XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 07.10.2008

Uchwała nr XXXIII/210/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXXIII/210/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 7 października 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. i nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008

         w wysokości

60.351.668,35 zł

1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 

     48.072.955,35 zł,

 

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.992.520,98 zł 

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.362.617,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń

      i gwarancji

208.234,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

12.238.713,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie

          zadań inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem  wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1

    obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.


 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 października 2008 r.

 

  1. Wydatki

-      Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 148.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6. Na powyższą kwotę składają się:

a)      zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

§        50.000,00 zł współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych,

§        200.000,00 zł współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych,

§        37.910,00 zł Mosina – ul. Dworcowa – projekt – chodnik i parking,

§        14.020,00 zł chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt,

§        387.000,00 zł ul. Targowa w Mosinie – droga wraz z odwodnieniem,

§        200.000,00 zł projekt przedłużenia ul. Krasickiego wraz z mostem nad kanałem do ul. Konopnickiej,

§        150.000,00 zł współpraca z mieszkańcami na rzecz infrastruktury drogowej (inicjatywy mieszkańców we współfinansowaniu zadań),

§        101.000,00 zł III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie,

b)      zwiększenia wydatków inwestycyjnych:

§        230.000,00 zł projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta,

§        123.000,00 zł Czrnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej, Leśnej, Chopina, Kopernika,

§        57.000,00 zł Pecna – budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej,

§        877.930,00 zł budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie.

-      Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych na zadaniu budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł  z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

 

Dokonanie zmian planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynika z rozstrzygniętych przetargów oraz przeprowadzonej analizy i oceny zapotrzebowania środków finansowych na realizację zdań, na które proponuje się zwiększenia planu.

Załączniki do uchwały nr XXXIII/210/08.pdf