XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 listopada 2020 r.

Obwieszczenie nr XXXVI/1/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Obwieszczenie nr XXXVI/1/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/298/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

Uchwała nr XXXVI/298/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/297/20 zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta Mieszkańca”

Uchwała nr XXXVI/297/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/296/20 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/296/2.pdf

Uchwała nr XXXVI/295/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Uchwała nr XXXVI/295/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/294/20 w sprawie przebiegu dróg gminnych

Uchwała nr XXXVI/294/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/293/20 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki

Uchwała nr XXXVI/293/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/292/20 w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi

Uchwała nr XXXVI/292/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/291/20 dotycząca zmiany uchwały z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części mi

Uchwała nr XXXVI/291/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/290/20 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023

Uchwała nr XXXVI/290/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/289/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027

Uchwała nr XXXVI/289/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/288/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała nr XXXVI/288/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/287/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała nr XXXVI/287/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/286/20 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała nr XXXVI/286/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/285/20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVI/285/20.pdf

Uchwała nr XXXVI/284/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029

Uchwała nr XXXVI/284/20.pdf