XX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 19 i 29.12.2011 r.

Uchwała Nr XX/156/11 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego


Uchwała Nr XX/155/11 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Rogalinie


Uchwała Nr XX/154/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach


Uchwała Nr XX/153/11 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”


Uchwała Nr XX/152/11 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”


Uchwała Nr XX/151/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr XX/150/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr XX/149/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr XX/148/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr XX/147/11 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1659/1, o powierzchni 775 m², położonej w Mosi


Uchwała Nr XX/146/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina


Uchwała Nr XX/145/11 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Kolegium RIO w Poznaniu Uchwałą Nr I/65/2012 z 12.01.2012 r. stwierdziło n


Uchwała Nr XX/144/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011


Uchwała Nr XX/143/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011 – 2018


Uchwała Nr XX/142/11 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania


Uchwała Nr XX/141/11 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego