numer ogłoszenia: 413924 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375006 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) igłofiltry i pompowanie wody gruntowej z wykopu f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PE łączone metodą zgrzewania doczołowego c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm i hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej W kosztach oferty należy również uwzględnić 1) badania wody z uwzględnieniem pozytywnego wyniku. 2) badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na przeznaczonym do wykonania odcinku sieci wodociągowej 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki pozbrukowej i masy asfaltowej d) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, e) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja techniczna - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Marian Płóciniczak Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych, Ul. B.Chrobrego 21, 62-060 Stęszew, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148622,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 69885,10
·         Oferta z najniższą ceną: 69885,10 / Oferta z najwyższą ceną: 149180,02
·         Waluta: PLN.
 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 373368-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b)...
Termin składania ofert: 2014-11-28

Mosina: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa
Numer ogłoszenia: 413904 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373368 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) igłofiltry i pompowanie wody gruntowej z wykopu f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PE łączone metodą zgrzewania doczołowego c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm i hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej W kosztach oferty należy również uwzględnić 1) badania wody z uwzględnieniem pozytywnego wyniku. 2) badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na przeznaczonym do wykonania odcinku sieci wodociągowej 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, d) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja techniczna - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Marian Płóciniczak Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych, ul. B.Chrobrego 21, 62-060 Stęszew, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116246,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 52234,99
·         Oferta z najniższą ceną: 52234,99 / Oferta z najwyższą ceną: 98000,00
·         Waluta: PLN.

ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI MATERIAŁÓW NA MODERNIZACJĘ DROGI W BOLESŁAWCU - MASA ASFALTOWA.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 369488-2014 z dnia 2014-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu asfaltowego na warstwę ścieralną w ilości 480 m3 Masa asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w specyfikacji technicznej D.05.03.05b (załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający informuje...
Termin składania ofert: 2014-11-17

Mosina: ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI MATERIAŁÓW NA MODERNIZACJĘ DROGI W BOLESŁAWCU - MASA ASFALTOWA.
Numer ogłoszenia: 379440 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369488 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI MATERIAŁÓW NA MODERNIZACJĘ DROGI W BOLESŁAWCU - MASA ASFALTOWA..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu asfaltowego na warstwę ścieralną w ilości 480 m3 Masa asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w specyfikacji technicznej D.05.03.05b (załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający informuje jednocześnie, iż cena ofertowa za dostawę masy asfaltowej powinna zawierać oprócz ceny materiału, koszty transportu i wyładunku. Warunki dostaw : Zamawiający zastrzega, iż dostawa musi być wykonywana w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze powyżej 5 ° C i warunkach bezdeszczowych . W przypadku utrzymujących się temperatur poniżej 5° C lub długotrwałych opadów deszczu, Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu umowy lub odstąpienia od realizacji zamówienia . Miejscem dostawy jest budowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławiec , Gmina Mosina. Szczegółową lokalizację określa mapka stanowiąca załączniki nr 8 do siwz...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Gospodarstwo Rolne Ptaszkowo Sp. z o.o., Kotowo 6A, 62-066 Granowo, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272195,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 355000,00
·         Oferta z najniższą ceną: 355000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 355000,00
·         Waluta: PLN.
 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 326618-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty...
Termin składania ofert: 2014-10-17

Mosina: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3.
Numer ogłoszenia: 369532 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326618 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) igłofiltry i pompowanie wody gruntowej z wykopu f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PE łączone metodą zgrzewania doczołowego c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm i hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej W kosztach oferty należy również uwzględnić 1) badania wody z uwzględnieniem pozytywnego wyniku. 2) badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na przeznaczonym do wykonania odcinku sieci wodociągowej 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki pozbrukowej i masy asfaltowej d) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, e) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja techniczna - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Tomasz Janaszak, Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlano - Transportowe Ander-87, ul.Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.
 • 2. Grzegorz Janaszak, Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlano - Transportowe Ander-87, ul.Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134613,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 99500,00
·         Oferta z najniższą ceną: 99500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 171627,46
·         Waluta: PLN.
 

"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie informuje o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 327412-2014 z dnia 02.10.2014

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna

Ogłoszenie nr 244156-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno okolice ul. Wiosennej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : Roboty ziemne-roboty pomiarowe,wykopy oraz...
Termin składania ofert: 2014-08-07

Mosina: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna.
Numer ogłoszenia: 288124 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244156 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosno okolice ul. Wiosennej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : Roboty ziemne-roboty pomiarowe,wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe, pełne umocnienie ścian wykopów, igłofiltry i pompowanie wody gruntowej z wykopu, zasypywanie wykopów Roboty montażowe dla sieci wodociągowej: podsypki i obsypki rurociągów, rurociągi z rur PE łączone metodą zgrzewania doczołowego, zasuwy żeliwne z obudową hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm i hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. fi 80 mm, oznakowanie trasy wodociągu, próba szczelności, dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej W kosztach oferty należy również uwzględnić:badania wody z uwzględnieniem pozytywnego wyniku, badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na przeznaczonym do wykonania odcinku sieci wodociągowej Roboty drogowe odtworzeniowe:naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi,naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni, odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi,oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie przez oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie muszą być spełnione w zakresie: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);parametrów bezpieczeństwa użytkowania;standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi na podstawie powyższego, że oferowany przez niego produkt spełnia wszystkie wymagania równoważności to może przystępować do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny BAJA Wod-Kan, ul.Widokowa 20, 62-053 Drużyna, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343415,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 196542,00
·         Oferta z najniższą ceną: 196542,00 / Oferta z najwyższą ceną: 398798,98
·         Waluta: PLN.
 

Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 205832-2014 z dnia 2014-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą...
Termin składania ofert: 2014-07-03


Mosina: Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00.
Numer ogłoszenia: 249946 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205832 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00 wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4, 45.23.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk, PUB Brukpol s.c., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 816569,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 705329,15
 • Oferta z najniższą ceną: 705329,15 / Oferta z najwyższą ceną: 1144025,53
 • Waluta: PLN.

 

 


Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny

Mosina: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny
Numer ogłoszenia: 221166 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacji oświetlenia placu 20 Października i ulic: Kościelna, Poznańska, Wąska, Krotowskiego na terenie Mosiny zawierająca w swoim zakresie trzy części: a. Część pierwsza obejmuje zakres stałych prac obligatoryjnych wymienionych w załączniku nr 3. Ta część umowy objęta jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Kalkulacja opłaty wskazana, również w załączniku nr 3, ustalona została na podstawie koniecznych nakładów rzeczowych. b. Część druga obejmuje wszelkie doraźne prace nie objęte częścią pierwszą, kierowane do realizacji każdorazowo na podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, Zakres tych prac wraz z ich cennikiem określa załącznik nr 4. Zamawiający zaplanuje i zleci określoną ilość doraźnych prac do wykonania, stosownie do potrzeb i możliwości finansowych. c. Część trzecia obejmuje zadania związane z poprawą jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych. Zakres poprawy jakości i efektywności oświetlenia został określony w załączniku nr 5, natomiast koszt poprawy jakości i efektywności oświetlenia określony został w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Okres wykonania usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny do 30 lipca 2014r. , a okres związany z eksploatacją przedmiotu zamówienia od 1 sierpnia 2014 r. do 31 marca 2018r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENEOS, Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 354547,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 382911,48
 • Oferta z najniższą ceną: 382911,48 / Oferta z najwyższą ceną: 382911,48
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z treścią art. 18 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późniejszymi zm. do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.. Art. 3 pkt. w/w ustawy zawiera definicje finansowania oświetlenia przez co należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszt budowy i ich utrzymania . W związku z tym , że niezależnie kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych , to gminom realizując zadania własne jest zobowiązana do ponoszenia kosztów energii pobranej przez punkty świetlne oraz kosztów ich i utrzymania , a więc eksploatacji i konserwacji tych urządzeń Postępowanie prowadzone będzie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp który stanowi , że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujący okoliczności dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę a / z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze b/ z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Mosina występują okoliczności faktyczne i prawne. Na terenie Gminy Mosina ok. 75% punktów świetlnych, sieci i urządzeń stanowi własność ENEOS Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu i nie jest instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Mosina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej Eneos Sp z o. o w Poznaniu na świadczenie usług konserwacji przez innego wykonawcę. Gmina Mosina wystąpiła z pismem do ENEOS sp. z o. o o możliwość przygotowania procedury przetargowej przetargu na unowocześnienie istniejących i zabudowę nowych urządzeń oświetlenia drogowego oraz rozbudowę infrastruktury oświetleniowej na placu 20 Października i rejonu ulic przyległych w Mosinie na majątku ENEOS Sp z o.o w Poznaniu. Eneos Sp z.o.o w Poznaniu pismem z dnia 26 marca 2014r. nr Eneos/Z/ZE/14/4/2014 nie wyraził na zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez osoby trzecie . Z istoty prawa własności wynika, Spółka jest co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej o czym stanowi art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń Wskazany stan prawny i faktyczny w pełni wskazuje na spełnienie określonych przesłanek w art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b przyczyny związane z ochrona praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego Gminy. W.w okoliczności prawne i faktyczne w pełni uzasadniają proponowany tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 


Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dod

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 146716-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi niepriorytetowej edukacyjnej realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla...
Termin składania ofert: 2014-05-12


