Rejestr uchwał kadencji 1998-2002

l.p.
 numer
uchwały 
data
podjęcia          
 tytuł uchwały 
 1.  I/1/98  30.10.1998 r.
 w sprawie powołania Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
 2. I/2/98 
 30.10.1998 r.
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie                                     
 3.  I/3/98  30.10.1998 r.
 w sprawie ustalenia liczebności wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie
 4.  I/4/98  30.10.1998 r.
 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie
 5.  I/5/98 30.10.1998 r.    w sprawie wyboru Burmistrza Gminy Mosina
 6. I/6/98
 30.10.1998 r.
 w sprawie określenia liczebności członków Zarządu Miejskiego w Mosinie
 7.  I/7/98  30.10.1998 r.
 w sprawie składu Zarządu Miejskiego w Mosinie
 8.  II/8/98 6.11.1998 r.
 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
 9.  II/9/98 6.11.1998 r.
 w sprawie wynagrodzenia etatowych członków Zarządu oraz wysokości ryczałtów
 10.  II/10/98 
6.11.1998 r.
 w sprawie określenia ilościowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej
 11.  II/11/98 6.11.1998 r.
 w sprawie miesięcznych diet dla radnych, radnych kierujących pracami Rady i Stałych Komisji Rady, członków Komisji spoza Rady oraz radnych będących nieetatowowymi członkami Zarządu Miejskiego
 12. II/12/98
6.11.1998 r.
 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych
 13.  13/III/98 19.11.1998 r.
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn "Kanalizacja sanitarna wsi Pecna"
 14. 14/III/98
19.11.1998 r.
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn "Gazyfikacja centrum miasta Mosiny oraz gazyfikacja wsi Krosinko"
15.
15/III/98
19.11.1998 r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 1998 r.
16.
 16/III/98  19.11.1998 r.
 w sprawie Regulaminu działania Komisji stałych i Komisji doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie
 17. 17/III/98
 19.11.1998 r.
 w sprawie przedmiotu działania poszczególnych Komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 18.  18/III/98  19.11.1998 r.
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie
 19.  19/III/98 19.11.1998 r.
w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Mosine
 20.  IV/20/98 17.12.1998 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 21.  IV/21/98  17.12.1998 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie
 22.  IV/22/98  17.12.1998 r.
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych społeczności lokalnej przez Szpital w Puszczykowie
 23. IV/23/98
17.12.1998 r.
 w sprawie wynagrodzenia dla etatowego członka Zarządu Miejskiego
 24.  V/24/98 29.12.1998 r.
 dotycząca zmiany uchwały Nr V/42/94 Rady Gminy Mosina z dnia 28.12.1994 r. w sprawie określenia wysokości czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
 25.  V/25/98  29.12.1998 r.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 1999 rok
 26. V/26/97
29.12.1998 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 1999 rok
 27. V/27/98
 29.12.1998 r.
w sprawie opłaty targowej
 28. V/28/98
 29.12.1998 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 1999 r.
 29.  V/29/98 29.12.1998 r.
w sprawie worowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 1999 rok
 30.  V/30/98 29.12.1998 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na 1999 rok
 31. V/31/98
29.12.1998 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 1998 r.
 32. V/32/98
29.12.1998 r.
w sprawie programu pracy Rady Miejskiej na rok 1999
 33.  VI/33/99  28.01.1999 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdów służbowych dla przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Wielkopolski
 34.  VI/34/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/249/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna
 35.  VI/35/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Baranówko
 36.  VI/36/99 28.01.1999 r.
 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/216/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borkowice, Bolesławiec
 37. VI/37/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/224/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Czapury
 38. VI/38/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/237/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Daszewice
 39. VI/39/99
28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drużyna, Nowinki
 40.  VI/40/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dymaczewo Nowe
 41. VI/41/99
28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/233/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dymaczewo Stare
 42.  VI/42/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/234/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krajkowo, Baranowo
 43. VI/43/99
28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/250/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krosinko, Ludwikowo
 44. VI/44/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krosno
 45. VI/45/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mieczewo
 46. VI/46/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/214/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pecna, Konstantynowo
 47.  VI/47/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radzewice
 48.  VI/48/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/235/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rogalin
 49. VI/49/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/217/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rogalinek
 50.  VI/50/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/222/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sasinowo
 51. VI/51/99
28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/215/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sowinki, Sowiniec
 52.  VI/52/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/259/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Świątniki
 53.  VI/53/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/221/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiórek
 54.  VI/54/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Sołectwa Żabinko
 55.  VI/55/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/212/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 1 w Mosinie
 56.  VI/56/99
 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 2 w Mosinie
 57.  VI/57/99 28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/208/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 3 w Mosinie
 58.  VI/58/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/213/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 4 w Mosinie
 59.  VI/59/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/357/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r. w spawie Statutu Osiedla nr 5 w Mosinie
 60.  VI/60/99  28.01.1999 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/230/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 6 w Mosinie
 61.  VI/61/99  28.01.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego działki nr ewid. 1213/2 i 1214
 62.  VI/62/99  28.01.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Sowinki - działki nr ewid. 30/2, 30/3 oraz 42/3
 63.  VI/63/99  28.01.1999 r.
 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Daszewice - działki nr ewid. 73/7, 75, 183 i 559/6
 64.  VI/64/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Daszewice - rejon ulicy Rogalińskiej
 65.  VI/65/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Mosinie, rej. ul. Krańcowej i Krosinku, rej. ul. Parkowej
 66.  VI/66/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w Mosinie, w rej. ul. Akacjowej
 67.  VI/67/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Daszewicach gm. Mosina
 68.  VI/68/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego, dz. nr geod. 237/4 w Sasinowie
 69.  VI/69/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w rejonie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie
 70.  VI/70/99  28.01.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie
 71.  VI/71/99  28.01.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Czarnokurz w Mosinie zatwierdzonego uchwałą Nr XII/79/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina z dnia 9.10.1986 r. (Dz.Urz.Woj.Pozn. z 1987 r. Nr 1 poz. 5)
 72.  VI/72/99  28.01.1999 r.
w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
 73.  VI/73/99  28.01.1999 r.
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Mosinie Powiatowi Poznańskiemu Ziemskiemu
 74.  VI/74/99  28.01.1999 r.
w sprawie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi na obszarze gminy Mosina
 75.  VI/75/99  28.01.1999 r.
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie
 76.  VI/76/99  28.01.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 1998 r. dot. określenia liczebności członków Zarządu Miejskiego w Mosinie
 77.  VI/77/99  28.01.1999 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego w Mosinie
78.
 VII/78/99  25.02.1999 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ujęcia wody "Sowiniec" na terenie części miasta Mosiny, wsi Rogalinek i Sowiniec
79.
 VII/79/99 25.02.1999 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 1998
 80. VII/80/99
25.02.1999 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 81.  VII/81/99 25.02.1999 r.
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
 82.  VII/82/99 25.02.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30.12.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Pozn. z 1992 r. Nr 2 poz. 13)
 83.  VII/83/99 25.02.1999 r.
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie
 84.  VII/84/99 25.02.1999 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdów służbowych przysługujących radnym
 85.  VIII/85/99 10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
 86.  VIII/86/99  10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pecnej
 87.  VIII/87/99 10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
 88. VIII/88/99
10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. hr. Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
 89. VIII/89/99
10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
 90. VIII/90/99
10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Daszewicach
 91.  VIII/91/99  10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krośnie
 92.  VIII/92/99 10.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krosinku
 93.  VIII/93/99  10.03.1999 r.
w sprawie założenia gimnazjum w Mosinie
 94. VIII/94/99
 10.03.1999 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
 95.  VIII/95/99 10.03.1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 roku
 96.  VIII/96/99 10.03.1999 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 roku
 97.  VIII/97/99 10.03.1999 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Mikołaja w Mosinie
 98. VIII/98/99
 10.03.1999 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny
 99.  IX/99/99  25.03.1999 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 rok
 100. IX/100/99
25.03.1999 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do "Stowarzyszenia Samorządów Polskich współpracujących z Parkami Narodowymi"
 101.  IX/101/99 25.03.1999 r.
w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego rozbudowy i eksploatacji składowiska odpadów w Srocku Małym
 102.  X/102/99 15.04.1999 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 103.  X/103/99  15.04.1999 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 104.  X/104/99 15.04.1999 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 105. X/105/99
15.04.1999 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 106.  X/106/99  15.04.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina zatwierdzonego uchwałami Nr XXI/126/91 i Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30.12.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Pozn. z 1992 r. Nr 2 poz. 13 i 14)
 107.  XI/107/99  29.04.1999 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Miejskiego w Mosinie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 1998 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu
 108.  XIII/108/99  27.05.1999 r.
 w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 109.  XIII/109/99  27.05.1999 r.
w sprawie Regulaminu konkursów na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 3 w Mosinie
 110.  XIII/110/99  27.05.1999 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyborów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 3 w Mosinie
 111.  XIII/111/99 27.05.1999 r.
w sprawie opłat za znakowanie i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt
 112. XIII/112/99
 27.05.1999 r.
w sprawie zawieszenia organów Osiedla Nr 1 w Mosinie
 113. XIII/113/99
 27.05.1999 r.
w sprawie zawieszenia organów Osiedla Nr 2 w Mosinie
 114. XIII/114/99
27.05.1999 r.
w sprawie zawieszenia organów Osiedla Nr 3 w Mosinie
 115.  XIII/115/99 27.05.1999 r.
w sprawie zawieszenia organów Osiedla Nr 4 w Mosinie
 116. XIII/116/99
 27.05.1999 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Krosinku
 117. XIII/117/99
 27.05.1999 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mieczewo
 118. XIII/118/99
27.05.1999 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Mosina
 119. XIII/119/99
 27.05.1999 r.
w sprawie zmiany nazwy osiedla we wsi Mieczewo
 120.  XIV/120/99 11.06.1999 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Pecna, I etap: Drużyna-Nowinki"
 121. XIV/121/99
11.06.1999 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
 122.  XV/122/99  15.07.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 1999
 123.  XV/123/99  15.07.1999 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze roku budżetowego
 124.  XVI/124/99 26.08.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina w rejonie ulicy Piaskowej (dz. nr ewid. 1062)
 125.  XVI/125/99 26.08.1999 r.
w  sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina w rejonie ulic: Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej
 126.  XVI/126/99  26.08.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Żeromskiego i Gałczyńskiego (dz. nr ewid. 2768/2, 2769/2, 2770/10)
 127.  XVI/127/99 26.08.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30.12.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14)
 128.  XVI/128/99 26.08.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Daszewice (cz.dz. nr ewid 228)
 129.  XVI/129/99 26.08.1999 r.
w sprawie miany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30.12.1991 r. (Dz.Urz.Woj.Pozn. z 1992 r. Nr 2 poz. 14)
 130.  XVI/130/99  26.08.1999 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 131. XVI/131/99
 26.08.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 132.  XVI/132/99  26.08.1999 r.
w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń
 133.  XVI/133/99 26.08.1999 r.
w sprawie zasad etyki radnego
 134.  XVII/134/99  30.09.1999 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
 135.  XVII/135/99  30.09.1999 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 1999 rok
 136.  XVII/136/99 30.09.1999 r.
w sprawie upoważneinia Zarządu Miejskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy Mosina
 137.  XVII/137/99  30.09.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wiórku - działki nr 63 i 75)
 138.  XVII/138/99  30.09.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Krosno dz. nr ewid. 79/16
 139.  XVII/139/99  30.09.1999 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu lasów ochronnych na terenie Gminy Mosina
 140.  XVII/140/99 30.09.1999 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Rogalinek
 141.  XVII/141/99  30.09.1999 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Bożeny Jakś
 142.  XVIII/142/99  28.10.1999 r.
w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 143.  XVIII/143/99 28.10.1999 r.
 w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Okręgowego w Poznaniu
 144. XVIII/144/99
 28.10.1999 r.
w sprawie wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Śremie
 145.  XVIII/145/99  28.10.1999 r.
w sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Śremie
 146.  XVIII/146/99  28.10.1999 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Pecna, I etap: Drużyna-Nowinki"
 147. XVIII/147/99
 28.10.1999 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 1999 rok
 148.  XVIII/148/99 28.10.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 149. XVIII/149/99
28.10.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 150.  XVIII/150/99  28.10.1999 r.
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie
 151.  XIX/151/99 15.11.1999 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkole Nr 1" w Mosinie i utworzenia jednostki budżetowej "Przedszkole Nr 1" w Mosinie
 152.  XIX/152/99 15.11.1999 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkole Nr 2" w Mosinie i utworzenia jednostki budżetowej "Przedszkole Nr 2" w Mosinie  
 153.  XIX/153/99  15.11.1999 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkole Nr 3" w Mosinie i utworzenia jednostki budżetowej "Przedszkole Nr 3" w Mosinie  
 154.  XIX/154/99  15.11.1999 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Przedszkole Nr 4" w Mosinie i utworzenia jednostki budżetowej "Przedszkole Nr 4" w Mosinie  
 155.  XIX/155/99  15.11.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 156.  XIX/156/99  15.11.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 157.  XIX/157/99 15.11.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i aktywizacji gospodarczej w Czapurach obejmujących działki o nr geod. 231/1, 235/3, 235/4, 235/17 do 235/24
 158.  XIX/158/99  15.11.1999 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Czapury
 159.  XIX/159/99 15.11.1999 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
 160.  XIX/160/99 15.11.1999 r.
 w sprawie zmian w składzie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 161.  XX/161/99  2.12.1999 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości za rok 2000
 162.  XX/162/99 2.12.1999 r.
w sprawie srawek podatku od środków transportowych na 2000 r.
 163. XX/163/99
2.12.1999 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2000
 164. XX/164/99
2.12.1999 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2000
 165. XX/165/99
2.12.1999 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2000
 166.  XX/166/99 2.12.1999 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 1999 rok
 167.  XX/167/99  2.12.1999 r.
w sprawie zmiany opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Mosina przedszkoli publicznych
 168.  XX/168/99 2.12.1999 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych przy gminnych przedszkolach
 169.  XX/169/99 2.12.1999 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
 170.  XX/170/99 2.12.1999 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
 171.  XX/171/99 2.12.1999 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 172.  XX/172/99 2.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina
 173. XX/173/99
2.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina 
 174. XX/174/99
2.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 175.  XX/175/99  2.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 176.  XX/176/99  2.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina 
 177.  XX/177/99  2.12.1999 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do sprawowania funkcji wynikających z prawa pracy
 178.  XX/178/99 2.12.1999 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
 179.  XXI/179/99  30.12.1999 r.
w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 180. XXI/180/99
30.12.1999 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 1999 rok
 181. XXI/181/99
 30.12.1999 r.
w sprawie wyznaczenia reprezentanta mienia komunalnego do spółki prawa handlowego
 182.  XXI/182/99 30.12.1999 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr XVII/140/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Rogalinek
 183.  XXI/183/99 30.12.1999 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych przy gminnych szkołach podstawowych, Publicznym Gimnazjum w Mosinie oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mosinie
 184.  XXI/184/99  30.12.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego tren działki nr ewid. 1832/3
 185.  XXI/185/99 30.12.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego teren działki nr ewid. 1829/3
 186.  XXI/186/99  30.12.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego teren działki o nr ewid. 83/3, 103/3 i 133 położonych przy ul. Piaskowej we wsi Krosno
 187.  XXI/187/99 30.12.1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Czarnokurz w Mosinie, obejmującej działkę o nr ewid. 530
 188.  XXI/188/99 30.12.1999 r.
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 189.  XXI/189/99 30.12.1999 r.
 w sprawie określenia trybu przekazywania i rozliczania dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych
 190.  XXII/190/2000  26.01.2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 1999
 191. XXII/191/2000
26.01.2000 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 192. XXII/192/2000
26.01.2000 r.
w sprawie zwolenienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
 193.  XXII/193/2000  26.01.2000 r.
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina obejmującego teren wsi Krosno (działki o nr ewid. 140, 141/7, 143)
 194.  XXII/194/2000  26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 195.  XXII/195/2000 26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Czarnokurz w Mosinie
 196.  XXII/196/2000 26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 197. XXII/197/2000
26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 198. XXII/198/2000
26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
 199.  XXII/199/2000 26.01.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
 200.  XXII/200/2000 26.01.2000 r.
w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2000
 201. XXII/201/2000
 26.01.2000 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 202. XXIII/202/2000
 24.02.2000 r.
 w sprawie przyjęcia Programu "Przyjazna Gmina"
 203. XXIII/203/2000
 24.02.2000 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Mosina dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
 204.  XXIII/204/2000  24.02.2000 r.
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
 205. XXIII/205/2000
 24.02.2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 roku
 206.  XXIII/206/2000  24.02.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina i miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Czarnokurz w Mosinie
 207. XXIII/207/2000
24.02.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej na obszarze Gminy Mosina, wieś Daszewice - rejon ul. Rogalińskiej
 208. XXIII/208/2000
 24.02.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 209. XXIII/209/2000
 24.02.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
 210. XXIII/210/2000
24.02.2000 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 211. XXIV/211/2000
30.03.2000 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Pecna - II etap"
 212. XXIV/212/2000
30.03.2000 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 213.  XXV/213/2000  12.04.2000 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 214.  XXV/214/2000 12.04.2000 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 215. XXV/215/2000
12.04.2000 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
 216.  XXV/216/2000  12.04.2000 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wiórek
 217.  XXV/217/2000 12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 218.  XXV/218/2000  12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 219.  XXV/219/2000 12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 220. XXV/220/2000
12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 221.  XXV/221/2000  12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 222.  XXV/222/2000 12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 223.  XXV/223/2000  12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 224. XXV/224/2000
 12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 225.  XXV/225/2000  12.04.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej Daszewice - działka nr 362
 226.  XXV/226/2000 12.04.2000 r.
o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 227.  XXV/227/2000 12.04.2000 r.
 o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 228.  XXV/228/2000 12.04.2000 r.
o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
 229.  XXV/229/2000 12.04.2000 r.
 o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 230. XXV/230/2000
12.04.2000 r.
o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
231.
 XXVI/231/2000 27.04.2000 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Mosinie za 1999 r.
 232.  XXVIII/232/2000  25.05.2000 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr XXIV/212/2000 z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 233.  XXVIII/233/2000  25.05.2000 r.
w sprawie powierzenia Zarządowi Miejskiemu uprawnienia do ustalania wysokości cen za dostarczoną wodę z wodociągów gminnych
 234. XXVIII/234/2000
25.05.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, w części wsi Krosno, obejmującej działki o nr ewid. od 158/4 do 158/14
 235.  XXVIII/235/2000  25.05.2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, w części wsi Czapury, obejmującej obszar działek o nr ewid.: 2/1 i 2/2
 236. XXVIII/236/2000
25.05.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina"
 237.  XXVIII/237/2000 25.05.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 238.  XXVIII/238/2000 25.05.2000 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 239.  XXVIII/239/2000  25.05.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 240.  XXVIII/240/2000 25.05.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 241.  XXVIII/241/2000  25.05.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 242.  XXIX/242/2000  29.06.2000 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 243.  XXIX/243/2000  29.06.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Rogalin, obejmującej część działek o nr ewid. 154/1 i 154/5
 244. XXIX/244/2000
29.06.2000 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 245.  XXIX/245/2000  29.06.2000 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosno
 246. XXIX/246/2000
 29.06.2000 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasinowo
 247.  XXIX/247/2000 29.06.2000 r.
w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
 248.  XXX/248/2000 27.07.2000 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
 249.  XXX/249/2000 27.07.2000 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna w Mosinie"
 250. XXX/250/2000
 27.07.2000 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 251.  XXX/251/2000  27.07.2000 r.
w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla części terenu wsi Rogalin
 252. XXX/252/2000
 27.07.2000 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina"
 253.  XXX/253/2000 27.07.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 254.  XXX/254/2000 27.07.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 255.  XXX/255/2000 27.07.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 256.  XXX/256/2000 27.07.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 257. XXXI/257/2000
7.09.2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 258. XXXI/258/2000
7.09.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina"
 259.  XXXI/259/2000  7.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, we wsi Radzewice, obejmującej część działki o nr ewid. 468/4
 260.  XXXI/260/2000  7.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, we wsi Daszewice, obejmującej działki o nr ewid. 115/1, 128, 129, 130, 132/2, 132/3, 132/4, 133/2, 133/3 i 133/4
 261.  XXXI/261/2000 7.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Baranowo, działka o nr ewid. 52
 262. XXXI/262/2000
7.09.2000 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr XXX/251/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla części terenu wsi Rogalin
 263.  XXXI/263/2000 7.09.2000 r.
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego
 264. XXXI/264/2000
7.09.2000 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Stanisława Staszica - Samodzielny Publiczny ZOZ w Ludwikowie
 265.  XXXI/265/2000 7.09.2000 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej
 266.  XXXII/266/2000  28.09.2000 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 267.  XXXII/267/2000  28.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Bolesławiec, obejmującej część działki o nr ewid. 50/8
 268.  XXXII/268/2000  28.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Daszewice, część działki o nr ewid. 232
 269.  XXXII/269/2000  28.09.2000 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach obejmującej działki o nr ewid.: 73/47, 73/48, 73/49, 73/100, 73/101, 73/102, 73/103, 73/104, 73/105, 75/21, 75/22, 75/24
 270. XXXII/270/2000
 28.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Daszewice, obejmującej działki o nr ewid.: 633/1, 633/2, 634/1, 634/2
 271.  XXXII/271/2000 28.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek, obejmującej działkę o nr ewid. 169/2
 272.  XXXII/272/2000 28.09.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina obejmującej część terenu działki o nr ewid. 91j w Mosinie
 273.  XXXII/273/2000 28.09.2000 r.
w sprawie współpracy między Gminą Mosina a Gminą Seelze
 274. XXXIII/274/2000
26.10.2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/249/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna w Mosinie"
 275.  XXXIII/275/2000  26.10.2000 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 276.  XXXIII/276/2000 26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 277. XXXIII/277/2000
 26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 278. XXXIII/278/2000
26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 279.  XXXIII/279/2000 26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 280.  XXXIII/280/2000 26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 281. XXXIII/281/2000
26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 282.  XXXIII/282/2000  26.10.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 283.  XXXIII/283/2000 26.10.2000 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie
 284. XXXIII/284/2000
 26.10.2000 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr XLV/361/98 z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 285.  XXXIV/285/2000 14.12.2000 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 286.  XXXIV/286/2000  14.12.2000 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 287. XXXIV/287/2000
 14.12.2000 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2001
 288.  XXXIV/288/2000 14.12.2000 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2001
 289. XXXIV/289/2000
 14.12.2000 r.
w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2001
 290.  XXXIV/290/2000  14.12.2000 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2001
 291.  XXXIV/291/2000 14.12.2000 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2001
 292. XXXIV/292/2000
 14.12.2000 r.
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina dotyczącego obszaru wsi Daszewice, obejmującego część działki o nr ewid. 76
 293.  XXXIV/293/2000  14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, obejmującej część działki o nr ewid. 1933/2 w Mosinie przy ul. Dworcowej
 294.  XXXIV/294/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, obejmującej działkę o nr ewid. 269/8 w Mosinie przy ul. Pożegowskiej
 295.  XXXIV/295/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Dymaczewo Nowe, obejmującej część działek o nr ewid.: 124 i 125
 296.  XXXIV/296/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Dymaczewo Stare, obejmującej działki o nr ewid.: 28 i 30
 297.  XXXIV/297/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Krajkowo, obejmującej działki o nr ewid.: 147/1, 147/2, 147/3
 298.  XXXIV/298/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Nowinki, obejmującej część działki o nr ewid. 263
 299.  XXXIV/299/2000  14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Rogalin, obejmującej część działki o nr ewid. 189
 300. XXXIV/300/2000
14.12.2000 r.
 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Rogalin, obejmującej działkę o nr ewid. 79
 301.  XXXIV/301/2000 14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Rogalinek, obejmującej działkę o nr ewid. 529/4
 302.  XXXIV/302/2000  14.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Rogalinek, obejmującej działki o nr ewid.: 636/10, 636/11, 636/15, 636/16, 636/17 oraz części działki o nr ewid.: 636/12
 303.  XXXIV/303/2000 14.12.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 304.  XXXIV/304/2000  14.12.2000 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 305.  XXXV/305/2000  28.12.2000 r.
w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 306.  XXXV/306/2000 28.12.2000 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2000 rok
 307. XXXV/307/2000
28.12.2000 r.
 w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2001
 308.  XXXV/308/2000 28.12.2000 r.
 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
 309.  XXXVI/309/01 25.01.2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu
 310.  XXXVI/310/01 25.01.2001 r.
w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie
 311.  XXXVI/311/01 25.01.2001 r.
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
 312.  XXXVI/312/01  25.01.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 313.  XXXVI/313/01  25.01.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 314.  XXXVI/314/01 25.01.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 315. XXXVI/315/01
25.01.2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu przekazywania i rozliczania dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych
 316.  XXXVI/316/01 25.01.2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/98 z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie miesięcznych diet dla radnych, radnych kierujących pracami Rady i stałych Komisji Rady, członków Komisji spoza Rady oraz radnych będących nieetatowymi członkami Zarządu Miejskiego
 317.  XXXVII/317/01  22.02.2001 r.
w sprawie rozszerzenia granic Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
 318. XXXVII/318/01
 22.02.2001 r.
w sprawie przekazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego
 319.  XXXVII/319/01 22.02.2001 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 320.  XXXVII/320/01 22.02.2001 r.
w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Daszewice, w rejonie ulicy Rogalińskiej, obejmującego część działki o nr ewid. 76"
 321.  XXXVII/321/01  22.02.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 322.  XXXVII/322/01 22.02.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 323.  XXXVII/323/01  22.02.2001 r.
w sprawie zmian w składzie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
324.  XXXVIII/324/01
 15.03.2001 r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę trzech budynków mieszkalnych w Krośnie
 325.  XXXVIII/325/01  15.03.2001 r.
w sprawie zaciąnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna wsi Pecna - II etap, 2 część"
 326.  XXXVIII/326/01 15.03.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 327.  XXXVIII/327/01  15.03.2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie
 328. XXXVIII/328/01
15.03.2001 r.
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi w Gminie Mosina"
 329.  XXXVIII/329/01  15.03.2001 r.
w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla części terenu wsi Czapury
 330.  XXXVIII/330/01 15.03.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagorodowej, we wsi Bolesławiec, obejmującego część działki o nr ewid. 16"
 331.  XXXVIII/331/01 15.03.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującego działki o nr ewid. 33/1 i 34"
 332.  XXXVIII/332/01  15.03.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, we wsi Czapury, obejmującego działkę o nr ewid. 235/35"
 333.  XXXVIII/333/01  15.03.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina", obejmującej obszar działki o nr ewid. 83/6 we wsi Krosno
 334.  XXXVIII/334/01  15.03.2001 r.
w sprawie powołania "Komitetu Honorowego Obchodów 700-lecia Królewskiego Miasta Mosina"
 335.  XXXIX/335/01 29.03.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 336. XXXIX/336/01
 29.03.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2001
 337.  XXXIX/337/01  29.03.2001 r.
w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
 338.  XXXIX/338/01  29.03.2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000
339.   XXXIX/339/01 29.03.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych
 340.  XXXIX/340/01 29.03.2001 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospoliej Mosińskiej
 341.  XXXIX/341/01 29.03.2001 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 342.  XL/342/01 10.04.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego działki o nr ewid. 33 i 37"
 343.  XL/343/01  10.04.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmującego działkę o nr ewid.112"
 344. XL/344/01
10.04.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 345.  XL/345/01 10.04.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 346.  XL/346/01  10.04.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 347.  XL/347/01 10.04.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 348.  XL/348/01  10.04.2001 r.
w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina" dla częsci terenu wsi Borkowice
 349.  XLI/349/01 26.04.2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Mosinie za 2000 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2000 rok
 350. XLIII/350/01
31.05.2001 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie
 351.  XLIII/351/01 31.05.2001 r.
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy jeziorze w Dymaczewie Nowym
 352.  XLIII/352/01  31.05.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Jasnej i Śremskiej w Mosinie"
 353.  XLIII/353/01 31.05.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieskaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Chopina w Mosinie"
 354. XLIII/354/01
31.05.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 225/3"
 355.  XLIII/355/01  31.05.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 356. XLIII/356/01
31.05.2001 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 357.  XLIII/357/01 31.05.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 358.  XLIII/358/01 31.05.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 359.  XLIV/359/01 28.06.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 360. XLIV/360/01
28.06.2001 r.
 w sprawie "Regulaminu przyznawania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie gminy Mosina"
 361.  XLIV/361/01 28.06.2001 r.
 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie gminy Mosina
 362.  XLIV/362/01 28.06.2001 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 363. XLIV/363/01
 28.06.2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/257/2000 z dnia 7 września 2000 r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektówych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 364.  XLIV/364/01 28.06.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jedorodzinnego we wsi Babki, obejmującego obszar działek o nr ewid. od 8/2 do 8/6, 13 i część działki o nr ewid. 8/7"
 365.  XLIV/365/01 28.06.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Baranówko, na obszarze działki o nr ewid. 128/3"
 366. XLIV/366/01
 28.06.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i rzemieślniczej we wsi Krosno na obszarze części działek o nr ewid.: 143, 144, 151/5, 151/4, 153/1, 153/7, 153/8 i 158/14
 367.  XLIV/367/01  28.06.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, na obszarze części działki o nr ewid. 263"
 368.  XLIV/368/01 28.06.2001 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 369. XLIV/369/01
28.06.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscoweych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina
 370.  XLIV/370/01 28.06.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 371.  XLIV/371/01 28.06.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina  
 372.  XLIV/372/01 28.06.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 373.  XLIV/373/01  28.06.2001 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepublicznych zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji
 374. XLIV/374/01
28.06.2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Stanisława Staszica - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ludwikowie
 375.  XLIV/375/01  28.06.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującego obszar działki o nr ewid. 13"
 376.  XLV/376/01 30.08.2001 r.
 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina
 377.  XLV/377/01  30.08.2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 378.  XLV/378/01  30.08.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
 379.  XLV/379/01  30.08.2001 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu lasów ochronnych na terenie gminy Mosina
 380.  XLV/380/01 30.08.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego i działalności gospodarczej we wsi Czapury, w rejonie ulicy Leśnej, obejmującego obszar działek o nr ewid.: od 241/3 do 241/11 i 242/3 do 242/11"
 381.  XLV/381/01 30.08.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Daszewice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 362/3 - 362/10"
 382.  XLV/382/01 30.08.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego we wsi Rogalinek, obejmującego obszar działek o nr ewid. 637/3 i 637/2"
 383.  XLV/383/01 30.08.2001 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego
 384.  XLVI/384/01  27.09.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 385. XLVI/385/01
27.09.2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 386.  XLVI/386/01  27.09.2001 r.
 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 387.  XLVI/387/01  27.09.2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 388.  XLVI/388/01 27.09.2001 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 389. XLVI/389/01
27.09.2001 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 390.  XLVIII/390/01 30.10.2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina
 391.  XLVIII/391/01 30.10.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 392.  XLVIII/392/01 30.10.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów cmentarza we wsi Czapury, obejmujących obszar części działek o nr ewid. 80, 81 i 83"
 393. XLVIII/393/01
 30.10.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działki o nr ewid. 620/6, 632/4 i część działki o nr ewid. 632/3"
 394.  XLVIII/394/01 30.10.2001 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wyznaczającego przebieg dwóch torów linii 220 kV i dwóch torów linii 400 kV Plewiska-Kromolice, na odcinku przejścia przez miejscowość Wiórek
 395. XLVIII/395/01
30.10.2001 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wyznaczającego przebieg dwóch torów linii 400 kV, pomiędzy 4-torową linią Plewiska-Kromolice, a stacją 220/110 kV Poznań-Południe, w obrębach Wiórek, Czapury i Babki
 396.  XLVIII/396/01 30.10.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 397.  XLVIII/397/01  30.10.2001 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 398.  XLVIII/398/01  30.10.2001 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 399.  XLVIII/399/01 30.10.2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Daszewice
 400.  XLVIII/400/01 30.10.2001 r.
 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Drużyna
 401.  XLVIII/401/01  30.10.2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dymaczewo Nowe
 402.  XLVIII/402/01 30.10.2001 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowinki
 403.  XLVIII/403/01 30.10.2001 r.
 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rogalinek
 404. XLVIII/404/01
30.10.2001 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
 405.  XLIX/405/01  29.11.2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002
406.   XLIX/406/01  29.11.2001 r.
 w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2002
 407. XLIX/407/01
 29.11.2001 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002
 408.  XLIX/408/01  29.11.2001 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2002
 409.  XLIX/409/01 29.11.2001 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002
 410.  XLIX/410/01 29.11.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
 411.  XLIX/411/01  29.11.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy mosina na rok 2001
 412. XLIX/412/01
29.11.2001 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
 413. XLIX/413/01
29.11.2001 r.
w sprawie Statutu Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie
 414.  XLIX/414/01  29.11.2001 r.
 w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina
 415.  XLIX/415/01 29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie"
 416.  XLIX/416/01 29.11.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych
 417.  XLIX/417/01 29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Bolesławiec, obejmującego obszar częsci działki o nr ewid. 2"
 418.  XLIX/418/01 29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Krosno, obejmującego obszar częśći działki o nr ewid. 162"
 419.  XLIX/419/01  29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej i usług komunikacji samochodowej we wsi Krosno, obejmujących obszar części działek o nr ewid. 167/3 i 163/2"
 420.  XLIX/420/01  29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmujących obszar działek o nr ewid. 384 i 409"
 421.  XLIX/421/01 29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wiórek, obejmujących obszar działek o nr ewid. 93/1, 93/2 i 93/3"
 422.  XLIX/422/01  29.11.2001 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Żabinko, obejmujących działki o nr ewid. 351/1, 347/1 i 342/1 i części działek o nr ewid. 351/2 i 348"
 423. L/423/01
 13.12.2001 r.
dotycząca zmiany uchwały Nr XLIX/409/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002
 424.  LI/424/01 28.12.2001 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a takżę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Probelmów Alkoholowych
 425.  LI/425/01 28.12.2001 r.
 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002
 426.  LI/426/01 28.12.2001 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001
 427.  LII/427/02 24.01.2002 r.
w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
 428.  LII/428/02  24.01.2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002
 429.  LII/429/02  24.01.2002 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
 430.  LII/430/02 24.01.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina
 431.  LII/431/02 24.01.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 432.  LII/432/02 24.01.2002 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 433.  LII/433/02  24.01.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 434.  LII/434/02 24.01.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
 435.  LII/435/02 24.01.2002 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 436. LII/436/02
 24.01.2002 r.
w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2002
 437. LIV/437/02
21.02.2002 r.
w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum w Daszewicach
 438.  LIV/438/02 21.02.2002 r.
w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum w Pecnej 
 439.  LIV/439/02 21.02.2002 r.
w sprawie Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie
 440.  LIV/440/02 21.02.2002 r.
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Majątek Rogalin Sp. z o.o. z siedzibą w Rogalinie do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmujących działki o nr ewid. 124, 125/2, 128/1, 128/2, 134, 135
 441.  LIV/441/02  21.02.2002 r.
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmujących działki o nr ewid. 124, 125/2, 128/1, 128/2, 134, 135
 442.  LIV/442/02 21.02.2002 r.
o przystąpeiniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 443.  LIV/443/02 21.02.2002 r.
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Mosinie
 444.  LIV/444/02 21.02.2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosinko
 445.  LIV/445/02  21.02.2002 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "TRAMPER"
 446.  LIV/446/02 21.02.2002 r.
dotycząca uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
 447. LIV/447/02
21.02.2002 r.
w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Bolesławiec
 448. LIV/448/02
 21.02.2002 r.
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
 449.  LIV/449/02  21.02.2002 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej
 450.  LV/450/02  28.03.2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002
 451.  LV/451/02  28.03.2002 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/448/02 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
 452.  LV/452/02 28.03.2002 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001"
 453. LV/453/02
28.03.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin, obejmujących działki o nr ewid. 124, 125/2, 128/1, 128/2, 134, 135"
 454. LV/454/02
28.03.2002 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 455.  LV/455/02 28.03.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 456.  LVI/456/02  18.04.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 457.  LVI/457/02 18.04.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 458.  LVI/458/02 18.04.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 459.  LVI/459/02  18.04.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 460.  LVI/460/02  18.04.2002 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 461. LVI/461/02
18.04.2002 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 462.  LVI/462/02 18.04.2002 r.
w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
 463.  LVI/463/02  18.04.2002 r.
 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 464.  LVII/464/02  25.04.2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Mosinie za 2001 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2001 rok
 465. LIX/465/02
27.06.2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002
466.  LIX/466/02 27.06.2002 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
467.   LIX/467/02  27.06.2002 r. 
dotycząca zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego
468.   LIX/468/02  27.06.2002 r.
w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Żabinko
 469.  LIX/469/02 27.06.2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Daszewice
 470. LIX/470/02
27.06.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w Mosinie, obejmującego obszar działki o nr ewid. 2724/1"
 471.  LIX/471/02  27.06.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice, obejmującej obszar działek o nr ewid. 65/4, 65/5, 65/6 i 65/7"
 472.  LIX/472/02  27.06.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla części działki o nr ewid. 264/4, położonej we wsi Nowinki"
 473.  LIX/473/02 27.06.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina"
 474.  LIX/474/02 27.06.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 475.   LIX/475/02  27.06.2002 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 476.  LIX/476/02  27.06.2002 r.
w sprawie okręgu wyborczego na terenie Gminy Mosina w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego
 477.  LIX/477/02 27.06.2002 r.
w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Mosina w wyborach samorządowych w roku 2002 
 478.  LX/478/02 31.07.2002 r.
w sprawie Statutu Gimnazjum w Daszewicach
 479.   LX/479/02  31.07.2002 r.  w sprawie Statutu Gimnazjum w Pecnej
 480.  LX/480/02
 31.07.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Poznaniu
 481.  LX/481/02 31.07.2002 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 482. LX/482/02
31.07.2002 r.
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
 483.  LX/483/02 31.07.2002 r.
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów"
 484.  LX/484/02 31.07.2002 r.
w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Mieczewo
 485.  LX/485/02  31.07.2002 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych
 486. LX/486/02
31.07.2002 r.
w sprawie Stowarzyszenia "Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna"
 487.  LX/487/02 31.07.2002 r.
w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania
 488. LXI/488/02
 5.09.2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002
 489.  LXI/489/02 5.09.2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Czapurach
 490.  LXI/490/02  5.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o nr ewid. 268 we wsi Daszewice"
 491.  LXI/491/02
5.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o nr ewid. 427 we wsi Daszewice"
492.   LXI/492/02 5.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego działkę o nr ewid. 95/2"
 493.  LXI/493/02 5.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Sowinki na obszarze działek o nr ewid. 144/1 i 144/2"
 494.  LXII/494/02 26.09.2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2002
 495.  LXII/495/02 26.09.2002 r.
w sprawie nadania Gimnazjum w Mosinie imienia Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
 496.  LXII/496/02  26.09.2002 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalania wynagrodzenia dla nie będących nauczycielami pracowników samorządowych szkół i przedszkoli oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina
 497.  LXII/497/02 26.09.2002 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina"
 498.  LXII/498/02 26.09.2002 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie
 499.  LXII/499/02  26.09.2002 r.
w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
 500.  LXII/500/02 26.09.2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Drużyna
 501.  LXII/501/02 26.09.2002 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosno
 502. LXII/502/02
26.09.2002 r.
w sprawie przyjęcia do rejestru ulic ulicy o nazwie "Daszewicka"
 503.  LXII/503/02 26.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie"
 504.  LXII/504/02 26.09.2002 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice"
 505.  LXII/505/02  26.09.2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina
 506.  LXII/506/02 26.09.2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego
 507. LXIII/507/02
10.10.2002 r.
w sprawie restruktoryzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Mosina