XIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XIX/139/19 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/139/19.pdf

Uchwała Nr XIX/138/19 w sprawie rekomendacji trzech członków Rady Nadzorczej „Parku Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie

Uchwała Nr XIX/138/19.pdf

Uchwała Nr XIX/137/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji


Uchwała Nr XIX/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowan

Uchwała Nr XIX/136/19.pdf

Uchwała Nr XIX/135/19 zmieniająca uchwałę dotyczącą sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Uchwała Nr XIX/135/19.pdf

Uchwała Nr XIX/134/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XIX/134/19.pdf

Uchwała Nr XIX/133/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XIX/133/19.pdf

Uchwała Nr XIX/132/19 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Uchwała Nr XIX/132/19.pdf

Uchwała Nr XIX/131/19 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Fund

Uchwała Nr XIX/131/19.pdf

Uchwała Nr XIX/130/19 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

Uchwała Nr XIX/130/19.pdf

Uchwała Nr XIX/129/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”

Uchwała Nr XIX/129/19.pdf

Uchwała Nr XIX/128/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna


Uchwała Nr XIX/127/19 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Uchwała Nr XIX/127/19.pdf

Uchwała Nr XIX/126/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Mosina za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany

Uchwała Nr XIX/126/19.pdf