Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 13 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 13 grudnia 2022 r.

I.    Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Gminie Mosina według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

 Nazwa Gminy  Liczba mieszkańców
 Gmina Mosina  32 529

II.    Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 5 lutego 2023 r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Gminy Mosina zgodnie z  art.  478  § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania  kandydatów na burmistrza przysługuje:

  1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  3. komitetowi wyborczemu organizacji,
  4. komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na burmistrza, będą przyjmowane przez  Komisarza Wyborczego w Poznaniu I do dnia 19 grudnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul.  Kościuszki 93 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (adres j. w.), w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Mosina za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 23 stycznia 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 31 stycznia 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Gminy Mosina do dnia 27 stycznia 2023 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 5 maja 2023 r.). Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów  wyborczych,  także  tych,  które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: poznan.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Oryginalna treść Komunikatu (PDF, 89 KB)