XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustale

OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/369/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIII/369/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/368/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIII/368/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/367/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Wiórku

UCHWAŁA NR XLIII/367/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowien

UCHWAŁA NR XLIII/366/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/365/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu

UCHWAŁA NR XLIII/365/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Gminę Mosina nieruchomości w Rogalinku

UCHWAŁA NR XLIII/364/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/363/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIII/363/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/362/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR XLIII/362/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/361/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowan

UCHWAŁA NR XLIII/361/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/360/21 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021

UCHWAŁA NR XLIII/360/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/359/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

UCHWAŁA NR XLIII/359/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/358/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

UCHWAŁA NR XLIII/358/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/357/21 dotycząca terminów płatności rat podatku od nieruchomości w roku 2021 dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19

UCHWAŁA NR XLIII/357/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/356/21 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

UCHWAŁA NR XLIII/356/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/355/21 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

UCHWAŁA NR XLIII/355/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/354/21 w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XLIII/354/21.pdf

UCHWAŁA NR XLIII/353/21 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

UCHWAŁA NR XLIII/353/21.pdf