Wybory Samorządowe 2010

Komunika Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 7 marca 2011 r.
 
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przez komisarzy wyborczych wyznaczonych na obszarze województwa wielkopolskiego sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

Z DNIA 18 STYCZNIA 2011R.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Poznaniu zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), informuje:

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu (lub oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2b Ordynacji wyborczej tj. odpowiednio:

do dnia 21 lutego 2011 r. - dla komitetów, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r.,

do dnia 7 marca 2011 r. - dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r.

2. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych są składane właściwemu komisarzowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, tj.:

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, tureckiego, wrzesińskiego, oraz miasta na prawach powiatu Konin – w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, Al. 1–go Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego oraz miasta na prawach powiatu Poznań - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IV piętro) w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, oraz miasta na prawach powiatu Kalisz - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu, ul. Staszica 47A (wejście B, pokój 5), w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Leszno - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 (pokój 223), w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile;

3. Wzory sprawozdań finansowych zostały określone w załącznikach do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. (odpowiednio: Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 212, poz. 1560 oraz Dz. U. Nr 134, poz. 1128, z 2006 r. Nr 212, poz. 1561), które są dostępne na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl.

Do sprawozdań dołącza się oryginały dokumentów wymienione w załącznikach do ww. rozporządzenia. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego który nie pozyskiwał i nie wydatkował środków finansowych może złożyć stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe.

4. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie Komisarzowi sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. ( art. 202j. ust. 1 ordynacji wyborczej, art. 27p. ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta … )

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

/-/ Henryk Komisarski


Wyniki II tury

 

Dyżur MKW w Mosinie

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W MOSINIE
 
 
Data
 
Godziny dyżuru
 
29.XI - 3.XII.2010
 
 
Dyżur telefoniczny (501-109-286)
w godz. 7.00 - 20.00
 
 
4.XII.2010
 
 
Dyżur telefoniczny (501-109-286) 
w godz. 10.00-20.00
 
 
5/6.XII.2010
 
 
8.00 - do ogłoszenia wyników
 
 
 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pokój nr 110
tel. 618-109-559
telefon dyżurny 501-109-286

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA WG OBWODÓW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA WG OBWODÓW W WYBORACH NA BURMISTRZA GMINY MOSINA


Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Mosinie


Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Gminy Mosina


Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie z dnia 22 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy Mosina w dniu 5 grudnia 2010r.


Obwieszczenie dot. składow OKW

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 16 listopada 2010 r.
 
o składach, pełnionych funkcjach oraz godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. warszawy i rad dzielnic m.st. warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomości, składy, pełnione funkcje oraz godziny rozpoczęcia pracy OKW:
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Skład Komisji
1.
Szkoła Podstawowa Nr 1  ul. Szkolna 1
Mosina
tel. 618-132-239
1.    Krystyna Panek - Przewodniczący
2.    Barbara Bylińska - Zastępca
3.    Ines Lulka - Członek
4.    Magdalena Ptak - Członek
5.    Katarzyna Maria Kaszuba - Członek
6.    Anna Kaczmarek - Członek
7.    Irena Bazan - Członek
8.    Ewa Kowalewska - Członek
9.    Maja Matusiak - Kapczyńska - Członek
2.
Przedszkole Nr 4 ul. Kasprowicza 28
Mosina
tel. 618-132-671
1.    Izabela Szczepaniak - Przewodniczący
2.    Jolanta Adamska - Zastępca
3.    Sandra Krawczyk - Członek
4.    Iwona Adamczyk - Członek
5.    Maria Kowalczyk - Członek
6.    Maria Talarczyk - Członek
7.    Małgorzata Kaźmierczak - Członek
8.    Ireneusz Tomaszewski - Członek
9.    Marianna Janik - Członek
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
Mosina
tel. 618-132-909
1.    Joanna Kupsik - Przewodniczący
2.    Aniela Bartkowiak - Zastępca
3.    Sylwia Krawczyk - Członek
4.    Danuta Tórz - Członek
5.    Grażyna Drebot - Członek
6.    Sebastian Dudziak - Członek
7.    Wioleta Hajdasz - Członek
8.    Zdzisława Drozdowska - Członek
9.    Marek Dudek - Członek
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wlkp.1 Mosina
tel. 618-132-230
1.    Adam Szymański - Przewodniczący
2.    Maria Kurzawa - Zastępca
3.    Irena Rybarczyk - Członek
4.    Małgorzata Bartkowiak - Członek
5.    Sławomir Bąk - Członek
6.    Michalina Łuczak - Członek
7.    Zuzanna Błażejczak - Członek
8.    Katarzyna Pelińska - Członek
9.    Halina Jurecka - Członek
5.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
Mosina tel. 618-132-469
1.    Ireneusz Łodyga - Przewodniczący
2.    Julia Kujawa - Zastępca
3.    Marcin Żabiński - Członek
4.    Elżbieta Bączyk - Członek
5.    Anna Lewandowska - Członek
6.    Joanna Czyż - Członek
7.    Mirosława Kaszuba - Członek
8.    Jakub Kapczyński - Członek
9.    Elżbieta Jędrzejczak - Członek
6.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki
ul. Topolowa 2
Mosina
tel. 618-132-922
1.    Marcin Jaroszczak - Przewodniczący
2.    Martyna Władysiak - Zastępca
3.    Wanda Sikorska - Członek
4.    Daria Głuchowska - Członek
5.    Marta Wower - Członek
6.    Grażyna Dominiak - Członek
7.    Urszula Marciniak - Członek
8.    Adrian Żurakowski - Członek
9.    Bożena Grabianowska - Członek
7.
Zespół Szkół w Mosinie
ul. Sowiniecka 75
Mosina tel. 618-136-717
1.    Jadwiga Szeląg - Przewodniczący
2.    Urszula Labrzycka - Zastępca
3.    Zofia Seiler - Członek
4.    Dominik Janik - Członek
5.    Jolanta Łączak - Członek
6.    Marta Tomczyk - Członek
7.    Anna Lipiak - Członek
8.    Anna Olejniczak - Członek
9.    Wiesław Depowski - Członek
8.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
ul. Śremska 75a
Mosina
tel. 618-132-901
1.    Iwona Tomaszewska - Przewodniczący
2.    Marietta Kałmucka - Zastępca
3.    Jolanta Kamińska - Członek
4.    Milena Agnieszka Mikołajczak - Członek
5.    Marcin Pawłowski - Członek
6.    Renata Barańska - Członek
7.    Janina Skiba - Członek
8.    Maria Prałat - Członek
9.    Arleta Kochanowicz - Członek
9.
Świetlica Wiejska ul. Piotrowska 3
Daszewice tel. 517-796-503
1.    Andrzej Rembalski - Przewodniczący
2.    Krystyna Maria Grzybowska - Zastępca
3.    Patrycja Głuchowska - Członek
4.    Beata Otocka - Członek
5.    Stanisław Woziński - Członek
6.    Adam Janicki - Członek
7.    Wojciech Borkowski - Członek
8.    Iwona Dubert - Członek
9.    Małgorzata Stańczak - Członek
10.
Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 78
Czapury tel. 618-939-567
1.    Renata Rembalska - Przewodniczący
2.    Karolina Plenzler - Zastępca
3.    Katarzyna Kantorska - Członek
4.    Daria Walkowiak - Członek
5.    Violetta Kucharczak - Członek
6.    Natalia Jankowiak - Członek
7.    Łukasz Śliwiński - Członek
8.    Magdalena Rembalska - Członek
9.    Magdalena Stefańska - Członek
11.
Świetlica Wiejska ul. Kościelna 3
Rogalinek tel. 500-259-953
1.    Cezary Prentki - Przewodniczący
2.    Zbigniew Bołoszko - Zastępca
3.    Rita Kaczmarek - Członek
4.    Joanna Majchrzycka - Członek
5.    Małgorzata Rembalska - Członek
6.    Łukasz Starzyński - Członek
7.    Alicja Rożek - Członek
8.    Aleksandra Kotara - Członek
9.    Danuta Wojciechowska - Członek
12.
Gimnazjum ul. Poznańska 2
Rogalin tel. 618-930-804
1.    Szymon Kazimierski - Przewodniczący
2.    Adam Kotara - Zastępca
3.    Eugenia Sójka - Członek
4.    Danuta Stanisława Sianos - Członek
5.    Dorota Plenzler - Członek
6.    Anna Maria Bzdęga - Członek
7.    Franciszek Szczepaniak - Członek
8.    Małgorzata Szklarz - Członek
9.    Emilia Stanny - Członek
13.
Klub Rolnika ul. Kórnicka 8A
Świątniki
tel. 618-138-063
1.    Piotr Gintrowicz - Przewodniczący
2.    Małgorzata Kubiak-Gronek - Zastępca
3.    Magdalena Jakubowska - Członek
4.    Karolina Kołutkiewicz - Członek
5.    Wiesława Maria Szpikowska - Członek
6.    Kinga Majchrzak - Członek
7.    Jolanta Stawna - Członek
8.    Małgorzata Biegańska - Członek
9.    Magdalena Bączyk - Członek
14.
Szkoła Podstawowa ul. Wiejska 43
Krosinko tel. 618-132-657
1.    Iwona Piotrowska - Przewodniczący
2.    Sylwia Zeidler - Zastępca
3.    Patrycja Palacz - Członek
4.    Monika Hanke - Członek
5.    Aleksandra Słoma - Członek
6.    Małgorzata Batkowska - Członek
7.    Żaneta Janicka - Członek
8.    Jarosław Kujawa - Członek
9.    Marzena Glinkowska - Członek
15.
Klub Rolnika Sowinki tel. 501-465-958
1.    Leszek Plenzler - Przewodniczący
2.    Klara Kurowska - Zastępca
3.    Maria Borkowska - Członek
4.    Lidia Senftleben - Członek
5.    Sylwia Marcinowska - Członek
6.    Katarzyna Wower - Członek
7.    Jacek Dominiak - Członek
8.    Łukasz Szczepaniak - Członek
9.    Hanna Barcz-Żabińska - Członek
16.
Centrum Kształcenia ul. Powstańców Wlkp. 3 Nowinki
tel. 517-796-506
1.    Alicja Agata Plenzler - Przewodniczący
2.    Sebastian Zeidler - Zastępca
3.    Bożena Siekierska - Członek
4.    Urszula Roszak - Członek
5.    Julita Konieczna - Członek
6.    Wanda Skrzypczak - Członek
7.    Joanna Dominiak - Członek
8.    Marlena Antkowiak - Członek
9.    Krzysztof Lubowicki - Członek
17.
Budynek szkolny ul. Szkolna 4 Dymaczewo Stare tel. 618-132-117
1.    Dorota Adamska - Przewodniczący
2.    Katarzyna Klatkiewicz - Zastępca
3.    Monika Klatkiewicz - Członek
4.    Olga Grząślewicz - Członek
5.    Iwona Górna - Członek
6.    Marzena Sianos - Członek
7.    Marta Pazgrat - Członek
8.    Agnieszka Adamska - Członek
9.    Hanna Kowalska - Członek
18.
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 19
Pecna
tel. 618-192-983
1.    Klaudia Wieczorek - Przewodniczący
2.    Karol Ciężki - Zastępca
3.    Robert Dymarski - Członek
4.    Paulina Wyzuj - Członek
5.    Mariola Jakubowska - Członek
6.    Daniel Kałążny - Członek
7.    Ilona Skrzypczak - Członek
8.    Alicja Michalska - Członek
9.    Zdzisława Kurek - Członek
19.
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 43
Krosno
tel. 618-136-585
1.    Hanna Walachowska - Przewodniczący
2.    Roma Jakóbczyk - Zastępca
3.    Joanna Bresinska - Członek
4.    Przemysław Wojciechowski - Członek
5.    Magdalena Stachowiak - Członek
6.    Marta Dudziak - Członek
7.    Joanna Kopeć - Członek
8.    Adam Czuryło - Członek
9.    Barbara Górna - Członek
 
Godziny rozpoczęcia prac OKW:
 
  • wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, w dniu wyborów, rozpoczynają pracę o godz. 07:00
 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk

Obwieszczenie o kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Mosina
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.
 
 
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 51, wykształcenie średnie, zam. Mosina
zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
 
2.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Mosina
zgłoszony przez KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
nie należy do partii politycznej
 
3.
SPRINGER Zofia Maria, lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Mosina
zgłoszona przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
nie należy do partii politycznej
 
4.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Daszewice
zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
nie należy do partii politycznej
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Adam Siemieniuk
 

Obwieszczenie o kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mosinie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej "powołaną ustawą", Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 2 na liście nr 18, pozycji 4) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
 
