Uchwała nr 4/2023

UCHWAŁA nr 4/2023

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE
w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418)po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina, którego dnia 11 stycznia 2023 r. dokonał Marek Tadeusz Malcher - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym

postanawia

odmówić rejestracji zgłoszenia kandydata na Burmistrza Gminy Mosina komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE w wyborach Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r., z powodu braku wymaganego na podstawie art. 478 § 4 pkt 4 ustawy – Kodeks wyborczy, poparcia mieszkańców.

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2023 r. Marek Tadeusz Malcher - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OTWARCIE zgłosił do Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie kandydata na Burmistrza Gminy Mosina.

Stwierdzono, że wada/wady zgłoszenia polega/polegają na:

- ze złożonych 1694 podpisów, po weryfikacji wadliwymi stwierdzono 302, w tym 8 z powodu złożenia wadliwego podpisu, 70 z powodu braku lub wadliwie wpisanego nr PESEL, 2 z powodu braku lub wadliwie podanego imienia i nazwiska, 186 z powodu braku lub wadliwie podanego adresu, 36 z powodu braku prawa wybierania wyborcy;

- ostatecznie liczba prawidłowo złożonych podpisów wynosiła 1392, przy wymaganych 1500.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego od uchwały osobie zgłaszającej kandydata przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.


Odwzorowanie cyfrowe podpisanej uchwały (PDF, 90 KB)