XXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/209/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

Uchwała Nr XXVII/209/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/208/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXVII/208/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/207/20 w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Uchwała Nr XXVII/207/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/206/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe g

Uchwała Nr XXVII/206/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/205/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr XXVII/205/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/204/20 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr XXVII/204/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/203/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P - ul. Śremską w m. Świątniki

Uchwała Nr XXVII/203/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/202/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P

Uchwała Nr XXVII/202/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/201/20 w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 431

Uchwała Nr XXVII/201/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/200/20 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Radzewice

Uchwała Nr XXVII/200/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/199/20 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Dymaczewo Stare

Uchwała Nr XXVII/199/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/198/20 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Dymaczewo Stare

Uchwała Nr XXVII/198/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/197/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań

Uchwała Nr XXVII/197/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/196/20 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina –

Uchwała Nr XXVII/196/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/195/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029

Uchwała Nr XXVII/195/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/194/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/194/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/193/20 zmieniająca uchwałę dotyczącą Regulaminu udzielania stypendiów i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów wskazanych klas szkół podstawowych oraz klas oddziałów gimna

Uchwała Nr XXVII/193/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/192/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026


Uchwała Nr XXVII/191/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/191/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/190/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo

Uchwała Nr XXVII/190/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/189/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury

Uchwała Nr XXVII/189/20.pdf

Uchwała Nr XXVII/188/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap I Krosinko