VII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Uchwała Nr VII/47/19.pdf

Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie przekazania petycji 51 mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia 17 lutego 2019 r. Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr VII/46/19.pdf

Uchwała Nr VII/45/19 dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 25 stycznia 2019 r. (data wpływu: 28 stycznia 2019 r., numer porządkowy: BR.1511.4.2019) na Kierownika Ośro

Uchwała Nr VII/45/19.pdf

Uchwała Nr VII/44/19 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2019 r. na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha (numer porządkowy: BR.1510.7.2019) w przedmiocie nieudzielenia od

Uchwała Nr VII/44/19.pdf

Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr VII/43/19.pdf

Uchwała Nr VII/42/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr VII/42/19.pdf

Uchwała Nr VII/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”

Uchwała Nr VII/41/19.pdf

Uchwała Nr VII/40/19 w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla

Uchwała Nr VII/40/19.pdf

Uchwała Nr VII/39/19 dotycząca jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł i przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wy

Uchwała Nr VII/39/19.pdf

Uchwała Nr VII/38/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mosina

Uchwała Nr VII/38/19.pdf

Uchwała Nr VII/37/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych

Uchwała Nr VII/37/19.pdf

Uchwała Nr VII/36/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII/36/19.pdf

Uchwała Nr VII/35/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr VII/35/19.pdf

Uchwała Nr VII/34/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury

Uchwała Nr VII/34/19.pdf

Uchwała Nr VII/33/19 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosi

Uchwała Nr VII/33/19.pdf

Uchwała Nr VII/32/19 w sprawie nadania nazwy ulicy „SKRAJNA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Mosina

Uchwała Nr VII/32/19.pdf

Uchwała Nr VII/31/19 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr VII/31/19.pdf