XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 18.12.2008

Uchwała nr XXXVII/245/08 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVII/245/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 125p nr rej. PO 71742, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.

 


Uchwała nr XXXVII/244/08 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVII/244/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 126p nr rej. PZR 2247, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.


Uchwała nr XXXVII/243/08 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVII/243/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 126p nr rej. POZ 81WM, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.


Uchwała nr XXXVII/242/08 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się przejęcie na własność Gminy Mosina samochodu osobowego marki Fiat 126p nr rej. PNB 1352, który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377), nakłada na gminę obowiązek przejmowania na własność pojazdów uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się, tj. pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, które zostały usunięte z drogi, ponieważ ich stan wskazywał na to, że nie są używane, nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia.

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydał Komisariat Policji w Mosinie.

W świetle powyższego istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowy pojazd stał się własnością Gminy Mosina.


Uchwała nr XXXVII/241/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXXVII/241/08  

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r., Nr XXXIV/217/08 z dnia 30 października 2008 r. i Nr XXXVI/237/08 z dnia 27 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

60.066.997,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 53.616.151,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

61.127.097,61 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące 
   w wysokości 48.389.609,61 zł,

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.978.450,53 zł   

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.367.271,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych

     poręczeń i gwarancji

121.589,00 zł

      2)   Wydatki majątkowe

12.697.488,00 zł

     3)   Wpłaty na fundusz celowy

           na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 397.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 1.060.100,61 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 5.025.299,26 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków:

  1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

  1. Dochody

 

-       Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę  9.434,00 zł – z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/08

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 9.434,00 zł.

 

  1. Przychody:

 

-       Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do kwoty  5.025.299,26 zł.

 

  1. Wydatki

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy w związku  z brakiem realizacji przedłużenia kursów linii autobusów komunikacji gminnej oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł środków przeznaczonych na komunikację gminną realizowaną przez Przedsiębiorstwo EKO-RONDO. Ponadto przenosi się wydatki między paragrafami 4300 a 4270 z uwagi na zapotrzebowanie środków na usługi remontowe.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 54.126,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: zakup drukarki dla Biura Rady, zwiększenie środków na zakup energii cieplnej /ogrzewanie urzędu/, zakup usług pozostałych w szczególności na opłaty pocztowe, usługi za prowadzenie archiwum, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, oraz aktualizację w wyniku rocznego rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 3.680,35 zł, w tym; 1.500,00 zł środki na zakup drukarki dla SM oraz 2.180,35 zł - aktualizacja ZFŚS wynikająca z rocznego rozliczenia. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w wyniku analizy zapotrzebowania środków do końca roku budżetowego.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 125.638,00 zł, w tym: zwiększenie: 5.204,00 zł kwota przeniesiona z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 9.434,00 zł środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/08, 54.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla ZUK przeznaczonej na dowozy szkolne, co wynika z wzrostu liczby kilometrów z 270.000  na 285.000 km oraz 162.000,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

§          zadanie Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP Krosno) – 150.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika  z wystąpienia robót wymagających większych nakładów niż były przewidywane. Roboty te dotyczą zmiany konstrukcji dachu ze względu na nową normę obciążenia śniegiem oraz zmiany projektu wentylacji  i klimatyzacji celem dostosowania do istniejącego systemu.

§         12.000,00 zł  budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie dla dzieci z obwodu SP w Krośnie z przeznaczeniem na adaptację projektu ministerialnego Orlik

 

Ponadto zmniejsza się wydatki oświaty o kwotę 105.000,00 zł i dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów placówek oświatowych po dokonanej analizie budżetu. Do końca roku budżetowego planuje się wykonanie remontu boiska w SP Pecna, malowanie korytarzy SP 1 w Mosinie, remont podłogi SP Krosinko. Dokonuje się także aktualizacji planu ZFŚS, wynikającego z rocznego rozliczenia odpisu z uwzględnieniem przeciętnego rocznego zatrudnienia.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 14.584,00 zł są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i dokonuje się przeniesień wydatków. Zmiany te są wynikiem wniosku OPS złożonym po analizie budżetu.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o kwotę 5.204,00 zł, którą przenosi się do działu 801.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na jesienne uporządkowanie terenów zielonych.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeniesienia wydatków między paragrafami, w tym wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Zmiany wynikają z wniosku OSiR w Mosinie.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 88.656,26 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XXXVII/241/08.pdf