IV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.12.2010 r.

Uchwała nr IV/20/10 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”

UCHWAŁA NR IV/20/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póź.zm.) i art. 6 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm), w związku z likwidacją zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na zasadzie przekształcenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, zwanego dalej „Zakładem”.

2. Celem utworzenia Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy, w szczególności, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

2) utrzymania czystości i porządku;

3) utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów;

4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

5) wywozu odpadów komunalnych;

6) lokalnego transportu zbiorowego;

7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;

8) zieleni miejskiej i zadrzewienia;

9) targowisk i hal targowych.

§ 2. 1. Nowotworzona Spółka, powstała z przekształcenia Zakładu, przejmuje składniki mienia Zakładu.

2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje Spółka.

3. Spółka, powstała w wyniku przekształcenia Zakładu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

§ 3. Burmistrz Gminy wykona wszystkie czynności związane z przekształceniem i utworzeniem Spółki, a w szczególności:

1) szczegółowo określi składniki majątku przechodzącego do Spółki,

2) określi wysokość kapitału zakładowego Spółki,

3) opracuje akt założycielski Spółki,

4) dokona powołania członków rady nadzorczej Spółki.

§ 4. Utworzenie Spółki nastąpić winno w terminie do 31 marca 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego umożliwi Gminie Mosina realizowanie zadań własnych w nowej formie organizacyjnej, charakteryzującej się między innymi: posiadaniem osobowości prawnej, wprowadzeniem systemu organizacji opartego na efektywniejszym procesie zarządzania oraz większej możliwości pozyskiwania kapitału.


Uchwała nr IV/19/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

UCHWAŁA NR IV/19/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Mosinie”, zwany dalej „Zakładem”, celem jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Utworzenie spółki nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Zakładu przejmie nowo utworzona spółka prawa handlowego.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmie nowo utworzona spółka prawa handlowego.

§ 4. Likwidacja Zakładu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego powinna nastąpić w terminie do dnia 31 marca 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych nastąpiła zmiana zakresu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, jakie mogą być realizowane przez zakład budżetowy. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne zawęziły obszar działalności tej formy organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych w stosunku do obecnie realizowanych zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.