 
Okręg Nr 1
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
WĘCLEWSKI Dariusz Henryk, lat 36, zam. Mosina
2.
GOŁĘBIOWSKI Wiesław Stanisław, lat 60, zam. Mosina
3.
ZMUDA Andrzej Witold, lat 59, zam. Mosina
4.
JASIŃSKI Zbigniew, lat 63, zam. Mosina
5.
FENGLER Jacek Marian, lat 56, zam. Mosina
6.
BARANIAK Aneta Beata, lat 39, zam. Mosina
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
ŻAK Tomasz Jan, lat 47, zam. Mosina
2.
KAPTUR Małgorzata, lat 53, zam. Mosina
3.
PRZYBYŁ Paweł Stanisław, lat 28, zam. Mosina
4.
KRAWCZYK Zbigniew Franciszek, lat 62, zam. Mosina
5.
KONIECZNY Wojciech, lat 47, zam. Mosina
6.
KLEIBER Michał, lat 32, zam. Mosina
7.
WILHELM Witold Marian, lat 61, zam. Mosina
8.
KUBIAK Henryk Jan, lat 61, zam. Mosina
9.
KUGIEJKO Witold, lat 63, zam. Mosina
10.
SLODERBACH Jacek Tadeusz, lat 35, zam. Mosina
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
NIEMCZEWSKI Zygmunt Feliks, lat 60, zam. Mosina
2.
SZÓSTAK Dariusz Wojciech, lat 49, zam. Mosina
3.
WERESZCZYŃSKA Marta Katarzyna, lat 24, zam. Mosina
4.
SKALSKI Przemysław Michał, lat 29, zam. Mosina
5.
STELMASZYK Violetta, lat 40, zam. Mosina
6.
ZIĘCIAK Aleksandra Teresa, lat 58, zam. Mosina
7.
CZAMAŃSKA Iwona Anna, lat 36, zam. Mosina
8.
OWOC Dorota, lat 42, zam. Mosina
9.
SIESTRZENCEWICZ Krzysztof, lat 54, zam. Mosina
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
SPRINGER Zofia Maria, lat 60, zam. Mosina
2.
KLEIBER Kordian Kazimierz, lat 59, zam. Mosina
3.
DYMALSKI Leszek, lat 46, zam. Mosina
4.
MANIA Wiesława, lat 47, zam. Krosno
5.
SZYMCZAK Jolanta Irena, lat 50, zam. Mosina
6.
KOŁODZIEJCZAK Michał Dariusz, lat 39, zam. Mosina
7.
WEKWERT Estera Magdalena, lat 24, zam. Mosina
8.
DEMUTH Piotr, lat 27, zam. Mosina
9.
MAZURCZAK Sławomir Piotr, lat 50, zam. Mosina
10.
MICHALAK Michał Jakub, lat 40, zam. Mosina
 
Okręg Nr 2
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
KUNAJ Marian Roman, lat 63, zam. Mosina
2.
KRZYŻANIAK Michał Krzysztof, lat 24, zam. Mosina
3.
JANICKI Przemysław Stanisław, lat 49, zam. Mosina
4.
MOCEK Tadeusz, lat 62, zam. Krosno
5.
CZOSNEK Agnieszka, lat 20, zam. Mosina
6.
KRZYŻANIAK Mira Maria, lat 48, zam. Mosina
7.
ZIMMER Krzysztof Robert, lat 45, zam. Mosina
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
MARCINIAK Jan Paweł, lat 55, zam. Mosina
2.
LUM Maciej, lat 31, zam. Mosina
3.
SZESZUŁA Jacek Bernard, lat 64, zam. Mosina
4.
DAHLKE Maria Jolanta, lat 58, zam. Mosina
5.
BIAŁAS Danuta Maria, lat 59, zam. Mosina
6.
ZIELONACKI Przemysław, lat 44, zam. Mosina
7.
NIEWITECKA Danuta, lat 58, zam. Mosina
8.
ŁUKOWIAK Tomasz Stanisław, lat 40, zam. Mosina
9.
ZIELEWICZ Piotr, lat 45, zam. Mosina
10.
TRZESZCZYŃSKI Wojciech Kazimierz, lat 66, zam. Mosina
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra, lat 55, zam. Mosina
2.
GRZĄŚLEWICZ Urszula, lat 63, zam. Mosina
3.
PLUTA Beata Aniela, lat 42, zam. Mosina
4.
WOJCIECHOWICZ Eugeniusz, lat 59, zam. Mosina
5.
ROŻEK Mieczysław, lat 59, zam. Mosina
6.
BLIMEL Dorota Anna, lat 38, zam. Mosina
7.
CHRABĄSZCZ Rafał Piotr, lat 51, zam. Mosina
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
KARLIŃSKI Antoni Franciszek, lat 63, zam. Mosina
2.
ROGALKA Jacek Antoni, lat 58, zam. Mosina
3.
JASKÓLSKI Donat Michał, lat 61, zam. Sowinki
4.
MICHALAK Jacek Adam, lat 46, zam. Krosno
złożył następujące oświadczenie:
pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
5.
RAŹNY Andrzej Edward, lat 48, zam. Krosno
6.
DAWIDZIUK Bronisława Maria, lat 62, zam. Mosina
7.
KĘDZIORA Anna Cecylia, lat 44, zam. Mosina
8.
KASPRZYK Emil Karol, lat 25, zam. Mosina
9.
LEWENDOSKI Grzegorz Leonard, lat 44, zam. Mosina
10.
GÓRNY Marcin Grzegorz, lat 28, zam. Mosina
 
Okręg Nr 3
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
DOMAGAŁA Dorota Ewa, lat 60, zam. Rogalinek
2.
JABŁECKI Roman Marian, lat 53, zam. Rogalin
3.
FONROBERT Eugeniusz Paweł, lat 53, zam. Rogalinek
4.
LANGE Florian Andrzej, lat 64, zam. Wiórek
5.
NIEMIEC Ireneusz, lat 35, zam. Babki
6.
SZATKOWSKA Zuzanna Karolina, lat 27, zam. Rogalinek
7.
KUNICKI Mateusz Jerzy, lat 32, zam. Radzewice
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
JABŁOŃSKI Marian, lat 55, zam. Daszewice
2.
KLEMENS Marek Franciszek, lat 50, zam. Wiórek
3.
KOCIEMBA Henryk Marian, lat 69, zam. Czapury
4.
WILANOWSKI Piotr, lat 49, zam. Rogalin
5.
MIEDZIAK Tadeusz, lat 46, zam. Rogalinek
6.
SZABELSKA Agnieszka, lat 33, zam. Radzewice
7.
OSUCH Jarosław, lat 42, zam. Czapury
8.
BUCZKOWSKI Stanisław Kazimierz, lat 53, zam. Świątniki
9.
GOŚCINIAK Michał, lat 32, zam. Rogalinek
10.
ROGALIŃSKI Krzysztof, lat 61, zam. Mieczewo
11.
NOWAK Jolanta, lat 51, zam. Sasinowo
12.
GADOMSKI Robert, lat 40, zam. Babki
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
TWARDOWSKA Małgorzata, lat 50, zam. Daszewice
2.
WITKOWSKA Maria Teresa, lat 50, zam. Rogalin
3.
WALIGÓRA Albert Florian, lat 25, zam. Mieczewo
4.
GRYGIER Zbigniew Andrzej, lat 55, zam. Sasinowo
5.
ADAMCZYK Marek, lat 40, zam. Czapury
6.
KUTZNER Michał, lat 37, zam. Rogalinek
7.
KASPRZYK Paweł, lat 25, zam. Daszewice
8.
ŚRÓDECKI Krzysztof, lat 49, zam. Rogalinek
9.
KONIECZNY Grzegorz Józef, lat 60, zam. Radzewice
10.
ŻAK Marek Tomasz, lat 57, zam. Czapury
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
WALIGÓRSKI Waldemar Stanisław, lat 51, zam. Czapury
2.
KRAUSE Maria, lat 56, zam. Rogalinek
3.
SZCZYGIEŁ - NOWAK Krystyna, lat 62, zam. Czapury
4.
BARTKOWIAK Swietłana, lat 61, zam. Daszewice
5.
OSUCH Marian, lat 63, zam. Wiórek
6.
TOMCZAK Beata, lat 31, zam. Świątniki
7.
KUBIACZYK Małgorzata Anna, lat 39, zam. Radzewice
8.
SMOK Lucyna Maria, lat 62, zam. Rogalinek
9.
KOLANKIEWICZ Mirosława, lat 33, zam. Mieczewo
10.
MALKOWSKI Kazimierz, lat 68, zam. Rogalin
Okręg Nr 4
Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
FALBIERSKI Jerzy Sławomir, lat 51, zam. Mosina
2.
PIASECKI Józef, lat 62, zam. Żabinko
3.
AMBROŻY Bogdan Piotr, lat 44, zam. Pecna
4.
GRABARKIEWICZ Piotr Leszek, lat 44, zam. Drużyna
5.
ANTKOWIAK Stefan, lat 58, zam. Krajkowo
6.
SZESZUŁA Włodzimierz Stanisław, lat 55, zam. Dymaczewo Nowe
Lista nr 16 - KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1.
WIĄZEK Waldemar Henryk, lat 44, zam. Mosina
2.
SALAMON Sławomir Paweł, lat 47, zam. Pecna
3.
MIKOŁAJCZAK Stanisław, lat 60, zam. Dymaczewo Stare
4.
ROCHOWIAK Zbigniew, lat 59, zam. Pecna
5.
GÓRECKA Izabela Ewa, lat 43, zam. Krosno
6.
KLUCZYŃSKI Paweł, lat 28, zam. Krosinko
7.
GRAJCZAK Andrzej, lat 50, zam. Krosno
8.
PRZYBYSZ Ewa Maria, lat 50, zam. Nowinki
9.
STACHOWSKA Julia Maria, lat 23, zam. Sowiniec
10.
KASPROWICZ Łukasz, lat 33, zam. Dymaczewo Nowe
Lista nr 17 - KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZĄDNA GMINA"
1.
ZERBA Marek Henryk, lat 58, zam. Pecna
2.
STACHOWIAK Wiesław Andrzej, lat 57, zam. Krosinko
3.
PATELA Maciej, lat 31, zam. Borkowice
4.
ŁĄCZAK Paweł, lat 57, zam. Nowinki
5.
KILKOWSKA Paulina Monika, lat 31, zam. Dymaczewo Stare
6.
MAĆKIEWICZ Przemysław Andrzej, lat 24, zam. Mosina
7.
SZABO Waldemar, lat 49, zam. Sowinki
8.
SOLARSKI Michał Marcin, lat 31, zam. Krosinko
Lista nr 18 - KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
1.
RYBICKI Ryszard, lat 53, zam. Krosno
2.
CZAIŃSKA Barbara, lat 57, zam. Pecna
3.
PNIEWSKI Przemysław Antoni, lat 59, zam. Krosinko
4.
WRÓBEL Kazimierz, lat 66, zam. Pecna
5.
BARAŃSKI Sławomir, lat 48, zam. Nowinki
6.
TWOROWSKI Leszek, lat 52, zam. Żabinko
7.
MARCINIAK Jowita Maria, lat 30, zam. Dymaczewo Nowe
8.
LEŚNIEWICZ Ewa Barbara, lat 44, zam. Krajkowo
9.
MARKOWSKI Daniel Mateusz, lat 25, zam. Sowinki
10.
KOSICKI Mirosław Paweł, lat 46, zam. Dymaczewo Stare
 
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Adam Siemieniuk
 
 

Obwieszczenie o składach OKW

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych:
 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina
1.
Ines Lulka, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Barbara Bylińska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Magdalena Ptak, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Katarzyna Maria Kaszuba, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Kaczmarek, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Irena Bazan, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Ewa Kowalewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Krystyna Panek, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Maja Matusiak - Kapczyńska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina
1.
Sandra Krawczyk, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Izabela Szczepaniak, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Iwona Adamczyk, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Jolanta Adamska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Maria Kowalczyk, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Maria Talarczyk, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Małgorzata Kaźmierczak, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Izabella Tomaszewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Marianna Janik, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina
1.
Sylwia Krawczyk, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Danuta Tórz, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Joanna Kupsik, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Aniela Bartkowiak, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Grażyna Drebot, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Sebastian Dudziak, zam: Krosno
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Wioleta Hajdasz, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
8.
Zdzisława Drozdowska, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Marek Dudek, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina
1.
Irena Rybarczyk, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Małgorzata Bartkowiak, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Sławomir Bąk, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
4.
Michalina Łuczak, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Zuzanna Błażejczak, zam: Krosno
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Katarzyna Pelińska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
7.
Maria Kurzawa, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Adam Szymański, zam: Mosina
KW Polska Partia Pracy - SieRPień 80
9.
Halina Jurecka, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina
1.
Ireneusz Łodyga, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marcin Żabiński, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Martyna Dera, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Anna Lewandowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Joanna Czyż, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Mirosława Kaszuba, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Julia Kujawa, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
8.
Jakub Kapczyński, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Elżbieta Jędrzejczak, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - Zespół Szkół im. A. Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina
1.
Wanda Sikorska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marcin Jaroszczak, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Daria Głuchowska, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Marta Wower, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Martyna Władysiak, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Grażyna Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
7.
Urszula Marciniak, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Adrian Żurakowski, zam: Mosina
KW Polska Partia Pracy - SieRPień 80
9.
Bożena Grabianowska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina
1.
Jadwiga Szeląg, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Zofia Seiler, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Dominik Janik, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Jolanta Łączak, zam: Nowinki
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Marta Tomczyk, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Alicja Rożek, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Anna Olejniczak, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Urszula Labrzycka, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Wiesław Depowski, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 - GS Samopomoc Chłopska, ul. Śremska 75A, Mosina
1.
Jolanta Kamińska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Marietta Kałmucka, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Milena Mikołajczak, zam: Dymaczewo Stare
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Marcin Pawłowski, zam: Rogalin
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Renata Barańska, zam: Nowinki
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Janina Skiba, zam: Mosina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Iwona Tomaszewska, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Maria Prałat, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Arleta Kochanowicz, zam: Czempiń
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice
1.
Andrzej Rembalski, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Patrycja Głuchowska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Beata Otocka, zam: Babki
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Krystyna Maria Grzybowska, zam: Daszewice
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Stanisław Woziński, zam: Daszewice
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Adam Janicki, zam: Drużyna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Wojciech Borkowski, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
8.
Iwona Dubert, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
9.
Małgorzata Stańczak, zam: Baranowo
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury
1.
Renata Rembalska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Katarzyna Kantorska, zam: Czapury
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Daria Walkowiak, zam: Daszewice
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Violetta Kucharczak, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Karolina Plenzler, zam: Czapury
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Natalia Jankowiak, zam: Wiórek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Łukasz Śliwiński, zam: Krosno
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Magdalena Rembalska, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Magdalena Stefańska, zam: Wiórek
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek
1.
Rita Kaczmarek, zam: Rogalinek
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Joanna Majchrzycka, zam: Rogalinek
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Małgorzata Rembalska, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
4.
Łukasz Starzyński, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Lipiak, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Zbigniew Bołoszko, zam: Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Aleksandra Kotara, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Cezary Prentki, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Danuta Wojciechowska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 - Gimnazjum, ul. Poznańska 2, Rogalin
1.
Eugenia Sójka, zam: Rogalin
KWW Koalicja Samorządowa
2.
Danuta Stanisława Sianos, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
3.
Dorota Plenzler, zam: Świątniki
KWW Niezależni Dla Powiatu
4.
Szymon Kazimierski, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
5.
Anna Maria Bzdęga, zam: Mosina
KW Stronnictwo "Piast"
6.
Radosław Czapiewski, zam: Rogalin
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Adam Kotara, zam: Krosno
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Małgorzata Szklarz, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Emilia Stanny, zam: Rogalin
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Klub Rolnika, ul. Kórnicka 8A, Świątniki
1.
Magdalena Jakubowska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Karolina Kołutkiewicz, zam: Radzewice
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Wiesława Maria Szpikowska, zam: Radzewice
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Małgorzata Kubiak-Gronek, zam: Czapury
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Kinga Majchrzak, zam: Świątniki
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Jolanta Stawna, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Małgorzata Biegańska, zam: Dymaczewo Nowe
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Piotr Gintrowicz, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Magdalena Bączyk, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko
1.
Patrycja Palacz, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Monika Hanke, zam: Krosinko
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Aleksandra Słoma, zam: Krosinko
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Małgorzata Batkowska, zam: Krosinko
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Sylwia Zeidler, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Iwona Piotrowska, zam: Krosinko
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Żaneta Janicka, zam: Nowinki
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Jarosław Kujawa, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Marzena Glinkowska, zam: Krosinko
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 - Klub Rolnika, Sowinki
1.
Leszek Plenzler, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Maria Borkowska, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Lidia Senftleben, zam: Sowinki
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Sylwia Marcinowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Katarzyna Wower, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Klara Kurowska, zam: Sowinki
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Jacek Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Łukasz Szczepaniak, zam: Mosina
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Hanna Barcz-Żabińska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
1.
Bożena Siekierska, zam: Borkowice
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
2.
Alicja Agata Plenzler, zam: Mosina
KWW Koalicja Samorządowa
3.
Urszula Roszak, zam: Borkowice
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
4.
Julita Konieczna, zam: Drużyna
KWW Niezależni Dla Powiatu
5.
Sebastian Zeidler, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Wanda Skrzypczak, zam: Borkowice
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Joanna Dominiak, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Marlena Antkowiak, zam: Drużyna
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Krzysztof Lubowicki, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 - Budynek szkolny, ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare
1.
Monika Klatkiewicz, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Katarzyna Klatkiewicz, zam: Mosina
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Dorota Adamska, zam: Dymaczewo Stare
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Olga Grząślewicz, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Barbara Guzik, zam: Mosina
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Marzena Sianos, zam: Rogalinek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
7.
Marta Pazgrat, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
8.
Agnieszka Adamska, zam: Dymaczewo Stare
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Hanna Kowalska, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna
1.
Robert Dymarski, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Klaudia Wieczorek, zam: Krosno
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Paulina Wyzuj, zam: Pecna
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Mariola Jakubowska, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Daniel Kałążny, zam: Mosina
KW Liga Polskich Rodzin
6.
Ilona Skrzypczak, zam: Borkowice
KW Stronnictwo "Piast"
7.
Karol Ciężki, zam: Pecna
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Alicja Michalska, zam: Pecna
KW Prawo i Sprawiedliwość
9.
Zdzisława Kurek, zam: Pecna
os. wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno
1.
Joanna Bresinska, zam: Mosina
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
2.
Hanna Walachowska, zam: Krosno
KW Stow. Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
3.
Przemysław Wojciechowski, zam: Krosno
KWW Koalicja Samorządowa
4.
Roma Jakóbczyk, zam: Mosina
KW Stowarzyszenie "Praworządna Gmina"
5.
Magdalena Stachowiak, zam: Krosno
KWW Niezależni Dla Powiatu
6.
Marta Dudziak, zam: Krosno
KW Liga Polskich Rodzin
7.
Joanna Kopeć, zam: Krosno
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
8.
Adam Czuryło, zam: Mosina
KW Platforma Obywatelska RP
9.
Barbara Górna, zam: Mosina
os. wskazana przez Burmistrza
 
 
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk

Informacja o losowaniu członków OKW

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 2 listopada 2010 r.
 
Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (j.t. Dz. U z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.) informuję, że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich upoważnionych, więcej niż po 8 kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie zobowiązana jest do przeprowadzenia publicznego losowanie ostatecznych składów komisji.
Losowanie to odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 r., w siedzibie komisji w sali nr 20 (parter) Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, o godz. 13.00.
Po przeprowadzeniu losowania, Miejska Komisja Wyborcza powoła w skład obwodowej komisji wyborczej 8 wylosowanych kandydatów oraz jedną dodatkową, wskazaną przez Burmistrza Gminy Mosina, osobę.
Składy obwodowych komisji wyborczych zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w budynku Urzędu Miejskiego oraz publikację na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk
 

Informacja o numerach list

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOSINIE
z dnia 2 listopada 2010 r.
o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dokonała w dniu 28 października 2010 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 3. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list kandydatów do Rady Gminy w Mosinie.
 
Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do rady gminy:
 
Nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Samorządowa;
Nr 17 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina";
Nr 18 - Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska;
 
 
Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej:
Wojciech Szlagowski
 

Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
 
I.
1.    Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1191) oraz na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków wymienionych w art. 64n. numery: 
1)    dla list kandydatów komitatów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;
2)    dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1).
Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie przyznaje, w drodze losowania.
 
II.
1.    Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 października 2010 r. o godz. 1600 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. 20.
2.    Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1)    dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki  z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
2)    czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
3)    wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.
3.    Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie przekazana do wiadomości publicznej na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl oraz poprzez wywieszenie w siedzibie MKW w Mosinie.
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
Adam Siemieniuk

