XL sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.02.2013 r.

Uchwała Nr XL/281/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XL/281/13.PDF

Uchwała Nr XL/280/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Janiny Tafelskiej–Stachowiak na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XL/280/13.PDF

Uchwała Nr XL/279/13 Rady Miejskiej w Mosinie dotycząca przekazania do Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na wniosek Wielkopolski

Uchwała Nr XL/279/13.PDF

Uchwała Nr XL/278/13 dotycząca dotacji dla: publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepubliczny

Uchwała Nr XL/278/13.PDF

Uchwała Nr XL/277/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XL/277/13.PDF

Uchwała Nr XL/276/13 Rady Miejskiej w Mosinie dotycząca wymagań dla ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla nich ora

Uchwała Nr XL/276/13.PDF

Uchwała Nr XL/275/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XL/275/13.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1. 188.2013.8 z dnia 2.04.2013 r. orzekł nieważność powyższej uchwały)


Uchwała Nr XL/274/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XL/274/13.PDF

Uchwała Nr XL/273/13 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

Uchwała Nr XL/273/13.PDF

Uchwała nr XL/272/13 Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina

Uchwała Nr XL/272/13.PDF