Mosina: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków
Numer ogłoszenia: 195888 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146716 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi niepriorytetowej edukacyjnej realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków.Projekt Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zajęcia oparte zostaną o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym - do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy. Zamawiający zastrzega, że osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie kierunkowe a także wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć dodatkowych. Ponadto Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi podać, co najmniej jedną osobę prowadzącą zajęcia dla każdego rodzaju zajęć 5 rodzajów zajęć. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług edukacyjnych jak niżej.Zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych: Zakup usługi edukacyjnej: język angielski Ilość godzin - 300 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup,Ilość grup - 3.1h lekcyjna - 30 min.Zakup usługi edukacyjnej:zajęcia taneczne Ilość godzin - 300 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup,Ilość grup - 3.1h lekcyjna - 30 min.Zakup usługi edukacyjnej: gimnastyka korekcyjna Ilość godzin -300 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup,Ilość grup - 3.1h lekcyjna- 30 min.Zakup usługi edukacyjnej: rytmika Ilość godzin - 300 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup,Ilość grup - 3. 1h lekcyjna - 30 min.Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia logopedyczne Ilość godzin - 300 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup,Ilość grup - 3. 1h lekcyjna - 30 min.Warsztaty dla rodziców opiekunów prawnych ze specjalistami: pedagog, fizjoterapeuta. Ilość godzin - 8h zajęciowych łącznie dla wszystkich spotkań,Ilość spotkań- 4 x 2h zajęciowe; 2 spotkania w roku szkolnym 2013-2014 i 2 spotkania w roku szkolnym 2014/2015 Ilość grup - 1;1h zajęciowa - 45min.Przy czym Zamawiający przewiduje - w przypadku takiej potrzeby - możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenia liczby godzin o maksymalnie 10 % w każdym z rodzajów zajęć z zaokrągleniem w dół w przypadku ułamków po cenach jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym. Do usługi w ramach prawa opcji stosuje się postanowienia umowy dotyczące ilości podstawowych. Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego po podpisaniu umowy na piśmie o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zaopiniowanie programu zajęć przez Zamawiającego. W przypadku uwag Zamawiającego zobowiązany będzie skorygować program zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu świadczenia usługi. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w terminach określonych w Harmonogramie. Wykonawca będzie musiał skorygować swój harmonogram zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zajęć w ciągu 1 tygodnia od daty zawarcia umowy.Zajęcia odbywać się będą w okresie od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników z zajęć, list obecności i raportowania Zamawiającemu o stanie wykonywania założeń projektowych, w systemie miesięcznym oraz do prowadzenia kart obserwacji wypełnianych przez nauczycieli dotyczących wzrostu umiejętności w zakresie zajęć dodatkowych oraz prawidłowej postawy - częstotliwość na początku i na końcu projektu;przeprowadzenia analizy dotyczącej wzrostu umiejętności z j. angielskiego do sprawozdania z realizacji projektu - częstotliwość 1 raz na 3 miesiące.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości zajęć Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone znakami identyfikacji wizualnej projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania ....

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sobiesław Sowa Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, ul.Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67893,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52924,92
 • Oferta z najniższą ceną: 52924,92 / Oferta z najwyższą ceną: 82909,20
 • Waluta: PLN.

 


Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 130998-2014 z dnia 2014-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina, polegające na: - utwardzenia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, - budowy chodników z kostki...
Termin składania ofert: 2014-05-05


Mosina: Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina.
Numer ogłoszenia: 184828 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130998 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa w ulicy Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina, polegające na: - utwardzenia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, - budowy chodników z kostki brukowej bet. - kolor szary, - budowy zjazdów do posesji z kostki brukowej bet. - kolor grafit, - budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej bet. bezfazowej - kolor czerwony, - przebudowy włączenia ulicy Gałczyńskiego do ulicy Sowinieckiej, - budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Gałczyńskiego, Brzechwy Staffa, Marcinkowskiego, Wiosny Ludów i Sowińskiego, - przebudowy kolizji, - budowy oświetlenia drogowego, wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II (NPPDL). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.11.00-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, kraj/woj. wielkopolskie.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 56r /392, 61-441 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
 • Andrzej Szypura WodAn Instalacje sanitarne, ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7780274,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5953956,33
 • Oferta z najniższą ceną: 5953956,33 / Oferta z najwyższą ceną: 7283090,02
 • Waluta: PLN.

Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 126784-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - część III , tj. na odcinku W2-W3 ( ulica W Gąbrowicza, / J. Iwaszkiewicza ; B. Schulza ) Budowa sieci...
Termin składania ofert: 2014-04-30


Mosina: Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Numer ogłoszenia: 176796 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126784 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - część III , tj. na odcinku W2-W3 ( ulica W Gąbrowicza, / J. Iwaszkiewicza ; B. Schulza ) Budowa sieci kanalizacyjnej - całość rozpoczęcie od studni Sp ; S8; Si Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) pompowanie wody gruntowej z wykopu f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PE 100SDR 17PN10 o śr. zewn. 180 mm na odcinku o długości 438 mb + 43 mb łączone metodą zgrzewania doczołowego c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej W kosztach oferty należy również uwzględnić 1) badania wody z uwzględnieniem pozytywnego wyniku 2) badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na przeznaczonym do wykonania odcinku sieci wodociągowej tj hydranty : HP1; HP2; HP3; HP4 3) badanie ciśnienia wody i wydajności hydrantów na wykonanym odcinku sieci tj hydranty HP5 i HP6 3. Roboty montażowe dla sieci kanalizacyjnej a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 200 mm na odcinku o długości 830 mb łączone metodą na wcisk c) studnie rewizyjne Ø 1000 mm szt 22 d) kanały PVC o śr. zew 160 mm długości 454 mb łączone metodą na wcisk e) oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej f) próba szczelności g) monitoring TV sieci kanalizacyjnej 4. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, d) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz i Grzegorz Janaszak Ander-87 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 608882,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 417922,48
 • Oferta z najniższą ceną: 417922,48 / Oferta z najwyższą ceną: 638042,91
 • Waluta: PLN.

Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - etap II

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80374-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - etap II polegające w szczególności na wykonaniu, następujących robót : 1....
Termin składania ofert: 2014-03-26


Mosina: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - etap II.
Numer ogłoszenia: 132564 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80374 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - etap II polegające w szczególności na wykonaniu, następujących robót : 1. w ulicy Głównej w pasie drogi powiatowej nr 2465 P Mosina - Czempiń, w nawiązaniu do istniejącego oświetlenia ulicznego wybudowanego w I etapie , a) na istniejącej linii kablowej, zabudowanie 17 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m o numerach : I/1, I/3 - I/14, I/16 - I/19 ( oznaczenie wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 150 W 2. w ulicy Jesiennej a ) od istniejącego słupa o numerze I/2 w ulicy Głównej, ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Jesiennej b) zabudowanie 6 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m o numerach : I/31 - I/ 36 ( oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 10 do SIWZ - Krosno ul. Główna - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 11 do SIWZ - Krosno ul. Jesienna Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcin Wylegała M Marconi, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117449,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65226,19
 • Oferta z najniższą ceną: 65226,19 / Oferta z najwyższą ceną: 113834,41
 • Waluta: PLN.

 


"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy w 2014 r. oleju opałowego grzewczego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 40981-2014 z dnia 27.02.2014

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy w 2014 r węgla kamiennego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 58788-2014 z dnia 19.02.2014 r.

Dostawa części materiałów na budowę ulicy leśnej w Czapurach - dostawa kostki brukowej betonowej.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 526266-2013 z dnia 2013-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części materiałów na budowę ulicy Leśnej w Czapurach dostawa kostki brukowej betonowej.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kostki brukowej betonowej w zakresie ­grubości 6cm w ilości 369 m2 typu...
Termin składania ofert: 2014-01-08


Mosina: Dostawa części materiałów na budowę ulicy leśnej w Czapurach - dostawa kostki brukowej betonowej.
Numer ogłoszenia: 39580 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 526266 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ ULICY LEŚNEJ W CZAPURACH - Dostawa kostki brukowej betonowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części materiałów na budowę ulicy Leśnej w Czapurach dostawa kostki brukowej betonowej.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kostki brukowej betonowej w zakresie ¬grubości 6cm w ilości 369 m2 typu CEGIEŁKA kolorowa kostki brukowej betonowej w zakresie ¬ grubości 8cm w ilości 2448m2typuCEGIEŁKA kolor szary.Kostka winna spełniać min. następujące wymogi. Określenie podstawowe.Betonowa kostka brukowa kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. Materiały.Betonowa kostka brukowa wymaganiaPosiadanie aprobaty technicznej. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.Kostka brukowa grubości 80 mm, Tolerancje wymiarowe wynoszą na długości 3 mm,na szerokości 3 mm,na grubości 5 mm. Wytrzymałość na ściskanie.Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach średnio z 6ciu kostek nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.Nasiąkliwość.Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB062502 i wynosić nie więcej niż 5 procent.Odporność na działanie mrozu.Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB062502. Ścieralność.Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PNB041111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.Transport.Transport betonowych kostek brukowych na paletach.Warunki dostaw. Miejscem dostawy jest składowisko wskazane przy podpisywaniu umowy w miejscowości Mosina lub okolicy oddalonej od Mosiny do 20 km. Zamawiający informuje jednocześnie iż cena ofertowa za dostawę kostki brukowej powinna zawierać oprócz ceny materiału koszty transportu, wyładunku oraz opakowania palety...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.38.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Kulupa Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo, Kąkolewice dz. Nr 60 Oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81247,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 82250,10
 • Oferta z najniższą ceną: 82250,10 / Oferta z najwyższą ceną: 89633,79
 • Waluta: PLN.

 


PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO DS. ZWIERZĄT DZIKICH I DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 531378-2013 z dnia 2013-12-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina. Zakres prac w szczególności obejmuje: 1) pełnienie całodobowego...
Termin składania ofert: 2014-01-07


Mosina: PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO DS. ZWIERZĄT DZIKICH I DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA.
Numer ogłoszenia: 32518 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 531378 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO DS. ZWIERZĄT DZIKICH I DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOSINA..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie Gminy Mosina. Zakres prac w szczególności obejmuje: 1) pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych przez 7 dni w tygodniu, 2) schwytanie i przesiedlenie drobnego zwierzęcia dzikiego (np. borsuk, lis, jenot, kuna), 3) schwytanie i przesiedlenie grubego zwierzęcia dzikiego (np. dzik, sarna), 4) wyłapywanie zwierząt bezdomnych i przewóz do schroniska, 5) skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie, lub zwierząt stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi (ocena stanu zwierzęcia, skrócenie cierpień), 6) przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego grubej dzikiej zwierzyny i przekazanie do skupu, 7) przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego drobnej dzikiej zwierzyny i transport do utylizacji, 8) zbiórka padłej zwierzyny i transport do utylizacji, 9) wyjazd na zlecenie, bez wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 77.60.00.00-6, 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Szymczak FALCO, ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22a, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75320,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 83600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 83600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83600,00
 • Waluta: PLN.

 


Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 266591-2013 z dnia 2013-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie 120 operatów szacunkowych oraz 30 opinii: ustalających...
Termin składania ofert: 2013-12-20


Mosina: Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina
Numer ogłoszenia: 32570 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266591 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie 120 operatów szacunkowych oraz 30 opinii: ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych zabudowanych (maksymalnie 3 operaty) dla celów zbywania; ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla celów zbywania; ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych zabudowanych z rozbiciem na wartość gruntu i wartość nakładów poniesionych na gruncie (maksymalnie 10 operatów) dla celów zbywania; ustalających wartość rynkową lub wysokość odszkodowania dla nieruchomości gruntowych zabudowanych (maksymalnie 7 operatów) dla celów nabywania nieruchomości; ustalających wartość rynkową lub wysokość odszkodowania dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla celów nabywania nieruchomości; ustalających wartość rynkową nieruchomości dla celów zamiany nieruchomości; ustalających jednorazowe opłaty takie jak: - opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; - opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia MPZP; [Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego] w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w celu wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; określających wartość nieruchomości w celu oddania jej w użytkowanie wieczyste; określających wartość nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd; określających wartość lokalu mieszkalnego w celu jego zbycia na rzecz najemców; sporządzanie opinii o opłacalności wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej; sporządzanie opinii o opłacalności wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek za najem (stawka za 1 h i za 1 dzień) nieruchomości lub ich części będących w administrowaniu OSiR w Mosinie, stanowiących mienie komunalne gminy Mosina: sala konferencyjna, sala konferencyjna z aneksem kuchennym, sala do spinningu, przystań żeglarska. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie jednej (1) opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mosina. Opracowanie powinno obejmować wysokość stawek według poszczególnych klas bonitacyjnych (grunty orne klas IVa, IVb, V i VI oraz łąki i pastwiska klas IV, V i VI). Operaty szacunkowe należy sporządzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 Póz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 Póz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie 155 operatów szacunkowych oraz 30 opinii.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38419,05
 • Oferta z najniższą ceną: 38419,05 / Oferta z najwyższą ceną: 151290,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek za najem (stawka za 1 h i za 1 dzień) nieruchomości lub ich części będących w administrowaniu OSiR w Mosinie, stanowiących mienie komunalne gminy Mosina

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 922,50
 • Oferta z najniższą ceną: 922,50 / Oferta z najwyższą ceną: 13690,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie jednej (1) opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mosina.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1094,70
 • Oferta z najniższą ceną: 1094,70 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00
 • Waluta: PLN.

Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zgodnie z projektem : Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 530410-2013 z dnia 2013-12-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Opis przedmiotu zamówienia: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zgodnie z projektem : Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu -...
Termin składania ofert: 2014-01-03


Mosina: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zgodnie z projektem : Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina.
Numer ogłoszenia: 37134 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 530410 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zgodnie z projektem : Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zgodnie z projektem : Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 75 dzieci w wieku 3-4 lat, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej zwanych dalej oddziałami przedszkolnymi 2Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek (catering) dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 4 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej w okresie od daty zawarcia umowy do 30.06.2015 z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 75 dzieci. 3.Wartość energetyczna poszczególnych posiłków: Śniadanie 300-360 kcal Obiad 420-480 kcal. Podwieczorek 60-120 kcal. 4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: Śniadanie - 8.00 - 8.15 Obiad - 11.40 - 11.55; Podwieczorek- 13.50 -14.05 5. Zamawiający określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. od daty zawarcia umowy do 30.06.2015 ( z wyjątkiem przerw w nauce) - tj. maks. 350 dni, czyli maksymalnie 26 250 śniadań, 26 250 obiadów dwudaniowych, 26 250 podwieczorki 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej bądź osobę przez niego upoważnioną do godz. 9.00 każdego dnia (dotyczy obiadów i podwieczorków) oraz do godziny 15.00 informację dotyczącą śniadań na następny dzień. Ewentualne zmiany przekazane będą Wykonawcy w czasie nie krótszym jak 2 godziny przed planowanym wydaniem posiłku. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w przypadku niewykorzystania całej kwoty określonej w § 4 ust. 2 umowy z powodu mniejszego faktycznego zapotrzebowania - do 40 % tej wartości. 7.Dzienny jadłospis obejmuje: Śniadanie: mleko w postaci zupy mlecznej (płatki owsiane, kasza jaglana, płatki pszenne, kasza manna) bądź napoju (np. bawarka, kakao, kawa zbożowa), pieczywo mieszane: graham, pieczywo jasne - pszenne, pszenno-żytnie. Dodatkiem do pieczywa powinien być: twarożek, chuda wędlina oraz pasty np. z jaj bądź, gotowanej ryby. Niezbędnym dodatkiem do śniadania są warzywa np. pomidor, ogórek, papryka, sałata, szczypiorek, natka pietruszki. Dodatkiem powinien być również owoc, który Zamawiający poda dzieciom w formie przekąski. Do śniadania powinien być podawany również codziennie inny napój prócz mlecznego do wyboru np. herbata z cytryną, bądź herbata owocowa. Przykładowe menu na śniadania: kakao na mleku (2%), kromka chleba graham, masło (82%), ser żółty, sałatka z sałaty i rzodkiewki, olej rzepakowy, herbata owocowa z cukrem, ¼ banana Płatki owsiane na mleku (2%) (ewentualnie lekko posłodzone), kromka chleba pełnoziarnistego, masło (82%), chuda szynka wieprzowa, sałata, pomidor, herbata z cukrem i cytryną, ¼ jabłka Musli z owocami suszonymi na mleku (2%), bułka grahamka, masło (82%) sałata, chuda szynka wołowa, papryka czerwona, szczypiorek, herbata owocowa z cukrem, ¼ mandarynki Kasza jaglana na mleku (2%), z rodzynkami i cukrem, pieczywo mieszane z masłem i pastą (jajko ugotowane, cebula, rzodkiewka koncentrat pomidorowy), herbata z cytryną, ¼ kiwi, Płatki kukurydziane z witaminami i żelazem na mleku (2%), pieczywo jasne, masło, pasta z sera białego (ser biały półtłusty, śmietana, rodzynki, cukier, cukier waniliowy), herbata owocowa z cukrem, ¼ gruszki. Obiad: zupa, drugie danie: ziemniaki ( lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.)- dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec z kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. Ryba (zalecane jest podawanie ryby przynajmniej raz w tygodniu), pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka (warzywa w formie gotowanej lub/i surowej), kompot lub napój. Przykładowe menu na obiady: Zupa pomidorowa z włoszczyzną (zmiksowaną po ugotowaniu) i makaronem, zaprawiona jogurtem naturalnym, kotlet schabowy, ziemniaki duszone z masłem, surówka z kapusty białej, kompot gotowany Zupa krem z zielonego groszku (świeżego lub mrożonego) z włoszczyzną i groszkiem ptysiowym zabielana jogurtem, pałka drobiowa gotowana, ryż brązowy, marchewka gotowana, kompot gotowany zupa jarzynowa z ziemniakami, z estragonem posypana natką pietruszki, gołąbki w sosie pomidorowym, buraczki, ziemniaki gotowane, kompot zupa kalafiorowa z włoszczyzną i lubczykiem, klopsiki rybne, ziemniaki gotowane, surówka z kapusty kiszonej, kompot gotowany krem pieczarkowy, pierogi z serem, surówka z marchewki, kompot gotowany. Podwieczorek: desery z udziałem mleka np. jogurty, budynie, koktajle mleczne. Podwieczorek może się składać z deserów z udziałem owoców np. galaretka, kisiel. Czasem może być też podana drożdżówka lub kawałek ciasta, najlepiej drożdżowego, np. z serem lub owocami. Przykładowe menu na podwieczorki: Kisiel z jagód z cukrem, ciasto drożdżowe np. z jabłkiem, woda mineralna, Pokrojona brzoskwinia polana jogurtem naturalnym wymieszanym z miodem, kromka chałki z masłem, sok marchewkowy, Koktajl z jogurtu naturalnego i truskawek dosłodzony do smaku, babka drożdżowa, woda mineralna, Racuszki z marchewki z jogurtem, herbata owocowa z cukrem Budyń na mleku posypany malinami (świeżymi lub mrożonymi), babka biszkoptowa, herbata z cukrem. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosuje rodzaje podawanych potraw do rangi posiłków (np. ryż z jabłkami, makaron z dżemem lub bułki na parze - nie mogą być daniem głównym na obiad). W jadłospisach, należy uwzględniać dodatki w postaci sezonowych warzyw i owoców oraz okazyjnie potrawy świąteczne. Dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych np. dieta bezcukrowa, bezmleczna czy bezglutenowa, liczba dostarczanych diet winna odpowiadać liczbie diet określonych w zamówieniu składanym przez Zamawiającego. Informacja o diecie dziecka zostanie przekazana Wykonawcy w momencie uzyskania informacji od rodzica, w trakcie roku szkolnego najpóźniej na 1 dzień przed podaniem posiłku. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie działania przedszkola) i dostarczany Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem każdej dekady , do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w MENU, sugerowane przez Intendenta lub Dyrektora (w ramach przyjętego limitu finansowego) będą wiążące dla Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza, żeby ciągu 1 dekady (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. 8.Posiłki musza być urozmaicone, na bazie produktów, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej , gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. 9.Wykonawca zobowiązuje sie do zupełnego wyeliminowania produktów przetworzonych na poczet naturalnych i wartościowych produktów spożywczych. Wyklucza sie serwowanie posiłków przygotowanych na bazie fastfood. Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserwy, produkty z glutaminianem sodu, parówki (z wyjątkiem kiełbas zawierających powyżej 80% mięsa), produkty masłopodobne i seropodobne, soki zagęszczone, mięso odkostnione mechanicznie oraz wędliny z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i lub skrobi modyfikowanej. Wyklucza sie sporządzanie jakichkolwiek potraw z proszku (z wyjątkiem budyniu kisielu i galaretek). 10.Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi; 11.Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku musza być świeże lub mrożone. 12.Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno - warzywnym lub warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku lub wywaru z kości 13.W przypadku dań mięsnych należy serwować całe sztuki mięsa. Mięso przerobione (mielone) może sie pojawiać sporadycznie zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem. 14.Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno techniczne do przewozu żywności). Posiłki dostarczane przez Wykonawcę winny być transportowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu, pojemnikach termoizolacyjnych wykonanych z tworzywa zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem: Termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków (zupa, napoje); Termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami, które występują w różnej konfiguracji i zapewniają dostarczenie poszczególnych części posiłków w odpowiednich temperaturach (minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 °C, drugiego dania 65 °C, płynów 80 °C, a maksymalna temperatura produktów zimnych ( sałatki, surówki) 15 °C. 15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Wykonawca do każdej dostawy produktów (co do których jest wymagane posiadanie tego dokumentu) dostarczy HDI - Handlowy Dokument Identyfikacyjny. Ponadto Wykonawca oświadcza, że towary i produkty użyte w przedmiocie umowy spełniają normy polskie i inne wymagania określone dyrektywami europejskimi. 16.Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki we własnej, spełniającej wymogi norm sanitarnych kuchni, a następnie dostarczyć i przekazać personelowi Przedszkola. Sprawy związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług oddziałów przedszkolnych obciążają Zamawiającego. 17.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymaganą ilość posiłków (w tym diet) zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień z uwzględnieniem próbek do degustacji. 18.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru termosów oraz pojemników, w których dostarczane będą posiłki każdego dnia tak, aby brudne termosy i pojemniki nie zostawały w przedszkolu do dnia następnego. 19.Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania próbek pożywienia. 20.W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 21. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 22. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 23.Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia posiłku bez wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od momentu powiadomienia - telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, przez Zamawiającego, niezależnie od kar umownych określonych w § 6 umowy. 24. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z Dyrektorem Szkoły i/lub z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego. 25.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Poznania. 26.Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. UWAGA! Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone znakami identyfikacji wizualnej projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Wolfe WOLF, Florentynów 19, 95-045 Parzęczew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196350,00
 • Oferta z najniższą ceną: 196350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 236250,00
 • Waluta: PLN.

 


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy oleju napędowego w 2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9786-2014 z dnia 09.01.2014

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 442222-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Mosina obejmuje: a. usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b. usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c. usługi...
Termin składania ofert: 2013-11-15


Mosina: Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina.
Numer ogłoszenia: 516186 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 442222 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Mosina obejmuje: a. usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b. usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c. usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3 d. usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 e. usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - kod CPV 66512100-3 f. usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0 2. Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w załącznikach 6 - 11 Wszelkie warunki określone w SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień zastosowanie znajdzie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedsiębiorstwo Korporacyjne w Poznaniu, ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 504174,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 365713,50
 • Oferta z najniższą ceną: 365713,50 / Oferta z najwyższą ceną: 463776,00
 • Waluta: PLN.

 


Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 460458-2013 z dnia 2013-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych następujących szkół :. 1. Gimnazjum w Pecnej - 20 000 litrów 2. Szkoła Podstawowa w Pecnej - 24 000 litrów 3....
Termin składania ofert: 2013-11-21


Mosina: Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego.
Numer ogłoszenia: 510062 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 460458 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych następujących szkół :. 1. Gimnazjum w Pecnej - 20 000 litrów 2. Szkoła Podstawowa w Pecnej - 24 000 litrów 3. Zespół Szkół w Rogalinie - 16 000 litrów 4. Zespół Szkół w Rogalinku - 22 000 5. Szkoła Podstawowa w Krosinku- budynek w Dymaczewie Starym - 6 600 litrów 6. Zespół Szkół w Krośnie - budynek przedszkola - 7 000 litrów Przewidywana ilość dostaw wynosi 95 600 litrów. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,5 MJ/kg b) gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż 0,860 g/ml c) temp. zapłonu nie niższa niż 55 stopni C d) zawartość siarki nie więcej niż 0,20 % (m/m) e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg f) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg g) lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max 6,00 mm2/s Dostawca , każdorazowo, wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przedłoży Odbiorcy dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów podanych powyżej. Warunki dostaw : 1. Miejscem dostawy są magazyny paliw wyszczególnionych powyżej placówek. 2. Dostawy będą wymagane w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub przesłania faksu, do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz w ilości przez niego wskazanej w zamówieniu cząstkowym. 3. Zamawiający zastrzega prawo zakupu paliwa w okresie objętym umową do wysokości faktycznych potrzeb zamawiającego - możliwe jest niezrealizowanie do 20 % wartości umowy, ze względu na niższe zapotrzebowanie. W takiej sytuacji Dostawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. 4. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności związane z transportem i napełnianiem zbiorników znajdujących się w powyższych placówkach. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach opisanych we wzorze umowy. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mac-Benz Zenon, Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna, ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283836,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 335556,00
 • Oferta z najniższą ceną: 335556,00 / Oferta z najwyższą ceną: 352764,00
 • Waluta: PLN.

Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 367616-2013 z dnia 2013-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c....
Termin składania ofert: 2013-09-26


Mosina: Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin.
Numer ogłoszenia: 429344 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 367616 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB Brukpol s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165279,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 179554,42
 • Oferta z najniższą ceną: 179554,42 / Oferta z najwyższą ceną: 253369,46
 • Waluta: PLN.

 


Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowe

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 372016-2013 z dnia 2013-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do...
Termin składania ofert: 2013-09-30


Mosina: Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu do przepompowni
Numer ogłoszenia: 425134 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372016 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu do przepompowni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu do przepompowni. wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66906,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46473,09
 • Oferta z najniższą ceną: 46473,09 / Oferta z najwyższą ceną: 72205,99
 • Waluta: PLN.

 


Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 380104-2013 z dnia 2013-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej. Zakres prac obejmuje wykonanie , w I etapie , jednostronnego chodnika w ciągu ul. Bajera w...
Termin składania ofert: 2013-10-04


Mosina: Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej
Numer ogłoszenia: 416490 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 380104 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap I - budowa części chodnikowej. Zakres prac obejmuje wykonanie , w I etapie , jednostronnego chodnika w ciągu ul. Bajera w Dymaczewie Starym od km 0+630 do km 1= 025,6 o szerokości całkowitej 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej na podbudowie betonowej oraz podsypce piaskowej, budowę zjazdów na posesje o szerokości 4 m z kostki bezfazowej grafitowej na podbudowie betonowej. Od strony jezdni krawężnik drogowy betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 , od strony posesji opornik betonowy 8x30 na ławie betonowej C12/15 . wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98745,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 96985,20
 • Oferta z najniższą ceną: 96985,20 / Oferta z najwyższą ceną: 148072,91
 • Waluta: PLN.

