Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

Nabór kandydatów do Miejskiej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Mosina

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wydanym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu dot. przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. Rada Miejska w Mosinie w terminie do dnia 12 października 2022 r. (godz. 15:00) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. Referendum (3 osoby) oraz zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum (63 osoby).

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej (budynek Urzędu Miejskiego, plac 20 października 1) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie w godzinach pracy Urzędu (decyduje kolejność zgłoszeń)

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


Zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 214/2022 z dnia 4 października 2022r. członkom komisji przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum w wysokości:

Członkom Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie:

 1. dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie – 750 zł
 2. dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 650 zł
 3. dla członków Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 500 zł


Członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

 1. dla Przewodniczących Obwodowych Komisji do spraw Referendum – 500 zł
 2. dla Zastępców Przewodniczącego Obwodowych Komisji ds. Referendum – 400 zł
 3. dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum – 350 zł

Dominik Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie