XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.10.2008

Uchwała nr XXXIV/223/08 w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXXIV/223/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr I/3/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Praca Rady Miejskiej w Mosinie nie wymaga wieloosobowego kierownictwa. Przewodniczący Rady, wspierany przez jednego zastępcę, efektywnie pokieruje pracami Rady.


Uchwała nr XXXIV/222/08 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIV/222/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)  nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)  nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki organizacyjne powołane do  przestrzegania prawa i porządku publicznego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby świetlic wiejskich na cele kulturalno–oświatowe, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

4)  grunty i budynki stanowiące własność lub współwłasność gminy i skarbu państwa nie będące we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

5)  nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez placówki publiczne w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

              Rada gminy na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może wprowadzić w drodze uchwały zwolnienie przedmiotowe inne niż określone w ustawie. Korzystając z powyższego uprawnienia wprowadza się zwolnienia przedmiotowe z podatku dla nieruchomości wymienione w § 1 uchwały.


Uchwała nr XXXIV/221/08 w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu 1dt żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., z kwoty 55,80 zł do kwoty 45,00 zł, tj. o kwotę 10,80 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2009, w stosunku do ceny skupu 1dt żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2008 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.


Uchwała nr XXXIV/220/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1) od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

16,00 zł

2) od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

13,00 zł

3) od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4) od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

16,00 zł

5) od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

 

22,00 zł

6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego

49,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.  Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.  Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. i wynosi 658,49 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za dokonywane czynności pozostawić na poziomie stawek z roku 2008.


Uchwała nr XXXIV/219/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXIV/219/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

 

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

397,00 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    

660,00 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    

792,00 zł

2)  od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  

a)  dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 

 

148,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 

 

218,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  

 

601,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  

846,00 zł

 

 

b)  trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

218,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

381,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

745,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

1.009,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

1.547,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

2.008,00 zł

c)  cztery osie i więcej:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

1.009,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton   

 

1.017,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton   

 

1.594,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton   

 

2.532,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.638,00 zł

 

3)  od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a)  dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton  

 

218,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton  

 

601,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  

 

846,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 

1.916,00 zł

b)  trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

379,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

775,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

971,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

1.495,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

2.415,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

2.638,00 zł

c) cztery osie i więcej:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

1.022,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton  

 

1.594,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  

 

2.532,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

2.638,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.500,00 zł

 

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

924,00 zł

b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton   

1.068,00 zł

c)      od 9 ton i poniżej 12 ton   

1.528,00 zł

 

5)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)  dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

294,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

407,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

858,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.005,00 zł

b) trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton

 

1.906,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 

2.639,00 zł

 

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a) dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

590,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

737,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

1.408,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton

2.042,00 zł

b) trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton  

 

2.005,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  

2.638,00 zł

 

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

-         od 7 ton i poniżej 9 ton   

455,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton   

545,00 zł

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)  jedna oś:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

148,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

270,00 zł

-   masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

488,00 zł

b) dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

321,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

941,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton   

 

1.303,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.761,00 zł

c)  trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

1.037,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 

1.445,00 zł

 

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a)  jedna oś:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 

 

294,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

488,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

872,00 zł

b) dwie osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

475,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

1.303,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton     

 

1.583,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

2.005,00 zł

c)  trzy osie:

 

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

1.445,00 zł

-     masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.961,00 zł

 

10)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniej niż 30 miejsc   

924,00 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc   

1.169,00 zł

 

 

§ 2.

 

1.  Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1995, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

-         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony   

437,00 zł

-         powyżej 5,5 tony do 9 ton  

727,00 zł

-         powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  

871,00 zł

 

b)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

1.017,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

1.174,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.582,00 zł

 

 

c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-         od 7 ton i poniżej 9 ton  

500,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

600,00 zł

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-         mniej niż 30 miejsc  

1.017,00 zł

-         równej lub wyższej 30 miejsc  

1.286,00 zł

 

2.  Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4  i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

-       od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    

317,00 zł

-       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

528,00 zł

-       powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  

634,00 zł

 

b)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  

704,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

854,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

1.221,00 zł

 

 

c)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-       mniej niż 30 miejsc  

740,00 zł

-       równej lub wyższej niż 30 miejsc   

935,00 zł

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2009.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Uchwała określa stawki podatku od środków transportowych i zachowuje podział pojazdów zgodny z brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych oraz stawek minimalnych, a także różnicuje podatek ze względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Na rok 2009 założono wzrost stawek podatku o wskaźnik 5,5% wynikający z założeń do Wieloletniego Planu Finansowego.


Uchwała nr XXXIV/218/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.  

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)          

od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 

 

a)  mieszkalnych

0,57 zł za 1 m²

 

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

18,36 zł za 1 m²

 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 9,24 zł za 1 m²

 

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 4,01 zł za 1 m²

 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

6,47 zł za 1 m²

2)          

od powierzchni gruntów:

 

 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków

 

 

 0,71 zł za 1 m²

 

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

 

3,90  zł za 1 ha

 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 0,16 zł za 1 m²

3)          

od budowli

2% ich wartości

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                 Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. (M.P. Nr 59, poz. 531).

Powyższe kwoty zmieniają się corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 4,2%, o który proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2008.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych, wskazanych w wymienionym wyżej obwieszczeniu. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

            


Uchwała nr XXXIV/217/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXIV/217/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r. i Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

59.699.291,00 zł

-      dochody bieżące w kwocie 53.248.445,00 zł

 

-      dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 207.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

60.680.169,35 zł

1.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1) Wydatki bieżące w wysokości  48.417.456,35 zł,

 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

21.058.356,82 zł 

b)  dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.362.626,00 zł

c)  wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)  wydatki z tytułu udzielonych

    poręczeń i gwarancji

208.234,00 zł

       2) Wydatki majątkowe

12.222.713,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy

          na dofinansowanie zadań

          inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.  Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 387.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 października 2008 r.

 

  1. Dochody:

 

-    Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 110.066,00 zł –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-423/08

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł – z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-    Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 396,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-463/08 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-    Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 167.750,00 zł, w tym: 7.750,00 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w roku 2008 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008 r. Nr FB.I-9.3011-394/08 oraz 160.000,00 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-429/08.

 

-    Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 42.289,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-8.3011-457/08 i Nr FB.I-8.3011-470/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 328.501,00 zł

 

  1. Wydatki:

 

-    Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 110.066,00 zł –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-423/08

 

-    Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 61.660,05 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zwiększenie wynika z szacunku wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, papieru do urządzeń kserograficznych oraz licencji programów sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu. Ponadto prostuje się zapisy dotyczące pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską w Mosinie i uwzględnia się wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wynikające z uchwały Nr 23/993/2008 z dnia 22 października 2008 r.

 

-    Dział 754 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników, zakup paliwa, opłatę za centralne ogrzewanie oraz zakup usług pozostałych.

 

-    Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 9.604,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 396,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-463/08 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i zmniejszenie o kwotę10.000,00 zł którą przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienia wynikają z wniosków placówek oświatowych i są związane z bieżącą realizacją zadań.

 

-    Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 94.089,95 zł, w tym:

 

a)  Zwiększenia: 7.750,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w roku 2008 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008 r. Nr FB.I-9.3011-394/08 oraz 160.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-429/08

b)  Zmniejszenia: 1.660,05 zł wynagrodzenia bezosobowe, 60.000,00 zł dodatki mieszkaniowe i 12.000,00 zł zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek OPS, co jest wynikiem analizy wydatków do końca roku budżetowego. 

 

-    Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 52.289,00 zł, w tym: 42.289,00 zł zwiększenie na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-8.3011-457/08 i Nr FB.I-8.3011-470/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast kwotę 10.00,00 zł przenosi się z działu 801.

 

 

Zmniejszenie wydatków majątkowych  w dziale  Gospodarka mieszkaniowa na zadaniu świetlica w Żabinku jest wynikiem wniosku Sołectwa, po analizie wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do świetlicy, natomiast w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie następuje na wniosek OPS.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków, co wynika z wniosków placówek oświatowych, OPS, OSiR oraz analizy szacunku wydatków budżetowych do końca roku budżetowego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 328.501,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XXXIV/217/08.pdf 


Uchwała nr XXXIV/216/08 w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 UCHWAŁA NR XXXIV/216/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej i rzeczowej w formie wybudowanego chodnika w miejscowości Czapury, w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2460P (ul. Poznańska) do zjazdu na działkę nr ewid. 97/16.

2.     Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina, ujętych w budżecie roku 2008, do kwoty 120 000,00 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą warunki i zasady współpracy udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

                Budowa chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej - drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt udzielonej pomocy rzeczowej został określony na kwotę ok. 120.000,00 zł.

 

 

 

 


Uchwała nr XXXIV/215/08 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 26/1146/2008 z 3.12.2008 r. orzekło nieważność niniejszej uchw

UCHWAŁA NR XXXIV/215/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 189 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Mosinie, ul. Śremska 87, Nr KRS 0000076220 z przeznaczeniem na współpartycypowanie przez ten podmiot w zakupie średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4 x 4.

 

 

§ 2.

 

Dotacja celowa, o której mowa w § 1, zostanie przekazana ze środków budżetu Gminy Mosina na 2008 rok w wysokości 279 537,50 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).  

 

 

§ 3.

 

1.     Ostateczne finansowe i merytoryczne rozliczenie dotacji zostanie przedstawione Gminie Mosina do dnia 27 listopada 2008 roku.

2.     Gminie Mosina przysługuje prawo kontroli sposobu wydatkowania dotacji i dokonywanych rozliczeń, w tym prawo do żądania udzielenia wszelkich informacji oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów dotyczących sposobu wydatkowania dotacji celowej.

3.     Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, o której mowa w § 1 oraz przeznaczenie i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Gminą Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z obowiązkiem finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, niezbędne jest w celu umożliwienia zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego, udzielenie dotacji celowej dla wyżej wymienionego podmiotu.

 


Uchwała nr XXXIV/214/08 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

UCHWAŁA NR XXXIV/214/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in-blanco jako zabezpieczenia zwrotu kwoty 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) wraz z ewentualnymi odsetkami, stanowiącej część umorzonej pożyczki, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr 357/2000/Wn15/OW-Km/P z dnia 9 października 2000 roku.

 

 

§ 2.

 

Część umorzonej pożyczki, w kwocie określonej w § 1, zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mosina”.

 

 

§ 3.

 

Zabezpieczenie w formie weksla in-blanco następuje na wypadek niewywiązania się przez Gminę Mosina z zobowiązania do przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki na zadanie, o którym mowa w § 2.

 

 

§ 4.

 

Źródłem zabezpieczenia zobowiązania wekslowego będą dochody własne Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z możliwością umorzenia części zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Powyższe zabezpieczenie ustanowione jest na wypadek niewywiązania się przez Gminę Mosina z zobowiązania do przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mosina”.


Uchwała nr XXXIV/213/08 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR XXXIV/213/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2009 poprzez zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński do kwoty 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy w 2009 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mosiny.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o ustalenie lokalizacji drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński, jest niezbędnym elementem złożonego wniosku.

Mając na uwadze powyższe i treść art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz to, iż zobowiązania wynikające z powyższej umowy będą wpływać na wydatki budżetu Gminy Mosina na rok 2009, Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały.


Uchwała nr XXXIV/212/08 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

UCHWAŁA NR XXXIV/212/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

 

§ 2.

 

1.   Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2) „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina;

3) „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust 2 pkt 1 lit. d oraz art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

2.   Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu, mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

 

 

§ 3.

 

Celem Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, która służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie planowane działania służą realizacji Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 4.

 

1.    Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na postawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje                      w ramach swojej działalności statutowej.

2.    W roku 2009 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

a) pomoc społeczna;

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

c) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki z wyłączeniem sportu kwalifikowanego;

d) wypoczynek dzieci i młodzieży;

e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

f)  ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt;

g) edukacja publiczna i wychowanie

3.   Planowana kwota wydatków związana z realizacją powyższych zadań wyniesie:

- w pierwszym etapie 365 000,00 zł,

- w drugim etapie w wysokości 85 000,00 zł.

4.   Zadania priorytetowe  w poszczególnych obszarach:

1) pomoc społeczna:

a) pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

b) organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

c) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej  z zakresu pomocy społecznej;

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej:

a) organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b) przeglądy twórczości amatorskiej;

c)  kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

d) działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

e) działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki z wyłączeniem sportu kwalifikowanego:

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym;

c) całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

4) wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji;

b) organizowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) organizacja, na terenie gminy, wspólnych działań, szkoleń, seminariów, zawodów sportowych;

6) ekologia, ochrona środowiska,  przyrody i zwierząt:

a) opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

b) propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

7) edukacja publiczna i wychowanie:

a) wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

b) wspieranie procesów edukacyjnych.

5.   Wymieniony katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 5.

 

1.   W 2009 roku samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.  Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do  zakresu ich  działalności statutowej.

3.  Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)  powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)  wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4.  Zakres współpracy pozafinansowej został określony w Wieloletnim Programie Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 6.

 

1.  Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje, z zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach określonych w § 4 ust. 2, ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

3.  Otwarty konkurs ofert będzie przeprowadzany w dwóch etapach. Składane oferty przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego powinny dotyczyć w pierwszym etapie zadań całorocznych i krótkoterminowych, w drugim natomiast letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.  Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego składający ofertę na realizację zadania, jest zobowiązana wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15%.

 

 

§ 7.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, może, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpić poprzez zakup usług.

 

 

§ 8.

 

1.  Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.  W przypadku stosowania innego trybu zlecania zadania publicznego lub prowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów szczegółowych, rodzaj wymaganych dokumentów oraz ich wzory zostaną określone w ogłoszeniu.

 

 

§ 9.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2009, Burmistrz może ogłosić dodatkowe konkursy ofert.

 

 

§ 10.

 

1.  Każda organizacja pozarządowa biorąca udział w otwartym konkursie ofert powinna w terminie 30 dni od złożenia oferty podać lub uaktualnić swoje dane zawarte w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych.

2.  Aktualizacja lub zgłoszenie jest dokonywane za pomocą ankiety, którą można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pobrać ją ze  strony internetowej www.mosina.pl.

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 12.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Przygotowany Roczny Program Współpracy będzie podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2009.


Uchwała nr XXXIV/211/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.