XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2008

Uchwała nr XXXVIII/251/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność § 3 uchwały nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w części dotyczącej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, należy określić w sposób szczegółowy datę wejścia w życie podjętej uchwały. Jest to szczególnie ważne z uwagi na wymiar finansowy podjętych regulacji, który skutkuje koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w określonej wysokości od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Ponadto pozostawienie zapisu § 3 w formie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia”, wzbudza wątpliwości natury formalnej, ponieważ nie wiadomo jaka forma ogłoszenia powinna być zastosowana, jeśli nie poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała nr XXXVIII/250/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

      68.366.682,00 zł

-    dochody bieżące w kwocie 56.755.244,00 zł,

 

-    dochody majątkowe w kwocie 11.611.438,00 zł.

 

2.    Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

3.    Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

1)   dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

2)   dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 2.

 

1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

      73.866.682,00 zł

2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

1)   wydatki bieżące w wysokości 52.064.457,00 zł

 

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.787.438,00 zł

b)    dotacje udzielone

6.161.624,00 zł

c)     wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  wydatki majątkowe

21.802.225,00 zł

3.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009–2011 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.     Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

1)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł;

2)   wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 


§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwy:

1.  ogólną w wysokości 10.000,00 zł,

2.  celowe w wysokości 558.657,00 zł, w tym:

a)  150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)    408.657,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

 

 

§ 6.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7.

 

Określa się plan przychodów i wydatków:

1.      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,

2.      rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 200.000,00 zł,

2.      wydatki 405.128,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 9.

 

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.100.000,00 zł, z tego na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,

3)    spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1.   na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

2.    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1.   zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2.   dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki do uchwały nr XXXVIII/250/08.pdf 

 


Uchwała nr XXXVIII/249/08 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

UCHWAŁA NR  XXXVIII/249/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm. ) oraz  art. 191  ust. 2 i ust. 3 ustawy   z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2008:

 

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050

 

1.1     Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej w kwocie  53.345,07 zł.

 

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

 

2.1    Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice w kwocie 103.714,90 zł,

2.2    Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ulicy Polnej w kwocie 394.401,00 zł,

2.3    Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka,     Krasickiego i Skryta  w kwocie  435.719,74zł,

2.4    Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy   odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej, Leśnej, Chopina, Kopernika w kwocie  200.875,50 zł,

2.5     Projekt i budowa chodników w kwocie 200.804, 56 zł,

2.6     Targowisko toalety i nawierzchnia w kwocie 475.100,00 zł,

2.7     Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach w kwocie 38.023,65 zł,

2.8     Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna,  dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek  w kwocie 24.400,00 zł.

 

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050

 

3.1      Świetlica Daszewice w kwocie 25.856,99 zł,

3.2   Świetlica wiejska w Czapurach  w kwocie 825.177,05 zł,

3.3   Świetlica Borkowice w kwocie  9.412,40 zł,

3.4   Świetlica Rogalinek w kwocie 12.384,82  zł,

3.5   Świetlica Świątniki w kwocie 33.273,28 zł,

3.6   Świetlica Dymaczewo Nowe w kwocie 3.478,19  zł,

3.7   Plac zabaw  Dymaczewo Stare    w kwocie  4.106,40 zł,

3.8   Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi w kwocie 59.329,00 zł.

 

4. Dział 754 rozdział 75412 § 6050

 

4.1 Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie w kwocie 198.963,00 zł.

 

5. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

 

5.1  Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)

      w kwocie 641.043,37 zł,

5.2  Szkoła Podstawowa w Czapurach - zmiana kotłowni olejowej

      na gazową w kwocie 27.072,00 zł,

5.3  Projekt sali gimnastycznej w Daszewicach w kwocie 99.188,80 zł,

5.4  Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku w kwocie

      76.950,00 zł,

5.5  Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole

      w kwocie 23.225,00. zł.

 

6.      Dział 900 rozdział 90015 § 6050

 

6.1 Projekty oświetlenia drogowego w kwocie 60.478,12zł.

     

7.      Dział 926 rozdział 92605 § 6050

 

7.1 Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek     w kwocie 

     84.600,50 zł.

 

§ 2.

 

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisami art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podjęcie  uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

 

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050

 

  1.1 Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej

         i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej

               Po negocjacjach z Aquanetem dotyczących budowy i przegłębienia kanalizacji sanitarnej, warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej otrzymano 15.10.2008 r. Obecnie trwa proces projektowy. Zadanie wykonywane zgodnie z umową  Nr IK 7023/14/08 z dnia 23 października 2008 r. Termin realizacji wykonania projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Konopnickiej  i Orzeszkowej za torem kolejowym – 30 czerwca 2009 r.

