XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.11.2008

Uchwała nr XXXVI/240/08 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXVI/240/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895) oraz uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2009, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/240/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2009

 

 

STYCZEŃ

(14.01.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki  na promocję Gminy Mosina poniesione w okresie od stycznia do września 2008 r.

 

 

LUTY

(11.02.2009 r. – godz. 17.30)

 

Koszty wydawania Merkuriusza Mosińskiego” w okresie od stycznia do września 2008 r.

 

 

MARZEC

(11.03.2009 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie dotacji  dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mosinie za 2008 rok.

 

 

KWIECIEŃ

(1.04.2009 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 r.

 

 

(15.04.2009 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

MAJ

(13.05.2009 r. – godz. 17.30)

 

Koszty obsługi prawnej Gminy Mosina przez podmioty zewnętrzne w okresie od 1.01.2008 r. do 31.03.2009 r.

 

 


CZERWIEC

(10.06.2009 r. – godz. 17.30)

 

Księgozbiór Mosińskiej Biblioteki Publicznej w okresie od 1.01.2008 r. do 31.03.2009 r.

 

 

WRZESIEŃ

(9.09.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki na rzecz jednostek pomocniczych Gminy Mosina dokonane w I półroczu 2009 roku.

 

 

PAŹDZIERNIK

(14.10.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki na rzecz jednostek pomocniczych Gminy Mosina dokonane w I półroczu 2009 roku.

 

 

LISTOPAD

(10.11.2009 r. – godz. 17.30)

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

 

(19.11.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na 2010 rok.

 

 

GRUDZIEŃ

(9.12.2008 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2009 roku.

 


Uchwała nr XXXVI/239/08 w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na Burmistrza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVI/239/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 231, w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się organowi właściwemu, tj. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu skargę Marioli i Zbigniewa Krawczyk na Burmistrza Gminy Mosina na niezałatwienie sprawy w terminie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXVI/238/08 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR XXXVI/238/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r., uchwałą nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą nr LXV/478/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r., uchwałą nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r., uchwałą nr V/29/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz uchwałą nr XXI/102/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

-      aktualizuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Rozpoczęcie nowego okresu programowania przypadającego na lata 2007-2013 oznacza konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian aktualizujących uchwalony w 2005 roku Plan Rozwoju Lokalnego. Konieczna jest zmiana okresu obowiązywania dokumentu, weryfikacja inwestycji zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wprowadzenie zmian umożliwiających pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych według nowych zasad podziału zawartych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013 oraz innych środków pomocowych, jak również pożyczek, obligacji i kredytów. 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/238/08.pdf


Uchwała nr XXXVI/237/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXVI/237/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r. i Nr XXXIV/217/08 z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

60.057.563,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 53.606.717,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

61.038.441,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości
   48.487.953,35 zł,

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

  21.014.779,82 zł 

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.467.271,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych

     poręczeń i gwarancji

121.589,00 zł

      2)  Wydatki majątkowe

12.510.488,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy

          na dofinansowanie zadań

          inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

     rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

     6.520.678,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych

     zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych

     z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     387.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§5. Rezerwy budżetu stanowią:

 1. rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł
 2. rezerwy celowe w wysokości 271.589,00 zł, w tym:
  a)      150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych
       
  z zakresu zarządzania kryzysowego,
  b)      121.589,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków:

 1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 listopada 2008 r.

 

 1. Dochody

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z dzierżawy składników majątkowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-      Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z tytułu uzyskania dochodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 180.666,00 zł, w tym160.666,00 zł środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, które są przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza, na podstawie pisma z dnia 29 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-461/08, oraz 20.000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Mosina.

 

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 2.606,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej  o kwotę 27.669,00 zł i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.275,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FB.I.3011-481/08.

 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi  358.272,00 zł.

 

 1. Wydatki

-      Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł w związku z przeszacowaniem należnych składek na rzecz Izb Rolniczych wynoszących 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

 

-      Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł, w tym 340.000,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w oparciu o szacunki wydatków przewidzianych do końca roku, takich jak: akcja zima, jesienne profilowanie dróg i bieżącymi remontami cząstkowymi oraz 20.000,00 zł na wydatki majątkowe ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł z tytułu podatku VAT, oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku analizy zapotrzebowania środków w poszczególnych paragrafach.

 

-      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 74.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w Zakładzie Usług Komunalnych 40.000,00 zł, przygotowanie uroczystości dla małżonków obchodzących Złote Gody 10.000,00 zł, 5.000,00 zł umowy zlecenie, 16.400,00 zł na zapewnienie środków na bieżące wydatki przewidziane do końca roku budżetowego w rozdziale administracja publiczna oraz zwiększenie o 3.000,00 zł środków na wydatki pozostałej działalności. Przeniesienia planu wydatków w tym dziale dokonywane są w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł, w tym: Straże Pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego i wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących, w tym: 200.000,00 zł na wydatki majątkowe – rozbudowa i modernizacja remizy w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6. W Straży Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu i zakup akcesoriów komputerowych i dokonuje się przeniesień planu w celu zapewnienia środków na bieżące wydatki w poszczególnych paragrafach.

 

-      Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 86.645,00 zł z tytułu uwolnienia zabezpieczenia poręczenia dla TBS.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 198.456,00 zł , w tym 160.666,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza, na podstawie pisma z dnia 29 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-461/08, 25.000,00 zł środki na remont boiska szkolnego przy SP Pecna, natomiast pozostała kwota 12.790,00 zł wynika z przeniesień wydatków między rozdziałami i działem 854 w związku z wnioskami placówek oświatowych.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 147.394,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej  o kwotę 27.669,00 zł i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.275,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FB.I.3011-481/08 oraz zmniejszeniem wydatków bieżących o 150.000,00 zł na wniosek OPS. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS, w tym 7.775,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o kwotę 12.790,00 zł, którą przenosi do działu 801 oświata i wychowanie, oraz dokonuje się przeniesień planu  między rozdziałami i paragrafami, co wynika ze złożonych wniosków przez placówki oświatowe.

 

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 100.645,00 zł z tytułu dotacji celowej dla ZUK przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zwiększenie wynika ze wzrostu powierzchni administrowanych budynków i pomieszczeń, zgodnie z zawartym porozumieniem przy zachowaniu stawki kosztów jednostkowych wynikających z uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększ się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki OSiR i dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 358.272,00 zł.

Załączniki do uchwały nr XXXVI/237/08.pdf 


Uchwała nr XXXVI/236/08 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

UCHWAŁA NR XXXVI/236/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2009 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 2,13 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji na rok 2009 w wysokości 2,13 zł
za 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.


Uchwała nr XXXVI/235/08 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

UCHWAŁA NR XXXVI/235/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2009 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 3,90 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,90 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały. 


Uchwała nr XXXVI/234/08 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

UCHWAŁA NR XXXVI/234/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2009.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2009 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 3,69 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,69 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.

  

 

 


Uchwała nr XXXVI/233/08 dotycząca wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej (Wojewoda pismem nr WN.I.-2.0911- 490/08 z 18.12.2008 r. orzekł nieważność par. 3

UCHWAŁA NR XXXVI/233/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, otrzymuje ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, według następujących wysokości:

a)     16,50 zł – dowódcy zastępów ratowniczych i kierowcy pojazdów,

b)     14,00 zł – strażacy- ratownicy.

2.    Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 6,50 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, członkom ochotniczej straży pożarnej, biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Określenie wysokości ekwiwalentu, zgodnie z delegacją ustawową należy do kompetencji rady gminy. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia dokonywania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej.     


Uchwała nr XXXVI/232/08 dotycząca podstawy ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonyc

UCHWAŁA NR XXXVI/232/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,  
co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone     w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawców dla niebędących nauczycielami pracowników zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach Gminy Mosina, wynosi 400,00 zł (czterysta złotych 00/100).

 

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie wartości jednego punktu w wysokości:

a)   7,00 złotych (siedem złotych i zero groszy) dla  pracowników administracji i obsługi,

b)   6,00 złotych (sześć złotych i zero groszy) dla głównego księgowego jednostki.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr VIII/47/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Od dnia 7 sierpnia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasadę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Propozycja wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, została ustalona po analizie aktualnych wynagrodzeń.


Uchwała nr XXXVI/231/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXXVI/231/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jako organ właściwy dłużnika na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Wejście w życie z dniem 1 października 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nałożyło na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec wierzyciela i wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy. W art. 4 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawodawca dał możliwość organowi właściwemu wierzyciela, jak i organowi właściwemu dłużnika, upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania wobec wierzyciela i przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. W powołanych wyżej artykułach jest zawarta tylko część zadań, jakie ustawodawca nałożył na organ właściwy dłużnika.

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), na podstawie której prowadzone było postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nakłada na gminę obowiązek kontynuacji rozpoczętego już przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Z uwagi na przekazanie części zadań wynikających z wymienionych wyżej artykułów Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, zasadne jest przekazanie jemu całości zadań zawartych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Uchwała nr XXXVI/230/08 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009".


Uchwała nr XXXVI/229/08 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009".


Uchwała nr XXXVI/228/08 w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr LIV/439/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 lutego 2002 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Konieczność nadania Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do aktualnych postanowień administracyjnych. Wraz z wyborem Burmistrza Gminy Mosina w dniu 10 listopada 2002 r., skończył swoją pracę Zarząd Miejski w Mosinie, który pracował w siedmioosobowym składzie.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/228/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r.

                                              

 

 

 

 

 

STATUT MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSINIE

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

 

 

§ 1.

 

Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

 

§ 2.

 

1.     Biblioteka swoją działalnością obejmuje Gminę Mosina.

2.     Siedzibą Biblioteki jest miasto Mosina.

3.    Biblioteka posiada pięć filii wiejskich w: Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku i Wiórku.

 

 

§ 3.

 

1.   Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Gmina Mosina.

2.    Zwierzchnikiem służbowym Biblioteki jest Burmistrz Gminy Mosina, który sprawuje nadzór nad działalnością Dyrektora i dokonuje okresowej oceny jego pracy.

3.    Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

 

§ 4.

 

Biblioteka używa pieczęci:

- podłużnej o treści: Mosińska Biblioteka Publiczna 62-050 Mosina ul. Dworcowa 4 tel. (061) 8192-686, 8132-332  NIP 777-4-04-259  REGON 000979805

- oraz: Mosińska Biblioteka Publiczna 62-050 Mosina ul. Dworcowa 4

           tel. (061) 8192-686, 8132-332

- oraz okrągłej o treści: Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie

 

 

Rozdział II

Cel i zakres działalności Biblioteki

 

 

§ 5.

 

Celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i sztuki.

 

 

§ 6.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1)    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Mosina;

2)     obsługa użytkowników – przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej;

3)     organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Mosina;

4)     współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Mosina;

5)      prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej;

6)      doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 

 

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

 

§ 7.

 

1.   Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki i jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

3.     Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Mosina.

4.     Pozostałych pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

 

§ 8.

 

1.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina.

2.    Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania.

 

 

§ 9.

 

Dyrektor Biblioteki może powoływać Społeczną Radę Programową, jako swój organ doradczy.

 

 

 

Rozdział IV

Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

 

§ 10.

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

 

§ 11.

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

 

§ 12.

 

Plan działalności Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Biblioteka może pozyskiwać przychody z:

1)        dotacji organizatora,

2)        środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

3)        z innych źródeł.

 

 

§ 14.

 

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pozyskiwać dochody według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

 

§ 15.

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

 

§ 16.

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

§ 17.

 

Dyrektor Biblioteki składa Burmistrzowi Gminy Mosina coroczne sprawozdania z działalności Biblioteki oraz przedstawia potrzeby tej instytucji kultury.


Uchwała nr XXXVI/227/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVI/227/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 34 ust. 6, 37, ust. 2 pkt 1, 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                           , mieszkanie nr  , na działce nr        o powierzchni 3.035 m², zapisanej w księdze wieczystej                prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie na rzecz Państwa Reginy i Zbysława Głuchowskich.

2.  Lokal mieszkalny, oznaczony w ust. 1, podlega sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu. Powierzchnia, cena lokalu i udział ułamkowej części nieruchomości gruntowej są ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Reginie i Zbysławowi Głuchowskim 70% bonifikaty.

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XLIV/353/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Państwo Regina i Zbigniew Głuchowscy zwrócili się z wnioskiem o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                          oraz o udzielenie maksymalnej bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 42,1 m², zlokalizowany w budynku mieszkalnym 8-rodzinnym wraz z udziałem wynoszącym 421/3396 cz. w częściach wspólnych budynku i gruncie stanowiącym działkę ewid. nr         o powierzchni 3.035 m², zapisaną w                  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. Według operatu szacunkowego z listopada 2008 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 4008), dotyczącego określenia wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego, wartość lokalu wynosi 41.365,00 zł, w tym wartość rynkowa ułamkowej części gruntu 19.069,00 zł. Państwo Głuchowscy zobowiązują się należność z tytułu wykupu lokalu uiścić gotówką jednorazowo. W wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr   i nr   znajdujących się w budynku przy ul.                     w Mosinie, Gmina Mosina przestaje być jego współwłaścicielem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Uchwała nr XXXVI/226/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXXVI/226/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 34 ust. 6, 37, ust. 2 pkt 1, 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                          , mieszkanie nr  , na działce nr         o powierzchni 3.035 m², zapisanej w księdze wieczystej           prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie na rzecz Państwa Teresy Kubiak i Sylwestra Kubiak.

2.  Lokal mieszkalny, oznaczony w ust. 1, podlega sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu. Powierzchnia, cena lokalu i udział ułamkowej części nieruchomości gruntowej są ustalone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

 

§ 2.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Państwu Teresie Kubiak i Sylwestrowi Kubiak 70% bonifikaty.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Państwo Teresa i Sylwester Kubiak zwrócili się z wnioskiem o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul.                      oraz o udzielenie maksymalnej bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 42,5 m², zlokalizowany w budynku mieszkalnym 8-rodzinnym wraz z udziałem wynoszącym 425/3396 cz. w częściach wspólnych budynku i gruncie stanowiącym działkę ewid. nr         o powierzchni 3.035 m², zapisaną w                  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. Według operatu szacunkowego z listopada 2008 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienia nr 4008), dotyczącego określenia wartości rynkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego, wartość lokalu wynosi 41.758,00 zł, w tym wartość rynkowa ułamkowej części gruntu 19.238,00 zł. Państwo Teresa, Sylwester Kubiak proszą o rozłożenie należności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu na 10 rat rocznych. W wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr   i nr   znajdujących się w budynku przy ul.                             w Mosinie, Gmina Mosina przestaje być jego współwłaścicielem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.