XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 grudnia 2020 r. i 20 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/326/21 w sprawie rozpatrzenia petycji Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/326/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/325/21 w sprawie rozpatrzenia petycji Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/325/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/324/21 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie


UCHWAŁA NR XXXVII/323/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czapurach

UCHWAŁA NR XXXVII/323/21.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/322/21 w sprawie nadania nazwy ulicy „BOHDANA SMOLENIA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranówko

UCHWAŁA NR XXXVII/322/21.pdf

OBWIESZCZENIE NR XXXVII/2/20 dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie

OBWIESZCZENIE NR XXXVII/2/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/321/20 w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXVII/321/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/320/20 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXVII/320/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/319/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR XXXVII/319/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/318/20 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/318/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/317/20 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXXVII/317/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/316/20 w sprawie nadania nazwy ulicy „JEMIOŁOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna

UCHWAŁA NR XXXVII/316/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/315/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach

UCHWAŁA NR XXXVII/315/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/314/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXVII/314/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/313/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położnej w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXVII/313/2.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/312/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina

UCHWAŁA NR XXXVII/312/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/311/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Daszewicach

UCHWAŁA NR XXXVII/311/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/310/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie

UCHWAŁA NR XXXVII/310/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/309/20 w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

UCHWAŁA NR XXXVII/309/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/308/20 w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

UCHWAŁA NR XXXVII/308/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/307/20 dotycząca strefy płatnego parkowania w Mosinie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkow

UCHWAŁA NR XXXVII/307/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/306/20 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

UCHWAŁA NR XXXVII/306/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/305/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027

UCHWAŁA NR XXXVII/305/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/304/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

UCHWAŁA NR XXXVII/304/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/303/20 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

UCHWAŁA NR XXXVII/303/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/302/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023"

UCHWAŁA NR XXXVII/302/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/301/20 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”

UCHWAŁA NR XXXVII/301/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/300/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”

UCHWAŁA NR XXXVII/300/20.pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/299/20 zmieniająca „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

UCHWAŁA NR XXXVII/299/20.pdf