Zarządzenie w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych

ZARZĄDZENIE NR 210/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) oraz postanowieniem Nr 38/2022 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 27 września 2022 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6733); zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń referendalnych – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Plakaty podmiotów uprawnionych do udziału w referendum należy umieszczać:

1) w sposób umożliwiający ich usuwanie bez powodowania szkód,

2) wielkość plakatów nie może przekraczać formatu A-3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Mosina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2022 r.

 
WYKAZ
MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA UMIESZCZANIE
URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ REFERENDALNYCH W GMINIE MOSINA
w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina
przed upływem kadencji

 

L.p.

Nazwa ulicy

Miejsce obwieszczenia

w Gminie Mosina

1.

Urząd Miejski w Mosinie
Plac 20 Października 1

Tablica ogłoszeń

2.

Osiedle Nr 1 "Śródmieście"

Tablica ogłoszeń

3.

Osiedle Nr 2 "Czarnokurz"

Tablica ogłoszeń

4.

Osiedle Nr 3 "Przy Strzelnicy"

Tablica ogłoszeń

5.

Osiedle Nr 4 "Za Barwą"

Tablica ogłoszeń

6.

Osiedle Nr 5 "Nowe Krosno"

Tablica ogłoszeń

7.

Osiedle Nr 6 "Za Moreną"

Tablica ogłoszeń

8.

Osiedle Nr 7 "Nad Jeziorem"

Tablica ogłoszeń

w sołectwach Gminy Mosina

1.

Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Tablica ogłoszeń

2.

Sołectwo Baranówko

Tablica ogłoszeń

3.

Sołectwo Borkowice, Bolesławiec

Tablica ogłoszeń

4.

Sołectwo Czapury

Tablica ogłoszeń

5.

Sołectwo Daszewice

Tablica ogłoszeń

6.

Sołectwo Drużyna, Nowinki

Tablica ogłoszeń

7.

Sołectwo Dymaczewo Nowe

Tablica ogłoszeń

8.

Sołectwo Dymaczewo Stare

Tablica ogłoszeń

9.

Sołectwo Krajkowo, Baranowo

Tablica ogłoszeń

10.

Sołectwo Krosinko, Ludwikowo, Jeziory

Tablica ogłoszeń

11.

Sołectwo Krosno

Tablica ogłoszeń

12.

Sołectwo Mieczewo

Tablica ogłoszeń

13.

Sołectwo Pecna, Konstantynowo

Tablica ogłoszeń

14.

Sołectwo Radzewice

Tablica ogłoszeń

15.

Sołectwo Rogalin

Tablica ogłoszeń

16.

Sołectwo Rogalinek

Tablica ogłoszeń

17.

Sołectwo Sasinowo

Tablica ogłoszeń

18.

Sołectwo Sowinki, Sowiniec, Bogulin

Tablica ogłoszeń

19.

Sołectwo Świątniki

Tablica ogłoszeń

20.

Sołectwo Wiórek

Tablica ogłoszeń

21.

Sołectwo Żabinko

Tablica ogłoszeń

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 210/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2022 r.

WYKAZ

MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE

PLAKATÓW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

W GMINIE MOSINA

w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina

przed upływem kadencji

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.

  1. Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
  2. Słup ogłoszeniowy na ul. Krotowskiego (rejon skrzyżowania z ul. Garbarską);
  3. Słup ogłoszeniowy na ul. Poznańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 1)
  4. Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie (naprzeciwko wjazdu na parking pomiędzy MOK i GBS Mosina);
  5. Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
  6. Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę Targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.