Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu”

Ogłoszenie w BZP nr 20075-2016, data zamieszczenia 29.02.2016 r.

 oznaczenie sprawy ZUK 01. 2016

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający: „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie” sp. z o.o. zawiadamia:

1. W postępowaniu następujący wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i

adres wykonawcy

Ilość punktów przyznanych w

kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

1

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik


99,10

2

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o.o.

 

99,88

3

MAC- BENZ”

Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna

100,00

4

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie

97,52

 

2. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 3

„MAC- BENZ”

Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna

3. Oferta uzyskała najwyższą łączną punktację tj. 100 punktów w kryterium „cena”

Oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jej treść jest zgodna z siwz w związku z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie

Ofertę odrzucono  w oparciu  o art. 89,  ust. 1,  pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ).

Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie

Wykonawcę wykluczono w oparciu  o art. 24, ust. 2,  pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ).

Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnione dokumenty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu na dzień w którym upłynął termin składania ofert.

6. Termin zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1  pkt 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ).