IX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.03.2011 r.

Uchwała Nr IX/58/11 w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego, sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN.I-8.4131-1-118/11 z 4.05.20


Uchwała Nr IX/57/11 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski


Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Mieczewo


Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury


Uchwała Nr IX/54/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie


Uchwała Nr IX/53/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie


Uchwała Nr IX/52/11 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie


Uchwała Nr IX/51/11 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr IX/50/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr IX/49/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2011


Uchwała Nr IX/48/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011


Uchwała Nr IX/47/11 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podleg


Uchwała Nr IX/46/11 dotycząca zmiany Uchwały Nr XXX/250/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzeb


Uchwała Nr IX/45/11 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2011-2014”


Uchwała Nr IX/44/11 w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 2010 - 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitaliza


Uchwała Nr IX/43/11 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej