Postanowienie w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Mosinie

POSTANOWIENIE NR 48/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 7 lutego 2023 r.
 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 10 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4, 62-50 Mosina w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Gminy Mosina wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2023 r.  

§ 2

Ustalam porządek obrad sesji, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 3

Wykonanie postanowienia, w tym zaproszenie radnych i nowo wybranego Burmistrza, powierza się Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Postanowienia Nr 48/2023
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 7 lutego 2023 r.

Porządek obrad
sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 lutego 2023 r.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy Mosina.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Mosina.
  4. Zamknięcie obrad sesji.