na 2021 rok

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2021)

Mosina, dnia 27 grudnia 2019 r.

 

 
OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
 
1. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2018r. poz. 907, 2016 i 2435, z 2019 r. poz. 730 i 1696)
 
2. Nazwa i adres organizatora przewozów (Zamawiającego):
                                   Gmina Mosina
                                   Adres: Urząd Miejski w Mosinie
                                   Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 907, 2016 i 2435, z 2019 r. poz. 730 i 1696) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
4. Określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym dla gminnych linii komunikacyjnych nr 691, 692, 693, 694, 698, 699, 696 i 697.

5. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów do wykonania w ramach usługi:
Powyżej 300 000 wozokilometrów rocznie

6. Przewidywana data zawarcia umowy:
1 stycznia 2021 r.
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 907, 2016 i 2435, z 2019 r. poz. 730 i 1696) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.