Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

 Pełna treść Obwieszczenia (PDF, 90 KB)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim

2

do dnia 19 grudnia 2022 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 23 grudnia 2022 r.

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 29 grudnia 2022 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 11 stycznia 2023 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza

6

do dnia 16 stycznia 2023 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

7

do dnia 18 stycznia 2023 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców

8

od dnia 23 stycznia 2023 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

9

do dnia 23 stycznia 2023 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

10

do dnia 27 stycznia 2023 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 31 stycznia 2023 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12

w dniu 3 lutego 2023 r.

o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 4 lutego 2023 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 5 lutego 2023 r.

godz. 7.00–21.00

– głosowanie