III Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 17.12.2010 r.

Uchwała nr III/18/10 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN.I-8 0911- 18/11 z 19.01.2011 r. orzekł nieważność § 2 uchwały)

UCHWAŁA NR III/18/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), a także na podstawie § 2 pkt 1 lit. b, § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uzywania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Gminy Mosina Pani Zofii Springer w następującej wysokości:

a) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.100,00 zł;

b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.700,00 zł;

c) dodatek specjalny - 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.360,00 zł;

d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.020,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się Burmistrzowi do celów służbowych miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne samochodem niebędącym własnością pracodawcy w wysokości 300 km.

2. Ustala się koszt używania pojazdów do celów służbowych za 1 km przebiegu pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³, według stawki określonej w wyżej powołanym rozporządzeniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 11 grudnia 2010 r.


Uchwała nr III/17/10 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina

UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, niebędącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:

a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,5214 zł,

b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł.

2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 2. Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szeszuła.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/16/10 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR III/16/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

1) za sprawowanie mandatu radnego - 61 %

2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:

a) Przewodniczący Rady - 50 %

b) Wiceprzewodniczący Rady - 25 %

3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:

a) przewodniczący komisji - 9 %

b) zastępca przewodniczącego komisji - 6 %

§ 2. Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 6 % za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie – 9 %.

§ 3. Za każdą nieobecność na planowanej sesji Rady Miejskiej lub planowanym posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 10 %, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.


Uchwała nr III/15/10 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r.

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1) Jerzy Falbierski

2) Marian Jabłoński

3) Łukasz Kasprowicz

4) Maria Krause

5) Wiesława Mania

6) Jan Marciniak

7) Ryszard Rybicki

8) Małgorzata Twardowska

9) Waldemar Waligórski

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Jerzy Falbierski

2) Łukasz Kasprowicz

3) Aleksandra Miedziarek-Rogal

4) Marian Osuch

5) Krzysztof Siestrzencewicz

6) Waldemar Wiązek

7) Piotr Wilanowski

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

1) Barbara Czaińska

2) Małgorzata Kaptur

3) Wiesława Mania

4) Jacek Rogalka

5) Jacek Szeszuła

6) Piotr Wilanowski

7) Tomasz Żak

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

1) Antoni Karliński

2) Kordian Kleiber

3) Maria Krause

4) Jan Marciniak

5) Krzysztof Siestrzencewicz

6) Waldemar Waligórski

7) Waldemar Wiązek

8) Piotr Wilanowski

9) Tomasz Żak

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

1) Antoni Karliński

2) Kordian Kleiber

3) Jacek Rogalka

4) Ryszard Rybicki

5) Waldemar Waligórski

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

1) Łukasz Kasprowicz

2) Marian Osuch

3) Jacek Rogalka

4) Ryszard Rybicki

5) Krzysztof Siestrzencewicz

6) Jacek Szeszuła

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

1) Barbara Czaińska

2) Antoni Karliński

3) Kordian Kleiber

4) Wiesława Mania

5) Aleksandra Miedziarek-Rogal

6) Marian Osuch

7) Waldemar Wiązek


Uchwała nr III/14/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 80 ust. 3 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Mariana Jabłońskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/13/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 oraz § 80 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Mosina stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

1) Barbara Czaińska,

2) Marian Jabłoński,

3) Małgorzata Kaptur,

4) Maria Krause,

5) Małgorzata Twardowska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/12/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie

UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 118/11 i 118/12, nazwę „Wiosenna”.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

§ 3. Ustalona uchwałą nazwa drogi wewnętrznej podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

W dniu 3 września 2008 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PP. AC.7430-101/08 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości położonej w Mieczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Mieczewo, arkusz mapy 1, działki 118/1 oraz 118/2 na działki o numerach ewidencyjnych: 118/4-118/11 i 118/12-118/19, położone w Mieczewie, z której wynika, że obsługa komunikacyjna wydzielonych działek 118/4-118/10 oraz 118/13-118/19 musi odbywać się drogą wewnętrzną, którą stanowią działki o numerach ewidencyjnych 118/11 i 118/12. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), właściciel drogi wewnętrznej wyraził zgodę na nadanie nazwy tej drodze, a Rada Sołecka Mieczewa złożyła wniosek o nadanie nazwy „Wiosenna”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr III/12/10.PDF


Uchwała nr III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18, na czas oznaczony do lat 3

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18, na czas oznaczony do lat 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat:

1) pomieszczeń użytkowych o powierzchni 26 m², położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18, na rzecz Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej – Gabinet Stomatologiczny Aleksandra Korytowska, z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 18;

2) pomieszczeń użytkowych o powierzchni 74,2 m², położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18 na rzecz Przychodni Lekarza Rodzinnego „PECMED”, z siedzibą w Pecnej przy ul. Głównej 18.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Najemcy wskazani w § 1 uchwały, wynajmują przedmiotowe lokale użytkowe na prowadzenie gabinetów lekarskich na podstawie umów zawartych z Gminą Mosina na czas oznaczony do lat 3, upływający z dniem 31 grudnia 2010 r. Zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do lat trzech, ułatwi najemcom gabinetów lekarskich coroczne negocjowanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia i będzie stanowić zabezpieczenie ciągłości świadczeń usług medycznych dla mieszkańców Pecnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr III/10/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu, położonego w Mosinie, na czas oznaczony do lat 3

UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu, położonego w Mosinie, na czas oznaczony do lat 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat:

1) na grunt pod garażem o powierzchni 18 m², położony w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, z Panem Jackiem Graczem;

2) na grunt pod garażem o powierzchni 18 m², położony w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, z ENEĄ Operator Spółka z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września;

3) na grunt pod garażem o powierzchni 18 m², położony w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Mosinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Najemcy wskazani w § 1 uchwały, wynajmują grunt pod pobudowanymi garażami na działce o numerze ewidencyjnym 1933/7, stanowiącej własność Gminy Mosina. Obowiązujące umowy najmu zawarte są do dnia 31 grudnia 2010 r. W związku z upływem ważności umów najmu gruntu z dniem 31 grudnia 2010 r., najemcy wystąpili z wnioskami o spisanie kolejnych umów. Dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Uchwała nr III/9/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina

UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/412/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 dodaje się zdanie drugie: „Warunki zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego ustalane są w protokole uzgodnień pomiędzy stronami umowy notarialnej.”;

2) dotychczasowy § 5 skreśla się;

3) dotychczasowy § 6 otrzymuje nowe oznaczenie: „§ 5” i otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„§ 5. 1. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust. 1, podlega zapłacie jednorazowej, bądź w ratach.

2. Nabywca, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności, dokonuje jednorazowej wpłaty, równej cenie nabywanego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej.

3. Na wniosek osoby zainteresowanej, cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na roczne raty, na okres nie dłuższy, niż 10 lat.

4. Pierwsza rata płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności i nie może być niższa niż 30 % ceny sprzedaży.

5. Rozłożona na raty, niespłacona część ceny, podlega oprocentowaniu, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

6. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym hipotekę na nabywanym lokalu, w wysokości kwoty pozostałej do zapłaty wraz z oprocentowaniem, o którym mowa w ust. 5.

7. Organ może udzielić nabywcy, będącemu najemcą komunalnego lokalu mieszkalnego, bonifikaty od ceny sprzedaży. Każdorazowo bonifikata udzielana będzie indywidualnie, w drodze odrębnej uchwały.”;

4) dodaje się § 6 o brzmieniu: „Traci moc uchwała Nr XLIV/353/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych.” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy określenie, między innymi, zasad zbywania nieruchomości, w tym również nieruchomości lokalowych. Uchwałą nr LX/412/10 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Mosinie określono zasady sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.
Proponowana zmiana systematyzuje zasady sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina, szczególnie doprecyzowuje warunki i sposób zapłaty ceny sprzedaży.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i w pełni uzasadnione.


Uchwała nr III/8/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołachpodstawowych z terenu gminy Mosina” dofinansowanego ze

UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych z terenu gminy Mosina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych z terenu gminy Mosina”, o numerze POKL.09.01.02-30-284/10, dofinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Niniejszy projekt będzie realizowany w terminie od dnia 01.09.2010 roku do dnia 23.06.2011 roku.

§ 2. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu wynosi 375 867,60 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

§ 3. Opis projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych z terenu gminy Mosina” stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w lipcu 2010 roku. Założono wówczas we wniosku realizację projektu od września do czerwca, w roku szkolnym 2010/2011.
Podjęcie uchwały jest niezbędne, by podpisać umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Wymóg zatwierdzenia projektu wynika z pisma nr WUP XI/4/187-9132/148.2/10 z dnia 22.11.2010 r.
Treść uchwały i zawarte w niej dane, muszą odpowiadać informacjom przyjętym we wniosku o dofinansowanie.

Załącznik do uchwały nr III/8/10.PDF


Uchwała nr III/7/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Kolegium RIO uchwałą z dnia 27.04.2011 r. orzekło nieważność wyrażenia "w szczeg

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego klubom sportowym w celu rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, poprawy kultury fizycznej i psychicznej zawodników oraz rozwoju stosunków społecznych;

2) warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej dla klubów sportowych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) klubie sportowym – należy przez to rozumieć osobę prawną działającą na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku;

2) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 w zw. z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu na obszarze gminy Mosina;

4) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały, złoży projekt o udzielanie dotacji na realizowane zadanie z zakresu rozwoju sportu;

5) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na dofinansowanie projektu;

6) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Gminą Mosina i beneficjentem, której treść reguluje art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rozdział 2.

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 3. Dotacje, mogą otrzymywać wyłącznie kluby sportowe działające na terenie Gminy Mosina.

§ 4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 5. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Mosina dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

§ 6. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania z zakresu sportu, jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % planowanych kosztów realizacji zadania.

§ 7. Wysokość dotacji, przeznaczonej na sfinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, ustalana jest na dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej.

Rozdział 3.

Tryb udzielania dotacji

§ 8. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu, jest Burmistrz Gminy Mosina, z zastrzeżeniem § 12.

2. W celu wyboru projektów, o których mowa w ust. 1, Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) rodzaj zadania;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;

3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono dotację;

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu;

5) termin składania wniosków o wsparcie finansowe.

3. Co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu określonego w ust. 2 pkt 5, ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 9. 1. Burmistrz Gminy Mosina udziela dotacji w oparciu o projekt złożony przez ubiegającego się o wsparcie.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia;

2) szczegółowe określenie terminu i miejsca realizacji, umożliwiające jego kontrolę;

3) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka przedsięwzięcia);

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno–prawnych, złożony projekt nie jest rozpatrywany.

4. Wzór projektu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 10. 1. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Burmistrz Gminy Mosina uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie gminy Mosina,

2) merytoryczne przygotowanie oferty,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszonego konkursu projektów, został zgłoszony tylko jeden projekt.

§ 11. 1. Każdy ze zgłoszonych projektów o dofinansowanie, przed jego rozpatrzeniem podlega zaopiniowaniu przez Zespół konsultacyjny, powoływany przez Burmistrza Gminy Mosina.

2. Zespół konsultacyjny jest uprawniony do:

1) opiniowania wszystkich projektów złożonych według procedury zawartej w uchwale w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina,

2) wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

3) zgłaszania propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zespół konsultacyjny składa się z 5 osób desygnowanych przez Burmistrza Gminy Mosina.

4. W skład zespołu wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina,

- koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, każdorazowo desygnowanych do ogłoszonego konkursu przez Burmistrza Gminy Mosina.

5. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego, dokonuje się wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu.

7. Terminy posiedzeń Zespołu konsultacyjnego są ustalane z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

8. Obrady Zespołu konsultacyjnego są wiążące przy obecności co najmniej połowy jego składu. Każde posiedzenie Zespołu konsultacyjnego kończy się opinią przyjętą zwykłą większością głosów.

9. Członkowie Zespołu konsultacyjnego wykonują swój mandat nieodpłatnie.

§ 12. 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszego projektu dokonuje Burmistrz Gminy Mosina.

2. Wyniki konkursu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Rozdział 4.

Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 13. 1. Z beneficjentem dotacji Gmina Mosina zawiera umowę o realizację projektu.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 14. 1. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13 ust 1.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania, określonego w umowie, kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

3. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 5.

Warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej

§ 15. 1. Formą wsparcia rozwoju sportu jest pomoc organizacyjna kierowana dla klubów sportowych działających na terenie gminy Mosina. Wsparcia takiego udziela w ramach swoich kompetencji Burmistrz Gminy Mosina.

2. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania środków finansowych na rzecz podmiotów wykonujących przedsięwzięcia z zakresu sportu.

§ 16. Formą wsparcia organizacyjnego rozwoju sportu jest użyczenie ruchomości i nieruchomości, do których Gmina Mosina posiada tytuł prawny, podmiotom realizującym zadania sportowe. Użyczenie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata, na podstawie umowy zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.

§ 17. 1. Wsparcie o którym mowa § 16, może być udzielone w oparciu o wniosek złożony przez podmiot wykonujący przedsięwzięcia mające na celu rozwój sportu na terenie gminy Mosina.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

1) dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu, statut i dokument z właściwego rejestru podmiotu;

2) propozycję wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis).

Rozdział 6.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Burmistrz Gminy Mosina przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały do dnia 31 marca następnego roku budżetowego (informacja roczna).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 21. Traci moc uchwała nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) wprowadza zmiany umożliwiające wspieranie finansowe rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina. Powyższa uchwała przyczyni się do zwiększenia możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby sportowe, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/10.PDF
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/10.PDF
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/10.PDF


Uchwała nr III/6/10 zmieniająca uchwałę w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publiczneg

UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

Uzasadnienie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność § 3 Uchwały LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W części dotyczącej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, należy określić w sposób szczegółowy datę wejścia w życie podjętej uchwały. Jest to szczególnie ważne z uwagi na obowiązek konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.