 


Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 362108-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku, polegające na modernizacji świetlicy sołeckiej...
Termin składania ofert: 2013-09-23


Mosina: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku
Numer ogłoszenia: 416472 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362108 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku, polegające na modernizacji świetlicy sołeckiej obejmujące termomodernizację ścian fundamentowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz przyłącze gazowe: Zadanie: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Wiórku (Wiórek, ul. Podleśna 12, działka nr ewid. 38-3): wykonanie robót budowlanych obejmujące prace: ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, opaska wokół budynku, altany drewniane z nawierzchnią utwardzoną, ogrodzenie, tereny zielone - uzupełnienia. wykonanie robót instalacyjnych obejmujące prace: instalacja cwu, instalacja c.o. z kotłem gazowym, instalacja gazu:instalacja wewnętrzna,instalacja zewnętrzna. wraz z: obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, oznakowaniem robót w terenie, ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV - LEADER. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie przez oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.41.00.00-4, 45.32.00.00-6, 45.23.32.50-6, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV - LEADER.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Zakrzewski Zakład Ogolnobudowlany, ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76430,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64551,10
 • Oferta z najniższą ceną: 64551,10 / Oferta z najwyższą ceną: 118632,11
 • Waluta: PLN.

Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 361964-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach, polegające na modernizacji świetlicy sołeckiej obejmujące termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu: Modernizacja...
Termin składania ofert: 2013-09-23


Mosina: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach.
Numer ogłoszenia: 416426 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361964 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach, polegające na modernizacji świetlicy sołeckiej obejmujące termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Świątnikach (Świątniki, ul. Kórnicka 8a, działka nr ewid. 212 i 74/1): 1. wykonanie robót rozbiórkowych, 2. termomodernizacja w zakresie dachu, 3. termomodernizacja w zakresie ścian, 4. roboty inne, 5. instalacja piorunochronna wraz z: A. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, B. oznakowaniem robót w terenie, C. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV - LEADER. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie przez oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.20.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV - LEADER..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany, ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70557,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91776,34
 • Oferta z najniższą ceną: 91776,34 / Oferta z najwyższą ceną: 132475,94
 • Waluta: PLN.

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 359876-2013 z dnia 2013-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina - II obejmujących zadania : Część 1. Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości...
Termin składania ofert: 2013-09-20


Mosina: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II.
Numer ogłoszenia: 393190 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359876 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina - II obejmujących zadania : Część 1. Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec - Mosina przy ulicy Sowinieckiej - ETAP I polegająca na wykonaniu w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 4 m o numerze : I/1/1 , I/1/2, I/1/3, I/1/4, I/1/5 (oznaczenia wg projektu ) i 5 opraw sodowych energooszczędnych ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Sowinieckiej w Mosinie i ścieżki pieszo- rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 10 do SIWZ Część 2. Zadanie nr 2.Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina przy ul. Krasickiego - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterowniczo -pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 3 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4,5 m o numerze : 15, 14, 13 (oznaczenia wg projektu ) i 3 opraw wandaloodpornych z kloszem mlecznym z daszkiem ze źródłem światła 100W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia terenu - od strony ulicy Strzeleckiej w Mosinie na terenie znajdującego się budynku szkoły przy ulicy Krasickiego w Mosinie wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 14 do SIWZ Część 3. Zadanie nr 3. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Czapury , przy ulicy Poznańskiej polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 8 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m z 8 wysięgnikami (w tym 7 wysięgników jednoramiennych i 1 wysięgnik dwuramienny) i 9 oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 15 .do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 16 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 1 do SIWZ -Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 2 do SIWZ Część 4. Zadanie nr 4. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterująco-pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerze : 2 , 3 ( oznaczenia wg projektu) z 2 wysięgnikami i 2 oprawami energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 18 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 19 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 2 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 21 do SIWZ Część 5. Zadanie nr 5. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4KV oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna przy ulicy Łąkowa / Kwiatowa. a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) w szafce SO zabudowanie 2-ch gniazd 1 fazowych (230 V,16 A) c) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4 m i 5 opraw wandaloodpornych z kloszem przezroczystym z daszkiem ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 22 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 23 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 2 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec - Mosina przy ulicy Sowinieckiej - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELTRANS, ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25373,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17576,63
 • Oferta z najniższą ceną: 17576,63 / Oferta z najwyższą ceną: 27060,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2.Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina przy ul. Krasickiego - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul.Nadleśna 6, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15645,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12054,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12054,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17220,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Czapury , przy ulicy Poznańskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELTRANS, ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51330,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28294,75
 • Oferta z najniższą ceną: 28294,75 / Oferta z najwyższą ceną: 44280,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul.Nadleśna 6, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13181,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9594,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9594,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13038,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4KV oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna przy ulicy Łąkowa / Kwiatowa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELTRANS, ul. Trzemeszeńska 7, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19957,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14188,42
 • Oferta z najniższą ceną: 14188,42 / Oferta z najwyższą ceną: 27491,75
 • Waluta: PLN.

DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA- 2013.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 305428-2013 z dnia 2013-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA- 2013, obejmujące zadania: Zadanie nr 1. Remont chodnika w miejscowości Babki, ul. Babicka. Zamówieniem objęte są prace związane z...
Termin składania ofert: 2013-08-19


Mosina: DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA- 2013.
Numer ogłoszenia: 379076 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305428 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA- 2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA- 2013, obejmujące zadania: Zadanie nr 1. Remont chodnika w miejscowości Babki, ul. Babicka. Zamówieniem objęte są prace związane z remontem chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Babickiej w Babkach gm. Mosina. Wykonanie chodnika między innymi obejmuje: -przygotowanie podłoża pod nasyp od strony pola -wykonanie rowka pod krawężnik i ławę betonową od strony jezdni asfaltowej -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -wykonanie nasypu od strony pola z zagęszczeniem -ustawienie obrzeża betonowego 30/8 -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (materiał Inwestora -kostka), wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 2. Budowa tymczasowej drogi i remont chodnika w miejscowości Czapury Część 1 : Remont chodnika w miejscowości Czapury Zamówieniem objęte są prace związane z remontem chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Krętej w Czapurach gm. Mosina. Wykonanie chodnika między innymi obejmuje: -przygotowanie podłoża -wykonanie rowka pod krawężnik i ławę betonową od strony nawierzchni z płyt żelbetowych (prawa strona) -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie obrzeża betonowego 30/8 -wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach beton B-7,5 grub 20 cm do firmy i 12 cm zjazdy indywidualne -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodniku i 8 cm na zjazdach wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Część 2 : Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w miejscowości Czapury. Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem tymczasowej drogi szerokości 3,00 m (odcinek ul. Krętej) z płyt drogowych żelbetowych w Czapurach gm. Mosina. Wykonanie drogi między innymi obejmuje: -mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 20 cm -wywiezienie urobku z korytowania -wykonanie warstwy odsączającej grubo 10 cm. z piasku średnioziarnistego -ułożenie płyt żelbetowych grubo 15 cm w układzie płatowym fabrycznie nowych płyt drogowych żelbetowych, zbrojonych o standardowych wymiarach 100-150 cm x 300 cm o grubości 15 cm -plantowanie przyległego do ułożonych płyt terenu wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 14 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 15 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 16 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednostronnych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 3. Remont części chodnika w miejscowości Dymaczewo Stare ul. Szkolna Zamówieniem objęte są prace związane z remontem chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym gm. Mosina. Wykonanie chodnika między innymi obejmuje: -roboty rozbiórkowe chodnika z płyt betonowych -wywiezienie gruzu -ustawienie obrzeża betonowego 30/8 -wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach beton B-7,5 grub 12 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodniku i 8 cm na zjazdach, wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 17 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 18 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 19 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 4. Utwardzenie cześci placu przed świetlicą w m. Krosinko. Zamówieniem objęte są prace związane z utwardzeniem placu przed i za świetlicą na działce gminnej w Krosinku ul. Wiejska Wykonanie utwardzenia placu za świetlicą (kontynuacja istniejącego placu) między innymi obejmuje: -roboty rozbiórkowe krawężnika -roboty ziemne związane z korytowaniem -wywiezienie urobku z korytowania -ustawienie obrzeża betonowego 30/8 na ławie betonowej B-15 z oporem -ponowne ustawienie krawężnika -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 12 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm. koloru szarego wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 20 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 21 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 22 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 5. Utwardzenie zjazdu w Sasinowie z ul. Wierzbowej w ul. Wiosenną. Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi powiatowej Sowiniecka) na działkę gminną nr ewid. 237/15. Wykonanie zjazdu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie krawężnika 15/30 na płask na ławie betonowej B-15 zwykłej - zagęszczenie podłoża -wykonanie warstwy odsączającej grub 10 cm z piasku -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 20 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej grubo 3 cm wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 23 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 24 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 25 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 6. Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Brzechwy. Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi powiatowej Sowiniecka) na działkę gminną nr ewid. 2089/58 i 2091/37 Wykonanie zjazdu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie krawężnika 15/30 na płask na ławie betonowej B-15 zwykłej - zagęszczenie podłoża -wykonanie warstwy odsączającej grub 10 cm z piasku -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 20 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej grubo 3 cm wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 26 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 27 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 28 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 7. Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Wiosny Ludów Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi powiatowej (ul. Sowiniecka) na działkę gminną nr ewid. 1097 Wykonanie zjazdu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie krawężnika 15/30 na płask na ławie betonowej B-15 zwykłej -profilowanie i zagęszczenie podłoża -wykonanie warstwy odsączającej grub 10 cm z piasku -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 gmb. 20 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej grubo 3 cm wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 29 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 30 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 31 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 8. Utwardzenie zjazdu w Daszewieach z ul Poznańskiej w ul. Dolną Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Poznańska) na działkę gminną nr ewid. 648/1 Wykonanie zjazdu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie krawężnika 15/30 na płask na ławie betonowej B-15 zwykłej -profilowanie i zagęszczenie podłoża -wykonanie warstwy odsączającej grub 10 cm z piasku -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 20 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej grubo 3 cm wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 32 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 33 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 34 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (epV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 9. Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul Poznańskiej w ul. Piaskową Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Poznańska) na działkę gminną nr ewid. 425/8 Wykonanie zjazdu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie krawężnika 15/30 na płask na ławie betonowej B-15 zwykłej -profilowanie i zagęszczenie podłoża -wykonanie warstwy odsączającej grub 10 cm z piasku -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 20 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej grubo 3 cm wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 35 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 36 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 37 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 10. Remont chodnika w miejscowości Rogalinek ul. Sikorskiego. Zamówieniem objęte są prace związane z remontem chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Sikorskiego w Rogalinku gm. Mosina. Wykonanie chodnika między innymi obejmuje: -wykonanie rowka pod krawężnik i ławę betonową od strony jezdni tłuczniowej -ustawienie krawężnika 15/30 na ławie betonowej B-15 z oporem -ustawienie obrzeża betonowego 30/8 -wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach beton B-7,5 grub 12 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodniku i 8 cm na zjazdach, wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 38 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 39 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 40 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Zadanie nr 11. Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Wiórku Zamówieniem objęte są prace związane z wykonaniem remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna Wiórek Wykonanie remontu między innymi obejmuje: -roboty ziemne związane z korytowaniem -ściek ściek betonowy na podsypce piaskowo-cementowej - ławie betonowej B-15 z oporem pod krawężnik -profilowanie i zagęszczenie podłoża -wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubo 12cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo 8 cm koloru szarego wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 41 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 42 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 43 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla ww. zadania: 45233226 -9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.25-2, 45.23.32.23-8, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1. Remont chodnika w miejscowości Babki, ul. Babicka.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16665,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 13500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20622,26
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2. Budowa tymczasowej drogi i remont chodnika w miejscowości Czapury Część 1 : Remont chodnika w miejscowości Czapury Część 2 : Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w miejscowości Czapury

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90462,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 88000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94568,92
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3. Remont części chodnika w miejscowości Dymaczewo Stare ul. Szkolna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Leszek Grzeskowiak P.W. Lech-Dróg, ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11920,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8268,56
 • Oferta z najniższą ceną: 8268,56 / Oferta z najwyższą ceną: 9181,93
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4. Utwardzenie cześci placu przed świetlicą w m. Krosinko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5057,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4012,67
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5. Utwardzenie zjazdu w Sasinowie z ul. Wierzbowej w ul. Wiosenną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8954,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6940,26
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6. Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Brzechwy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15311,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14737,79
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 7. Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Wiosny Ludów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27666,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 20300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25356,84
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie nr 8. Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul Poznańskiej w ul. Dolną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14554,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11258,25
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie nr 9. Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul Poznańskiej w ul. Piaskową

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16862,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 11000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13055,27
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie nr 10. Remont chodnika w miejscowości Rogalinek ul. Sikorskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27740,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22556,41
 • Oferta z najniższą ceną: 22556,41 / Oferta z najwyższą ceną: 23300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie nr 11. Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Wiórku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Konieczna VIA MARCO, ul.Litewska 21, 60-605 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25738,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 16600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23566,08
 • Waluta: PLN.

 


Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 297486-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie. Budynek o powierzchni 173,26 - m² , usytuowany w Mosinie, przy ul. Krotowskiego Roboty budowlane...
Termin składania ofert: 2013-08-12


Mosina: Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie
Numer ogłoszenia: 361750 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297486 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie. Budynek o powierzchni 173,26 - m² , usytuowany w Mosinie, przy ul. Krotowskiego Roboty budowlane obejmują m. innymi następujący zakres prac : 1. Roboty ogólnobudowlane: 1.1 roboty rozbiórkowe 1.2 roboty wewnętrzne w zakresie ścian i sufitów 1.3 malowanie pomieszczeń 1.4 stolarka otworowa 1.5 elementy kowalsko-ślusarskie 1.6 glazura ścienna 1.7 posadzki 2. Instalacje sanitarne 2.1 roboty demontażowe 2.2 instalacja zimnej i ciepłej wody 2.3 instalacja kanalizacyjna 2.4 instalacja centralnego ogrzewania 3. Instalacje elektryczne 3.1 przyłącze 3.2 instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 3.3 połączenia wyrównawcze 3.4 pomiary Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Odważna Firma Handlowo-Usługowa, ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108465,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 122909,64
 • Oferta z najniższą ceną: 122909,64 / Oferta z najwyższą ceną: 142389,14
 • Waluta: PLN.

Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 271228-2013 z dnia 2013-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05, wraz z: a. obsługą...
Termin składania ofert: 2013-07-29


Mosina: Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05.
Numer ogłoszenia: 353278 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271228 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05, wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2, 45.23.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 755374,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 586664,32
 • Oferta z najniższą ceną: 586664,32 / Oferta z najwyższą ceną: 586664,32
 • Waluta: PLN.

 


Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257908-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów...
Termin składania ofert: 2013-07-18


Mosina: Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika.
Numer ogłoszenia: 299522 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257908 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika wraz z: a. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, b. oznakowaniem robót w terenie, c. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133734,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 94978,24
 • Oferta z najniższą ceną: 94978,24 / Oferta z najwyższą ceną: 126390,46
 • Waluta: PLN.

 


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206240-2013 z dnia 2013-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne...
Termin składania ofert: 2013-06-12


Mosina: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego.
Numer ogłoszenia: 266840 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206240 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina, ul. Krotowskiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) przewiert lub przecisk sterowany f) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe a) podsypki i obsypki rurociągów b) - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 200 mm na odcinku o długości 130 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - dla kanalizacji sanitarnej - rura PE- o śr. zewn. 160 mm na odcinku o długości 4 m - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 90 mm na odcinku o długości 200 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - sieć wodociągowa - rurociągi z rur PE o śr. zewn. 63 mm na odcinku o długości 33 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - sieć wodociągowa c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej h) studnie szt. 7 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu g = 20 cm 4. Roboty towarzyszące, oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na drodze wojewódzkiej ( na czas włączenia do sieci ) wykonuje Wykonawca prac. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca prac. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Aquanet-u ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a) Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, c) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Garby, ul.Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211467,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147071,97
 • Waluta: PLN.

Budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa cz I długość 843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 202342-2013 z dnia 2013-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów ...
Termin składania ofert: 2013-06-10


Mosina: Budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa cz I długość 843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5.
Numer ogłoszenia: 258130 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202342 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa cz I długość 843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty ziemne a) roboty pomiarowe b) wykopy oraz przekopy c) wykopy liniowe d) pełne umocnienie ścian wykopów e) zasypywanie wykopów 2. Roboty montażowe a) podsypki i obsypki rurociągów b) rurociągi z rur PE o śr. zewn. 180 mm na odcinku o długości 843 m łączone metodą zgrzewania doczołowego - sieć wodociągowa węzły W1-W2-W3-W6-W5 c) zasuwy żeliwne z obudową d) hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. fi 80 mm e) oznakowanie trasy wodociągu f) próba szczelności g) dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi, b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni, c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej gruzem betonowym o grubości warstwy gruzu g = 20 cm, 4. Roboty towarzyszące, oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Opłata za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej na rzecz Aquanet-u ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a) Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, c) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ, d) Projekt zabezpieczenia robót na czas wykonania sieci wodociągowej w m. Dymaczewo Stare - załącznik nr 11 do SIWZ, e) Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 12 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel, ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388132,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 148681,18
 • Oferta z najniższą ceną: 148681,18 / Oferta z najwyższą ceną: 266404,37
 • Waluta: PLN.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na rozbudowę istniejącego Zakładu o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu nr 91031-2013 z dnia 27.05.2013 r.

Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110490-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00, polegające na rozbudowie istniejącego pasa drogowego w zakresie: utwardzenia...
Termin składania ofert: 2013-04-04


Mosina: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00.
Numer ogłoszenia: 172440 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110490 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km 0+860,00, polegające na rozbudowie istniejącego pasa drogowego w zakresie: utwardzenia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, budowy chodników z kostki brukowej bet. - kolor szary, budowy zjazdów do posesji z kostki brukowej bet. - kolor grafit, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej bet. - kolor czerwony, przebudowy włączenia ulicy Lipowej do ulicy Wiejskiej w Krosinku, budowy kanalizacji deszczowej z rur GRP wraz z przyłączami, przedłużenia istniejącego przepustu, budowy oświetlenia drogowego, nasadzenia zieleni drogowej, wraz z: obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, oznakowaniem robót w terenie, ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II (NPPDL). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3410218,23 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 2458684,32·         Oferta z najniższą ceną: 2458684,32 / Oferta z najwyższą ceną: 2982816,67·         Waluta: PLN.

Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 108290-2013 z dnia 2013-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) - dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina . Roboty remontowe...
Termin składania ofert: 2013-04-03


Mosina: Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013
Numer ogłoszenia: 147286 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108290 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) - dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina . Roboty remontowe obejmują naprawę nawierzchni bitumicznych w ilości 1200 m². Jako granicę przyjęto wykonanie napraw jednostkowych o powierzchni do 20 m2. W ramach tego zakresu robót należy wykonać następujące roboty: - dociąć w sposób mechaniczny krawędzie uszkodzenia asfaltu do linii prostych, tak by nadać kształt figury geometrycznej, - wykuć mechanicznie do głębokości min. 5cm oraz oczyścić odcięte krawędzie i usunąć rumosz na pryzmy, poza obręb robót. Całość urobku Wykonawca winien wywieźć we własnym zakresie, - dokonać skropienia uszkodzenia oraz posmarować emulsją asfaltową jego krawędzie, - na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć nową warstwę betonu asfaltowego o grubości min. 5 cm, wykonać jego zagęszczenia oraz dokonać posmarowania wszystkich jego styków z nawierzchnią istniejącą. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Zakresy prac będą przekazywane w formie pisemnej. W ramach wszystkich robót objętych projektem Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót poprzez prawidłowe tymczasowe oznakowanie, zgodne z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (MPNNI24 poz. 184) Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Koszty podane przez Wykonawcę muszą obejmować jednocześnie koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowaniem robót). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2013.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Maciej Fajfer PUH Trans-Bau-Project, Pl.20Października 9, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191410,98 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 66420,00·         Oferta z najniższą ceną: 66420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113652,00·         Waluta: PLN. 

"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy kruszyw w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 50114-2013 z dnia 06.02.2013 r.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia na dostawy oleju napędowego grzewczego w 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 28784-2013 z dnia 21.01.2013 r.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie informuje o zawarciu umowy na dostawy węgla kamiennego w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 28922-2013 z dnia 21.01.2013 r.


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 274083-2012 z dnia 31.12.2012 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 274125-2012 z dnia 31.12.2012 r.


"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 270977-2012 z dnia 21.12.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 417150-2012 z dnia 2012-10-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Wykonanie odwodnienia : a) roboty pomiarowe b) budowa...
Termin składania ofert: 2012-11-09


Mosina: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I.
Numer ogłoszenia: 491872 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 417150 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I..II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie - etap I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Wykonanie odwodnienia : a) roboty pomiarowe b) budowa kanalizacji deszczowej c) wykonanie studni rewizyjnych S11, S12, S13, S14 d) wykonanie wpustów deszczowych W10, W11, W12, W13, W14 e) wykonanie połączenia pomiędzy S11 i S14 z rewizją 2. Roboty drogowe : a) roboty pomiarowe b) roboty ziemne c) wbudowanie krawężników na ławie , d) wbudowanie obrzeży e) wykonanie podsypki f) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu g) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej g=8 cm na podsypce 3. Roboty elektryczne - budowa oświetlenia zewnętrznego a) roboty pomiarowe b) roboty demontażowe c) wykonanie linii kablowej i montaż słupów z lampami I/10, I/11, I/12, I/13, I/14, I/15, I/16 4. Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą 5. Oznakowanie i zabezpieczenie robót w terenie obiekt czynny - boisko szkolne 6. Wykonanie na czas robót ogrodzenia oddzielającego plac robót od pozostałej części boiska szkolnego Uwaga : Oferent zobowiązany jest , w ramach realizowanego zadania, do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów , oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie . Obiekt czynny - należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające : - Przedmiar robót- załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.33.11.00-3, 53.30.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Komplex-Bruk s.c. R. Kociałkowski - D. Kurzawa, ul. Chopina 4/9, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 447417,14 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 283516,29·         Oferta z najniższą ceną: 283516,29 / Oferta z najwyższą ceną: 487587,68·         Waluta: PLN. 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania mieszkania na przedszkole w miejscowości Pecna

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 325076-2012 z dnia 2012-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania mieszkania na przedszkole w miejscowości Pecna. Budynek o następujących gabarytach powierzchnia użytkowa rozbudowy i przebudowy parteru - 112,97m² powierzchnia...
Termin składania ofert: 2012-09-17


Mosina: Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania mieszkania na przedszkole w miejscowości Pecna
Numer ogłoszenia: 401196 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325076 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania mieszkania na przedszkole w miejscowości Pecna.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania mieszkania na przedszkole w miejscowości Pecna. Budynek o następujących gabarytach powierzchnia użytkowa rozbudowy i przebudowy parteru - 112,97m² powierzchnia użytkowa rozbudowy i przebudowy pietra - 235,87m² max. wysokość w kalenicy: 7,11m usytuowany w Pecnej, gm. Mosina, ul. Szkolna. 1. Roboty obejmują m. innymi następujący zakres prac : 1. Roboty ogólnobudowlane: 1.1 Roboty przygotowawcze 1.2 Roboty fundamentowe 1.3 Roboty rozbiórkowe 1.4 Roboty murowe, nadproża, wieńce 1.5 Okładziny wewnętrzne 1.6 Malowanie pomieszczeń 1.7 Stolarka otworowa 1.8 elewacje z ociepleniem 1.9 izolacja ścian podziemia 1.10 wejścia do budynku 1.11 elementy kowalsko-ślusarskie 2. Instalacje sanitarne 2.1 instalacja wodociągowa 2.2 instalacja kanalizacyjna 2.3 instalacja centralnego ogrzewania 2.4 roboty demontażowe 2.5 wentylacja mechaniczna 3. Instalacje elektryczne 3.1 instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 3.2 uziom i połączenia wyrównawcze 3.3 instalacja odgromowa 3.4 pomiary 4. Roboty drogowe 5. Oferent zobowiązany jest , w ramach realizowanego zadania do: 1) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów, w tym odbiór Dozoru Technicznego, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2) opracowanie świadectwa energetycznego; 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej. Uwaga : Obiekt czynny - należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły Obiekt powinien być wygrodzony na czas trwania budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające : - Przedmiar robót- załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.31.40-2, 45.31.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Marek Dobieżyn Zakład Murarski, ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451685,59 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 464046,05·         Oferta z najniższą ceną: 464046,05 / Oferta z najwyższą ceną: 562702,57·         Waluta: PLN. 

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174339-2012 z dnia 2012-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań -Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212): 1. wykonanie zadaszonej sceny obejmujące prace: a) wykonanie fundamentu z bloczków...
Termin składania ofert: 2012-08-28


Mosina: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)
Numer ogłoszenia: 345348 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174339 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212).II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań -Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74-1 i 212): 1. wykonanie zadaszonej sceny obejmujące prace: a) wykonanie fundamentu z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,4 m³, b) przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianej sceny z drewna zaimpregnowanego1,74 m³, c) deskowanie połaci dachowych deskami zaimpregnowanymi oraz pokrycie 1x papą asfaltową oraz 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką gruboziarnistą 27,0 m², d) wykonanie podłogi z desek zaimpregnowanych 20,0 m², e) oplecenie ścian sceny wikliną 26,0 m², f) wykonanie schodów o szer. 0,8m drewnianych 3,3 mb, g) wykonanie murka oporowego z kamienia polnego o wym. 0,4x0,25m na fundamencie betonowym 7,0mb. 2. wykonanie utwardzonego placu do tańczenia obejmujące prace: a) załadunek i wywóz ziemi z korytowania 9,67m³, b) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 37,20m², c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym grub 10cm 37,20m², d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 37,2m², e) wykonanie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 18,2mb. 3. wykonanie ogrodzenia z siatki obejmujące prace: a) ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys. 1,0m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych, kolor siatki zielony 40,0mb. 4. wykonanie ogrodzenia z drewna: a) ogrodzenie wysokości 1,5m z desek drewnianych nieobrzynanych zaimpregnowanych na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach betonowych 12,0mb, b) furtki z desek drewnianych nieobrzynanych zaimpregnowanych ze słupkami stalowymi. Szerokość furtki 1,5m z łukiem górnym z napisem -bocianowo-. 5. wykonanie zieleni obejmujące prace: a) zakup humusu 20,0 m³, b) zakup trawy 400,0 m², c) zakup krzewów - np. tuja 40 szt, d) zakup palisady drewnianej z rollborderów zaimpregnowanych o wym.6,8x30x180 cm 40,0mb, e) zakup kory sosnowej 1,6 m³. 6. wyposażenie: a) zakup stołów drewnianych z ławami, zaimpregnowanych (1 stół + 2 ławy, min dł. 2,0 m) 7 kompletów, b) zakup składanych zadaszeń w formie namiotów rozciąganych (wymiary 2x4 m) 4 szt, c) zakup stojącego, przenośnego bociana, wykonanego z wikliny, wysokość 1,5m 1 szt, d) zakup tablicy informacyjnej, wys.1,9 m, tablica o wym.70x50 cm, konstrukcja drewniana zaimpregnowana 1 szt. 7. wykonanie instalacji elektrycznej obejmujące prace: a) instalacja zasilania sceny, b) instalacja oświetlenia zewnętrznego i pomiary elektryczne, c) dostawa i montaż kamery internetowej. wraz z: A. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, B. oznakowaniem robót w terenie, C. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach II etapu konkursu -Pięknieje Wielkopolska Wieś. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające : - Przedmiary robót- załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6, 45.23.32.50-6, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Michał Budzinski OBUD, ul. 22 lipca 27, 62-065 Grodzisk Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48518,09 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 93465,88·         Oferta z najniższą ceną: 93465,88 / Oferta z najwyższą ceną: 206013,50·         Waluta: PLN.

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na usługi transportowe samochodem skrzyniowym nr sprawy ZUK.19.2012

Ogłoszenie o zamówieniu nr 174217-2012 z dnia 13.08.2012 w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę walca gumowo-stalowego nr sprawy 17.ZUK.2012

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu nr 173816-2012 z dnia 25.05.2012 r w pliku do pobrania
 
 

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę w formie leasingu operacyjnego zamiatarki ciągnionej nr sprawy ZUK.11.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.03.2012 r., nr 71419-2012 w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy kruszyw w 2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.03.2012 r. nr 52697-2012 w pliku do pobrania:

" Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę używanej koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia  z dnia 28.02.2012 r. nr 47081 - 2012 w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 30771-2012 z dnia 07.02.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy węgla kamiennego nr sprawy ZUK.04.2012

Pełna treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 28879-2012 z dnia 02.02.2012 w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie transportu publicznego na regularnej linii autobusowej nr sprawy

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 19681-2012 z dnia 23.01.2012r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napedowego w 2012 r. Nr sprawy ZUK.43.2011

Pełna treść ogłoszenia nr 9639-2012 z dnia 10.01.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych"sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę używanej równiarki drogowej.Nr sprawy 40.ZUK.2011

Pełna treść ogłoszenia nr 9311-2012 z dnia 10.01.2012 r. w pliku do pobrania

"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego z przyczepą i pługiem śnieżnym. Nr sprawy ZUK.

Pełna treść ogłoszenia nr 3321-2012 z dnia 04.01.2012 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu asenizacyjnego

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamowienia nr 339269-2011 z dnia 21.12.2011 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego zamiatarki drogowej

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 333011-2011 z dnia 15.12.2011 r. w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na linii autobusowej obejmującej nw. miejscowości: Mosina – Puszczykowo – Sasinowo – Rogalin

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 08.06.2011 r.  nr 160079-2011 w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie.

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 30.05.2011 r. nr 152533-2011 w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw stałych dla "Zakładu Usług Komunalnych" Sp. z o.o.w Mosinie

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 27.04.2011 r. nr 124939-2011 w pliku do pobrania

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 11.04.2011 r.nr 112257-2011 w pliku do pobrania
 

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy kruszyw dla "Zakładu Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 04.04.2011 r. nr 106075-2011 w pliku do pobrania
 

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2011- profilowanie dróg

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 38728-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Mosina w 2011 r. obejmujące: a) mechaniczne profilowanie i wałowanie dwoma zestawami jednocześnie dróg gruntowych i...
Termin składania ofert: 2011-03-16


Mosina: Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2011- profilowanie dróg
Numer ogłoszenia: 59642 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38728 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2011- profilowanie dróg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Mosina w 2011 r. obejmujące: a) mechaniczne profilowanie i wałowanie dwoma zestawami jednocześnie dróg gruntowych i tłuczniowych położonych na terenie miasta Mosina (załącznik nr C do SIWZ) oraz na terenie sołectw:, Baranówko - Borkowice, Bolesławiec, Czapury, Daszewice, Drużyna - Nowinki, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krajkowo - Baranowo, Krosno, Krosinko, Mieczewo, Pecna, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Huby, Sasinowo, Sowinki, Świątniki, Wiórek, Żabinko (załącznik nr D do SIWZ) łączna powierzchnia dróg to ok. 617 179,60 m² wiosną i 617 179,60 m² jesienią z uzupełnieniem materiałem rodzimym zgodnie z pkt b). Pod pojęciem dróg gruntowych Zamawiający rozumie także drogi żużlowe. b) ścinkę poboczy 10 km ścinarką mechaniczną do poboczy wraz z wywozem i składowaniem nadmiaru ze ścinki wg potrzeb Zamawiającego 2. Ilość robót określonych w pkt 2.1 lit a) może uleć zmniejszeniu o maksymalnie 30% w przypadku zajścia następujących okoliczności: a) wysuszenie gruntu uniemożliwiające prawidłowe jego zagęszczenie b) zbyt mokry grunt uniemożliwiający prawidłowe jego zagęszczenie. 3. W razie zmniejszenia ilości robót zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie o wartość zmniejszenia ustaloną zgodnie z kosztorysem. 4. W przypadku określonym w pkt 2.3 Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zdzisław Ziemecki Zakład Remontów Dróg Gruntowych, ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 557025,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 295757,42

·         Oferta z najniższą ceną: 295757,42 / Oferta z najwyższą ceną: 444140,45

·         Waluta: PLN.

 


Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 06.09.2010 r. nr 242137-2010 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie w 2010 r.dostaw kruszyw

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 05.01.2010 r. nr 1607-2010 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie w roku 2010 usług transportowych samochodami ciężarowymi

Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu z dnia 30.12.2009 r. nr 445566-2009 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na usługę autobusowego transportu publicznego.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 20.12.2009 r. nr 248879 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy paliw stałych i płynnych.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 03.12.2009 r. nr 231467-2009 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Pełna treść ogłoszenia z dnia 24.11.2009 r. nr 220355-2009 w pliku do pobrania

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawę używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym

Pełna treść ogłoszenia z dnia 24.11.2009 r. nr 220209 -2009 w pliku do pobrania
 

Mosina: Modernizacja pomieszczeń w budynku MosińskiegoOśrodka KulturyNumer ogłoszenia: 99445 - 2009; data zamieszczenia: 2.10.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313011 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8132909, faks 061 8132909 wew.33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Zakres robót obejmuje modernizację sali wielofunkcyjnej poprzez:

a)     wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na:

a)  wykonaniu prac demontażowych,

b)  ułożenie posadzki z paneli,

c)   wykonanie systemowego sufitu podwieszanego,

d)  tapetowanie i malowanie ścian,

e)   odnowienie  parapetów

b)     wykonanie instalacji elektrycznych, polegających na:

a)  trasowaniu,

b)  mocowaniu puszek,

c)   układaniu i mocowaniu przewodów,

d)   montażu tablic rozdzielczych,

e)   montażu osprzętu,

f)     montażu opraw oświetleniowych.

Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45430000-0, 45442100-3, 45450000-6

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (z VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72.585.75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 2.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX, Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(z VAT)

 • Cena wybranej oferty: 72.585.75
 • Oferta z najniższą ceną: 72.585.75 oferta z najwyższą ceną: 96.131,43
 • Waluta: PLN.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 3a w Mosinie

Pełna treść ogłoszenia z dnia 19.08.2009 nr 135915 - 2009 w pliku do pobrania

WYKONANIE BUDOWY ULICY KRASICKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MOSINA.

Mosina: WYKONANIE BUDOWY ULICY KRASICKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MOSINA.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95567 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8132251, faks 061 8132941.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE BUDOWY ULICY KRASICKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MOSINA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa ulicy Krasickiego na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ulicy Strzeleckiej na odcinku od km 0+006,53 do km 0+ 614,34 oraz budowa odwodnienia na długości ok. 922,15 mb..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2144999.99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2144999.99
 • Oferta z najniższą ceną: 2144999.99 oferta z najwyższą ceną: 2535766.71
 • Waluta: PLN.

 


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług autobusowego transportu publicznego część 3

Pełna treść ogłoszenia z dnia 15.05.2009 r. nr 75729-2009 w pliku do pobrania.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie - usługi autobusowego transportu publicznego.


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie-przetarg nieograniczony na dostawy paliw stałych i płynnych.


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

Mosina, dnia 30 grudnia 2008 r.
 
IK-341-47/08 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Mosinie 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058), zawarto w dniu 17 grudnia 2008 r. umowę z Dostawcą :
SKODEX KROTOWSKI-CICHY Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo
za cenę 64.900,00 brutto w tym podatek VAT 22%.
 
Otrzymują :
1.    Portal Urzędu Zamówień Publicznych
2.    Tablica ogłoszeń Urzędu
4.    IN -a/a

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przetarg nieograniczony na dostawy kruszyw.


Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi.


Przetarg nieograniczony na II zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie


Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla ZUK w Mosinie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pełna treść ogłoszenia w pliku do pobrania.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w przetargu nieograniczonym
na
"Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzedu Miejskiego w Mosinie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego do 60 tys. litrów. Pełna terść ogłoszenia do pobrania w załączniku.
 
 

Przetarg nieograniczony na zakup laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie

Mosina, dnia 2 kwietnia 2008roku.
 
Sprawa : Nr IN.341-1/08
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zawarto w dniu 2 kwietnia 2008 r. umowę z Wykonawcą :
ON-LINE Centrum Komputerowe Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 50;
61-044 Poznań
za cenę 21.953,90 brutto w tym podatek VAT 22%.
 
 
Otrzymują :
1.    Portal Urzędu Zamówień Publicznych
2.    Tablica ogłoszeń Urzędu
4.    IN -a/a
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy kruszyw oraz usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie