Jesteś tutaj:   

Rejestr Instytucji Kultury

Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury

Księgi rejestrowe:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mosina jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mosina.

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Promocji i Kultury, adres: ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, Tel: 618109569, e-mail: k.leszczynska@mosina.pl
  2.  Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mosina.pl/
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Referatu Promocji i Kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim W Mosinie należy dokonywać na konto: GBS Mosina 26 90480007 0000 0215 2000 0002.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Do pobrania:

WNIOSEK o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Mosina

- wniosek (pdf)

- wniosek (.doc)