 

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

  

   2.1 Budowa nawierzchni ul. Piotrowska - Daszewice

               Podstawą utwardzenia ulicy jest możliwość jej odwodnienia (wody opadowe z ul. Poznańskiej i terenów wyżej położonych). W związku z powyższym opracowany został projekt koncepcyjny zlewni dla odwodnienia ulic w Daszewicach. W celu wykonania projektu technicznego wystąpiono o decyzję  lokalizacyjną.

Uzyskano również ostateczną decyzję środowiskową oraz postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przewidywany termin zakończenia projektowania 30.04.2009 r.

 

   2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno – kolektor w ulicy

          Polnej

               W wyniku rozstrzygnięcia ostatecznego przetargu w dniu 13.10.2008 r. podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem oraz wylotem do kanału Mosińskiego. Prace objęte umową, związane z budową  samego kolektora  zostały  w tym roku zakończone. Aktualnie została rozpoczęta procedura związana z odbiorem. Niezbędne jest wykonanie geodezyjnej dokumentacji  powykonawczej oraz odbiorów przez jednostki zewnętrzne. Procedura odbioru kanalizacji deszczowej winna zostać zakończona do 31.01.2009 r.

 

   2.3 Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie,

          chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta  

               Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej i jej kontynuacji w Krośnie. Na jego podstawie przeprowadzono realizację robót drogowych. Wykonano również projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Krasickiego. Obecnie trwają prace projektowe związane z kanalizacją deszczową dla ul. Krasickiego z odprowadzeniem wód opadowych do kanału Mosińskiego – termin realizacji  15.03.2009 r.

               W dniu 28 listopada 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic Skrytej i Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w Krośnie. Termin wykonania zadania określono na 15 lipca 2009 roku.

 

   .  

2.4  Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt

      techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny

      ul. Wodnej, Leśnej, Chopina, Kopernika

               Wykonano aktualizację koncepcji odwodnienia osiedla Czarnokurz. W dniu 21 października 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej wraz z odwodnieniem zgodnym z opracowaną koncepcją. Termin wykonania zadania - 15 czerwca 2009 roku.

 

  2.5 Projekt i budowa chodników

               W dniu 1 sierpnia 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina podpisała umowę z projektantami na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy chodników w ciągu ulic:

- Jasnej, Wybickiego, Dembowskiego i Torowej w Mosinie,

- Bajera w Dymaczewie Starym,

- Długiej w Radzewiczach.

Termin wykonania wszystkich projektów ustalono na dzień 30 marca 2009 roku.

 

  2.6 Targowisko toalety i nawierzchnia

               W wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca na remont powierzchni płyt dolnych targowiska. Zadanie to (nakaz SAN-EPID) ma zostać zrealizowane do 30.03.2009 r. Wykonana  została  również dokumentacja projektowa  na podstawie której będzie można rozpocząć posadowienie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza, straganów oraz parkingu na górnej płycie.

 

  2.7 Projekt drogi dojazdowej do pól w Czapurach 

               W celu realizacji projektu technicznego  (droga o  dużym spadku wzdłużnym) należało wykonać koncepcję jej przebiegu, oraz  rozwiązanie odwodnienia. Wykonano koncepcję, która obejmuje zarówno  przekroje poprzeczne, przekrój wzdłużny z naniesioną niweletą , jak i  przewidywany sposób odwodnienia  tej drogi. Obecnie przygotowujemy rozpoznanie cenowe do wykonania projektu technicznego.

 

 2.8 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare

        - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy

       ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej

       w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo-Rogalinek.

 

               Zadanie wprowadzono w trakcie realizacji budżetu W dniu 22 grudnia 2008 roku Gmina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki spacerowo-rowerowej Rogalinek – Sasinowo. Termin wykonania zadania -15 sierpnia 2009 roku.

 

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050

 

   3.1 Świetlica Daszewice

                Wielkopolska Spółka Gazownictwa wykonała przyłącze zewnętrzne gazu. W dniu 19.11.2008 r. podpisana została umowa o przyłączenie do sieci gazowej, a 26.11.2008 r. podpisana została umowa o dostarczanie gazu. Równocześnie wykonany został projekt z pozwoleniem na budowę. W listopadzie  2008 r. wykonano wewnętrzną  instalację  gazu oraz  kotłownię. Do realizacji pozostaje wymiana  instalacji c.o. z obecnej grawitacyjnej na instalację z wymuszonym obiegiem.

 

3.2    Świetlica wiejska w Czapurach 

               Uzyskano pozwolenie na budowę.  Przeprowadzony został przetarg nieograniczony  w wyniku którego 08.09.2008 r. podpisana została umowa nr IK.341-28/08 na wykonanie zadania. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień  30.04.2009 r.

 

   3.3 Świetlica Borkowice

               W październiku br. uzyskano zgodę lokatorki budynku na oddanie części pomieszczeń na rzecz świetlicy wiejskiej. Świetlica nie posiadała wody ani kanalizacji. W tym celu wykonano zbiornik bezodpływowy na ścieki, przyłącze do budynku oraz wykonano,  po uprzednim uzyskaniu warunków z AQUANETU, rozdział instalacji wodnej z przygotowaniem do opomiarowania. Aktualnie trwają przygotowania do wykonania sanitariatów wewnętrznych.

 

3.4   Świetlica Rogalinek 

                 W budynku wykonano część prac związanych z termomodernizacją parteru obiektu (wymieniono okna i zainstalowano drzwi z PCV). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem w obiekcie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz pomieszczeń dla Rogalińskiego Towarzystwa Miłośników Dębów. Wykonane zostały sanitariaty .

Aktualnie w trakcie przygotowania jest dalsza modernizacja budynku. Niezbędne jest sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót związanych z odnowieniem części korytarzowej i klatki schodowej. Prace te można  wykonać obecnie  po robotach modernizacyjnych  sanitariatów.

        

   3.5  Świetlica Świątniki

               W świetlicy wykonano salę komputerową  z wyposażeniem. Niezbędne jest również wykonanie instalacji grzewczej dla budynku. W celu ogrzewania obiektu przy pomocy gazu  z Wielkopolską Spółką Gazownictwa podpisana została umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Równocześnie trwają prace związane z projektem technicznym instalacji gazowej, który musi być zakończony  pozwoleniem na budowę. Wykonanie instalacji będzie możliwe po realizacji przyłącza przez ,,Gazownię” oraz zainstalowaniu licznika i puszczeniu gazu.

 

   3.6 Świetlica Dymaczewo Nowe

               W budynku wymieniono dach oraz stolarkę okienną. Z pozostałych środków wykonywane są drzwi zewnętrzne. Zgodnie z umową realizacja do 31.01.2009 r.

 

   3.7 Plac zabaw  Dymaczewo Stare 

               Zgodnie z ustaleniami wykonano na placu zabaw krąg taneczny. Równocześnie w dniu 23.10.2008 r. podpisano umowę Nr IK 7044-19/1/08 na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy oświetlenia terenu placu zabaw w Dymaczewie Starym. Termin realizacji ww. projektu: 30 czerwca 2009 r.

 

   3.8. Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi

               Rozpoczęto realizację tematu. W związku z protestami mieszkańców ul. Fiedlera  zmieniono lokalizację budynku. Opracowany został również  nowy  program funkcjonalno – użytkowy z nowym miejscem lokalizacji (przy budynku gminnym w Krośnie). Opracowana została koncepcja, wykonane zaktualizowane mapy geodezyjne oraz złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna budowlana i dokumentacja wykonawcza. Realizacja do 30.06.2009 r.

    

 4. Dział 754 rozdział 75412 § 6050

 

   4.1 Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie 

               Prowadzone są  rozmowy i uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie, dotyczące rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku. Przygotowywane są dokumenty do zaktualizowania i opracowania kompletnej dokumentacji technicznej pełnobranżowej wraz z pozwoleniem na budowę.

 

5. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

 

   5.1 Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP

          w Krośnie) 

               Realizowany jest II etap budowy. Termin zakończenia ustalono na 30.04.2009 r.

 

   5.2 Szkoła Podstawowa w Czapurach - zmiana kotłowni

          olejowej na gazową

               Zmiana kotłowni olejowej na gazową wymaga wykonania przyłącza gazowego do    budynku. Podpisana została umowa przyłączeniowa z ,,Gazownią”. Wykonany został również projekt wewnętrznej instalacji gazowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonanie instalacji będzie możliwe po realizacji przyłącza przez oraz zainstalowaniu licznika i puszczeniu gazu.

        

  5.3 Projekt sali gimnastycznej w Daszewicach 

               Opracowana została  koncepcja, wykonane mapy zaktualizowane oraz złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna budowlana i dokumentacja wykonawcza. Realizacja projektu do 30.06.2009 r.

 

  5.4 Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku

               Dla tego zadania opracowany został nowy program funkcjonalno - użytkowy dla przedszkola trzyoddziałowego z wyznaczeniem nowego terenu lokalizacji obiektu - przy ul. Szkolnej. Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Aktualnie opracowana została  koncepcja, wykonane zaktualizowane mapy, oraz złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Opracowywana jest dokumentacja techniczna budowlana i dokumentacja wykonawcza. Realizacja do 30.06.2009 r.

    

    5.5 Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole

               Wykonana została koncepcja adaptacji budynku na przedszkole trzyoddziałowe. Dokonano wstępnych uzgodnień z zakresu ochrony p. poż.  Aktualnie w trakcie  opracowywania jest dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja do 28.02.2009 r.

 

6. Dział 900 rozdział 90015 § 6050 

 

  6.1 Projekty oświetlenia drogowego

               W  dniu 15  kwietnia  2008 r.  i 12 maja 2008 r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej oświetlenia drogowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla 13 odrębnych zadań :

1)       Mosina ul. Strzelecka,

2)        Mosina ul. Krzywoustego – Chrobrego,

3)        Mosina ul. Wysoka (plac zabaw),

4)      Rogalinek– ul. Ogrodowa,

5)      Krosinko ul. Leśna,

6)      Mosina ul. Torowa,

7)      Borkowice  (przy drodze powiatowej),

8)      Mosina rejon ulic Słonecznej  - Sosnowej, 

9)      Sowinki,

10)  Mieczewo ul. Pogodna –Wichrowa,

11)  Czapury ul. Brzozowa,

12)   Daszewice przesunięcie słupa ul. Piaskowa,

13)  Drużyna rejon ul. Wspólna – Piaskowa.

 

   Przewidywany  termin wykonania powyższych projektów to 28.02.2009 r.

           

7. Dział 926 rozdział 92605 § 6050

  

    7.1 Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek  

               Opracowywana jest dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy istniejącego budynku. Realizacja do 31.05.2009 r.         Wykonywane są również prace projektowe związane z projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu boiska.

 

 

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


Uchwała nr XXXVIII/248/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXVIII/248/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r., Nr XXXIV/217/08 z dnia 30 października 2008 r., Nr XXXVI/237/08 z dnia 27 listopada 2008 r. i z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXXVII/241/08 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 1.060.100,61 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.525.299,26 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.465.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu za rok 2008 zapisane w załączniku nr 3 do uchwały wynikają z umorzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej przez Gminę Mosina na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej Mosina”, na podstawie umowy nr 357/2000/Wn15/OW-km/P z dnia 9 października 2000 roku.

            Umorzona kwota 1.500.000,00 zł umniejsza raty pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku do wysokości 2.465.198,65 zł. Kwota umorzonej pożyczki zostanie wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z zapisami umowy umorzeniowej.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/248/08.pdf 


Uchwała nr XXXVIII/247/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 71,85 m², położonego w Mieczewie przy ul. Szerokiej 3.

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 71,85 m², położonego w Mieczewie przy ul. Szerokiej 3.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy Mosina na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na okres 5 lat, lokalu użytkowego o powierzchni 71,85 m², położonego na działce o numerze ewidencyjnym 365, o powierzchni 1900 m², w Mieczewie przy ul. Szerokiej 3, oznaczonego na załączniku nr 1, na rzecz dotychczasowego najemcy: Pani Doroty Miedziak.

 

 

§ 2.

 

Oznaczenie przedmiotu najmu na rzucie przyziemia budynku stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani Dorota Miedziak zwróciła się o przedłużenie umowy najmu, trwającej ponad 3 lata, na lokal użytkowy położony w Mieczewie przy ul. Szerokiej 3, w którym prowadzona jest działalność handlu detalicznego branży ogólno-spożywczo-przemysłowej. Obecna umowa najmu wygasa z dniem 31 grudnia 2008 r.

W związku z wnioskiem Pani Doroty Miedziak, zawiązanie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy.

 

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/247/08.pdf


Uchwała nr XXXVIII/246/08 z sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 56/1 obr. Dymaczewo Nowe.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 56/1 obr. Dymaczewo Nowe.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Andrzeja Kaczmarka za cenę 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o nr ewid. 56/1 obr. Dymaczewo Nowe ark. mapy 1, o powierzchni 492, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19587, przeznaczoną zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 165, poz. 3080) w części pod projektowane tereny usług turystycznych, w części pod istniejącą strefę zieleni przybrzeżnej, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami 29UT i 8ZN.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina jest właścicielem działek o nr ewid. 53 i 55 w Dymaczewie Nowym, które zostały użyczone Mosińskiemu Klubowi Żeglarskiemu.

Nabycie przez Gminę Mosina działki o nr ewid. 56/1 w Dymaczewie Nowym, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części pod tereny usług turystycznych z możliwością realizacji plaży, kąpieliska oraz terenowych urządzeń sportowych, a w części pod tereny zieleni przybrzeżnej z dopuszczeniem penetracji pieszej, realizacją urządzeń małej architektury, obowiązkiem ochrony roślinności przybrzeżnej, poprawi warunki zagospodarowania działek o nr ewid. 53 i 55 w Dymaczewie Nowym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Gminę Mosina działki o nr ewid. 56/1 obr. Dymaczewo Nowe jest uzasadnione.