Wizualizacja podziału gminy na okręgi wyborcze


Obwieszczenie o siedzibach OKW

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 października 2010 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr okręgu
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
MIASTO MOSINA:
I
1
Mosina, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz osada Jeziory.
Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
tel. (61) 8132-239
2
Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.
Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
tel. (61) 8132-671
3
Mosina, ulice: Adama Asnyka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Katarzyny Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Stefana Batorego, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa, Władysława Łokietka.
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. (61) 8132-909
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
4
Mosina, ulice: 25 Stycznia, Aleksandra Fredry, Aleksandra Szlarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Budzyńska, Feliksa Stamma, Fiedlera, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Kilińskiego (od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej), Kołłątaja, Konopnickiej, Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Krotowskiego (od Mostowej do Budzyńskiej), Krótka, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Stanisława Lema, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od Poniatowskiego do Ronda Budzyń), Tadeusza Ślusarskiego, Wiejska, Władysława Komara.
Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wlkp.1, Mosina
tel. (61) 8132-230
II
5
Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od Słowackiego do Szosy Poznańskiej), Kolejowa (od Sowinieckiej do Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od Mostowej do Placu 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina
tel. (61) 8132-469
6
Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa.
Zespół Szkół im. A. Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina
tel. (61) 8132-922
7
Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (od torów kolejowych do granic miasta), Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.
Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
tel. (61) 8136-717, (lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
8
Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta), Wrzosowa, Wybickiego.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
ul. Śremska 75A, Mosina
tel. (61) 8132-901
WSIE:
III
9
Daszewice
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice
tel. 517-796-503
10
Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek.
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
tel. (61) 8939-567
11
Rogalinek, Sasinowo.
Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek
tel. 500-259-953
12
Rogalin.
Gimnazjum,
ul. Poznańska 2, Rogalin
tel. (61) 8930-804
13
Mieczewo, Radzewice, Świątniki.
Klub Rolnika,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki
tel. (61) 8138-063
IV
14
Krosinko, Ludwikowo
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko
tel. (61) 8132-657
15
Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko.
Klub Rolnika, Sowinki
tel. 501-465-958
16
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki.
Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
tel. 517-796-506
17
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare.
Budynek szkolny, ul. Szkolna 4, Dymaczewo Stare
tel. (61) 8132-117
18
Konstantynowo, Pecna.
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna
tel. (61) 8192-983
19
Krosno.
Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno
tel. (61) 8136-585
Wybory Samorządowe odbędą się 21 listopada 2010 r. Głosowanie odbywa się od godz. 8.00 - 22.00
 
BURMISTRZ GMINY
mgr Zofia Springer

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 
 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje, wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 
Bezpośredni dostęp do w/w informacji możliwy jest poprzez poniższy link:
 
Dodatkowo informujemy, że zgłoszenia należy składać w:
 
Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1,
pok. nr 105,
w godzinach pracy tut. Urzędu
 
Termin dokonywania zgłoszeń upływa 29 października 2010 r. o godz. 15.00.

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych
oraz kandydatów na burmistrza
 
 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje, wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz o zgłaszania kandydatów na burmistrza miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 
Bezpośredni dostęp do w/w informacji możliwy jest przez poniższy link:
 
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zaleceniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu, do zgłoszeń kandydatów na radnych należy dołączyć kserokopię pierwszej strony dowodu osobistego kandydata.

Komunikat MKW w Mosinie

INFORMACJA
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą:
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Adam Siemieniuk
Przewodniczący
2.
Wojciech Szlagowski
Zastępca Przewodniczącego
3.
Wanda Gąsiorowska
Członek
4.
Barbara Koralewska
Członek
5.
Katarzyna Marcinkowska
Członek
6.
Honorata Przybylska
Członek
7.
Irena Witkowska
Członek
 
2.    Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pokój nr 20, parter, tel. 618-109-543 (czynny tylko w godzinach dyżurów) Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
Data
Godziny dyżuru
 
Data
Godziny dyżuru
13.X.2010
16.00 - 17.00
 
21.X.2010
16.00 - 18.00
14.X.2010
---------
 
22.X.2010
18.00 - 24.00
15.X.2010
16.00 - 17.00
 
25.X.2010
16.00 - 17.00
18.X.2010
16.00 - 18.00
 
26.X.2010
16.00 - 17.00
19.X.2010
16.00 - 18.00
 
27.X.2010
18.00 - 24.00
20.X.2010
16.00 - 18.00
 
-----------
---------
 
 
Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej
- Adam Siemieniuk

Powołanie terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 4/10
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje:
§ 1
Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu w składzie określonym w załączniku nr 1.
§ 2
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gnieźnie, w Międzychodzie, w Poznaniu w składzie określonym w załącznikach od nr 2 do nr 4.
§ 3
Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Poznaniu - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5.
§ 4
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składzie określonym w załącznikach od nr 6 do nr 36.
§ 5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik Nr 1
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu
Skład komisji:
1.
Mariusz Tomaszewski
2.
Barbara Juszkiewicz
3.
Jerzy Marian Kucznerowicz
4.
Jan Feliks Martini
5.
Karolina Zabłocka-Ciemny
6.
Anna Grolewska
7.
Kinga Zgarda
 
 
Załącznik Nr 4
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Powiatowa Komisja Wyborcza w Poznaniu
Skład komisji:
1.
Piotr Michalski
2.
Michał Dziedzic
3.
Dariusz Paprocki
4.
Natalia Eryńska
5.
Łukasz Matelski
6.
Aleksandra Lange
7.
Piotr Zasieczny
 
 
Załącznik Nr 29
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie
Skład komisji:
1.
Barbara Koralewska
2.
Wanda Gąsiorowska
3.
Katarzyna Marcinkowska
4.
Irena Witkowska
5.
Honorata Przybylska
6.
Adam Siemieniuk
7.
Wojciech Szlagowski

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 października 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
 
 
 
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości ustalony Uchwałą nr LXIV/496/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:
 
 
Nr okręgu
Nazwa osiedla lub sołectwa
Ilość mandatów
I
Osiedle nr 2
5
Osiedle nr 3
Osiedle nr 6
Osiedle nr 7
Osada Jeziory
II
Osiedle nr 1
5
Osiedle nr 4
Osiedle nr 5
III
Sołectwo Babki
6
Sołectwo Czapury
Sołectwo Daszewice
Sołectwo Mieczewo
Sołectwo Radzewice
Sołectwo Rogalin
Sołectwo Rogalinek
Sołectwo Sasinowo
Sołectwo Świątniki
Sołectwo Wiórek
IV
Sołectwo Baranówko
5
Sołectwo Borkowice
Sołectwo Drużyna
Sołectwo Dymaczewo Nowe
Sołectwo Dymaczewo Stare
Sołectwo Krajkowo
Sołectwo Krosinko
Sołectwo Krosno
Sołectwo Pecna
Sołectwo Sowinki
Sołectwo Żabinko
 
Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, iż siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1.
 
Burmistrz Gminy Mosina
/-/ mgr Zofia Springer

Obwieszczenie o miejscach do plakatowania

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2010 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:
  1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
  2. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie;
  3. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy)Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
  4. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.
 
Burmistrz Gminy Mosina /-/ mgr Zofia Springer

Komunikat o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia  20 września 2010 r.

 

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) informuję, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:

 

- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych

- komitetów wyborczych wyborców

 

 

Zawiadomienia przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, do dnia 4 października 2010 r. według następującego harmonogramu: 

 

 

 

Data

Pokój

Godziny

 

21-24.09.2010

 

 

432 ( IV piętro)

 

900– 1600

 

27.09-1.10.2010

 

 

132 ( I piętro)

 

900– 1600

 

2.10.2010

 

 

132 ( I piętro)

 

900– 1300

 

4.10.2010

 

 

132 ( I piętro)

 

900– 1600

 

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

 

 

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

/-/ Henryk Komisarski

 


Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Mosinie, na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

 

INFORMUJE, ŻE

 

  • Termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mija: 4 października 2010 r. 

 

  • Termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mija: 29 października 2010 r. o godz. 15.00

 

Niezbędne załączniki:


Informacja o głosowaniu przez Pełnomocnika

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
 
z dnia 20 września 2010 r.

o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 
 
 

Informacja w sprawie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-43/10

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) i ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) prawo wybierania radnych rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy:

 najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;

 stale zamieszkują, zgodnie z prawem na obszarze danej gminy;

 nie są pozbawieni prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami;

Obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi mającym prawo wybierania do danej rady przysługuje również prawo wybieralności do tej rady, pod warunkiem, że nie są pozbawieni prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami. Nie mają natomiast prawa wybieralności w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim zostaje wpisany do rejestru wyborców na wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dnia po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

 We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy i adres zameldowania wyborcy na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).

 Do wniosku dołącza się:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

- swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

- oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego;

- numer i datę wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz nazwę organu, który wydał zaświadczenie. W przypadku, gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, lecz posiada inny ważny dokument poświadczający zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas podaje nazwę dokumentu oraz numer i datę jego wydania oraz nazwę organu, który wydał dokument.

Dokumenty wymagane od obywatela Unii Europejskiej niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Informacja o prawie wybierania i prawie wybieralności.

Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

   PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-41/10

Informacja
o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zasady wybierania radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.).

Do wyboru radnych rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji wyborczej dotyczące wyboru radnych do rady w gminie liczącej powyżej 20 tysięcy mieszkańców (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).

Zasady wybierania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

I. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1. Obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, ma prawo wybierania radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta, jeżeli stale zamieszkuje na obszarze danej rady.

Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce ma prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy oraz wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta, jeżeli nie jest pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Obywatele posiadający prawo wybierania są wpisani do rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

W stałym rejestrze wyborców w gminie obywatele polscy wpisani są:

1) z urzędu - zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały;

2) na własny wniosek - jeżeli faktycznie stale zamieszkują na obszarze gminy

bez zameldowania na pobyt stały albo nigdzie nie zamieszkują przebywając na obszarze gminy, wobec których decyzję o ich wpisaniu do rejestru wyborców wydał wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

W stałym rejestrze wyborców w gminie są ponadto wpisani obywatele Unii Europejskiej, którzy wniosek o wpisanie ich do rejestru wyborców złożyli przed zarządzeniem wyborów (np. w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego) oraz mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, którzy wniosek o ich wpisanie do rejestru wyborców złożą nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów.

II. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

1. Obywatel polski może być wybranym (kandydować) na radnego do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jeżeli:

1) ma prawo wybierania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

2) stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady;

3) nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem sądu;

4) nie zapadł wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;

5) nie zapadło wobec niego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

2. Obywatel Unii Europejskiej ma wyłącznie prawo wybieralności na radnego rady gminy, jeżeli:

1) ma prawo wybierania w wyborach do rady gminy;

2) stale zamieszkuje na obszarze tej gminy i jest wpisany do rejestru wyborców w gminie;

3) nie został pozbawiony praw wyborczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej; którego jest obywatelem;

4) nie był karany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

5) nie zapadł wobec niego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

III. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1. Obywatel polski może być wybranym (kandydować) w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli:

1) ma prawo wybieralności w wyborach do rady gminy;

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 25 lat;

3) nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem sądu;

4) nie zapadł wobec niego prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;

5) nie zapadło wobec niego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Uwaga!
Kandydat na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

2. Obywatel Unii Europejskiej nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Uwaga!

Stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07 (Dz. U. Nr 214, poz. 1354), w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w rejestrze skazanych (Krajowym Rejestrze Karnym). Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, pozbawienie biernego prawa wyborczego następuje na okres próby, wskazany w warunkowym umorzeniu postępowania. Oznacza to, że osoby wobec których zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast osoby, wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego nie mają prawa wybieralności, tj. nie mogą kandydować w okresie próby wskazanym przez Sąd w warunkowym umorzeniu postępowania.

IV. Udział w głosowaniu
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w utworzonych obwodach głosowania.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania. Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

W obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych oraz aresztach śledczych będą mogli głosować tylko ci wyborcy, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie, na terenie której położony jest szpital lub zakład.

1. Głosowanie obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania

Wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, na podstawie stałego rejestru wyborców zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy (przebywają czasowo) i nie zostali wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

2. Głosowanie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy, posiadający prawo wybierania mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że najpóźniej w 30. dniu po zarządzeniu wyborów złożą w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. Warunek powyższy nie dotyczy tych obywateli Unii Europejskiej, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców, w związku z udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Do wniosku należy załączyć:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca poda: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania w Polsce, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców;

3) oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce oraz oświadczenie, że w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy nie zostaną wpisani do stałego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie będą mogli uczestniczyć w wyborach.

Wpisani do stałego rejestru wyborców obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi zostaną z urzędu umieszczeni w spisach wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

3. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania odbywa się wyłącznie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych aresztach śledczych.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w wymienionych placówkach i są wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie, na terenie której znajduje się ta jednostka zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Kierownik jednostki powiadamia osoby przebywające w jednostce, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu ich stałego zameldowania.

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim może zostać wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce pod warunkiem,  że wcześniej został wpisany do stałego rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

4. Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Uwaga!
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

V. Niepołączalność mandatu radnego i wójta oraz niepołączalność tych mandatów z mandatem posła, senatora i posła do Parlamentu Europejskiego

1. Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) nie ograniczają możliwości jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę posiadającą prawo wybieralności na obie funkcje, także zgłoszoną przez różne komitety wyborcze. Natomiast w przypadku jednoczesnego wyboru na radnego i wójta (burmistrza prezydenta miasta), zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej, mandat radnego wygasa.

2. Przepisy powołanych ustaw nie ograniczają również możliwości kandydowania na radnego i/lub na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę sprawującą mandat posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego.

W przypadku wyboru na radnego lub wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

1) osoby sprawującej mandat posła lub senatora, stosownie do art. 177 ust. 1 pkt 5 lit. a i d oraz art. 213 ust. 1 pkt 7 lit. a i d ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.), mandat posła lub senatora wygasa;

2) osoby sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego, stosownie do art.142 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) mandat posła do Parlamentu Europejskiego wygasa, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia wyboru na radnego lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta), oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu radnego lub wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

  


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

     ZPOW-703-30/10

 

Informacja

o tworzeniu komitetów wyborczych

dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

 

I. Komitety wyborcze partii politycznych.

1.        Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga!

Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mogą tworzyć komitetów wyborczych.

2.        Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

Uwaga!

Zgodnie z art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     poseł, senator, radny,

3)     poseł do Parlamentu Europejskiego,

4)     sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

5)     osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

6)     osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

7)     osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

8)     funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

9)     osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

3.        Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej. Nazwa ta może zawierać również skrót nazwy partii (art. 64g ust. 1 Ordynacji).

Uwaga!

Zabronione jest umieszczenie w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu nazwy partii politycznej lub części nazwy utożsamianej z daną partią, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostać umieszczona w nazwie komitetu wyborczego.

Jeżeli wpis do ewidencji partii politycznych uzyskały dwie lub więcej partii, których nazwy nie odróżniają się wyraźnie od siebie mogąc tym samym wprowadzać wyborcę w błąd, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyskała wpis do ewidencji partii politycznych (art. 64g ust. 5).

Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę partii politycznej lub skrót jej nazwy wskazany w ewidencji partii politycznej.

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 1 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

4.        O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych, organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.

5.        Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64c ust. 4 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)  adres siedziby komitetu wyborczego,

3)  numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,

4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64c ust. 6 Ordynacji – dołącza się:

1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji);

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

3)  uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.);

4)  wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

6.        Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

7.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

8.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

9.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

II. Koalicyjne komitety wyborcze.

1.        Partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy koalicyjne w sprawie utworzenia w województwach, powiatach i gminach koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów i rad gmin.

Uwaga!

Ordynacja dopuszcza uczestniczenie partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej. Udział partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej wymaga zawiązania każdej z koalicji przez organ statutowy partii uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Nie jest dopuszczalne tworzenie koalicji wyborczych przez struktury terenowe partii politycznych.

Partia uczestnicząca w koalicji wyborczej może co prawda również samodzielnie zgłaszać kandydatów na radnych przez utworzony przez siebie komitet wyborczy, jednakże nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji).

Powyższe uzasadnia, by partie, które zamierzają zgłaszać kandydatów samodzielnie i w ramach koalicji wyborczej lub w ramach kilku koalicji określiły w umowie koalicyjnej zakres działania koalicji wyborczej przez wskazanie, do których rad koalicja wyborcza będzie zgłaszała wspólne listy kandydatów.

Przepisy Ordynacji nie pozwalają na tworzenie koalicji wyborczych z udziałem stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także z udziałem wyborców.

2.        Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga!

Umowa o zawiązaniu koalicji powinna m. in. określać proporcje, w jakich nastąpi zwrot na fundusze wyborcze partii tworzących koalicję, nadwyżki pozyskanych przez koalicyjny komitet wyborczy środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami. Jeśli proporcje takie nie zostaną w umowie koalicyjnej określone, to środki te są przekazywane na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji).

3.        Organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz tworzą koalicyjny komitet wyborczy.

4.        Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

5.        Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wyborczej (art. 64g ust. 2).

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i nazwę koalicji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 2 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego, a nie nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy koalicyjny komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

6.        O utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą.

7.        Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64d ust. 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)  nazwę koalicyjnego komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy tego komitetu,

2) adres siedziby komitetu wyborczego,

3)  numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję są wpisane do ewidencji partii politycznych,

4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 64d ust. 4 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64d ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji),

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

3)  uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji dotyczącego danej partii może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania tej partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpisy muszą być aktualne i wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

4)  wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wskazujące organ upoważniony do ich reprezentowania na zewnątrz,

5)  tekst umowy o zawiązaniu koalicji.

8.        Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

9.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

10.   Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

11.   Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych koalicyjny komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

III. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych.

1.        Funkcję komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zwanego dalej „komitetem wyborczym organizacji”, pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Uwaga!

Ordynacja nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z właściwego rejestru organizacji (art. 64e ust. 7 Ordynacji) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze mogą tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do właściwych rejestrów.

W rozumieniu przepisów Ordynacji organizacją społeczną nie są m. in. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie mogą one zatem tworzyć komitetów wyborczych.

Organizacja może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe organizacji nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. Organizacje nie mogą tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.

2.        Organ organizacji upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)      pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

3.        Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu może zawierać również skrót nazwy tej organizacji (art. 64g ust. 3 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę organizacji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 3 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

4.        O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64e ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6 poz 114 obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba organizacji.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

5.        Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64e ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2) adres siedziby komitetu wyborczego,

3) numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji,

4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,

6)  nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu organizacji uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64e ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64e ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji),

2)  oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa. Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

3)  uwierzytelniony odpis z właściwego rejestru organizacji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z rejestru może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania organizacji na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

4)  wyciąg ze statutu organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (w wypadku stowarzyszeń zwykłych — wyciąg z regulaminu).

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

      zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

      zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie

nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.

6.        Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

7.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

8.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

9.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).


IV. Komitety wyborcze wyborców.

1.        Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). Oświadczenie to podpisują osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego.

Uwaga!

Z treści art. 64f ust. 1 Ordynacji nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców lub popierający utworzenie takiego komitetu musieli być wyborcami (zamieszkiwać) w gminie, powiecie lub w województwie, w którym komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych.

(Wzory oświadczeń o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowią załącznik nr 6 i — w wypadku komitetu zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych wyłącznie w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców — nr 7 do niniejszej informacji).

2.        Komitet wyborczy wyborców powołuje ze swego grona:

1)     pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

3.        Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4.        Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych do rad na terenie jednego województwa musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie, musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 5 Ordynacji).

Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy (art. 64f ust. 7 pkt 3 Ordynacji).

(Wzór wykazu podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji).

Uwaga!

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu, a w wypadku zamiaru zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie — co najmniej 1 000 podpisów.

5.        Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców jest zwolniony z obowiązku:

1)     zbierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu,

2)     powołania pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy w takim komitecie jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu (art. 64f ust. 8 i 10 Ordynacji). Musi on zatem również spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

6.        Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów (art. 64g ust. 4 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów.

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien różnić się dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy sąd. Zgoda partii lub organizacji na użycie przez komitet wyborczy wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 64gb ust. 2 Ordynacji).

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 4 i 5 Ordynacji).

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

7.        O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych wyborców, w tym również komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 i z 2004 r. Nr 6, poz. 114) obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba komitetu wyborczego wyborców.

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

8.        Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się:

1)     nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

2)  adres siedziby komitetu wyborczego,

3)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5),

5)  nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców (art. 64f ust. 3 Ordynacji).

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji).

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64f ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1)  oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt IV.1,

2)  oświadczenie osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców o zapoznaniu się z treścią art. 64k Ordynacji,

(Wzór oświadczenia osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji)

3)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, a w wypadku komitetu wyborczego utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców — załącznik nr 11 do niniejszej informacji).

4)  oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

5)  wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar:

      zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców,

      zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,

      zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie,

nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego.

9.        Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

10.   Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

11.   Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

Uwaga!

Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

12.   Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

13.   Jeżeli liczba osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców spadnie poniżej 5, wówczas komitet podejmuje decyzję o rozwiązaniu. O rozwiązaniu komitetu należy zawiadomić niezwłocznie organ wyborczy, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu, a jeżeli rozwiązanie komitetu nastąpiło po zarejestrowaniu kandydatów, należy zawiadomić również właściwą terytorialną komisję wyborczą.

 

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 203b Ordynacji ilekroć przepisy wymagają podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do wyborców – obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

Stefan J. Jaworski

 

NIEZBĘDNE LINKI:

 


Wybory Samorządowe 2010

Informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje nt. Wyborów Samorządowych można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej