II Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 10.12.2010 r.

Uchwała nr II/5/10 w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR II/5/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Komisje stałe Rady Miejskiej – poza Komisją Rewizyjną – składają się z radnych w ilości do dziewięciu osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.